Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering i Ski sentrum, videregående skole og boliger - Varsel om oppstart av planarbeid

Frist for innspill var 19.03.2018.

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-1 og 12-8 kunngjøres med dette at AFK eiendom FKF igangsetter arbeid med detaljregulering for ny videregående skole i Ski sentrum.

kartutsnitt ski sentrum videregående og boliger

Kartutsnitt: Akershus fylkeskommune (AFK)

Formålet med planarbeidet

Området er regulert til sentrumsformål i områdeplanen for Ski sentrum. Adresser på planområdet er Kirkeveien 3 og 9-17, Brageveien 1, Rådhussvingen 7, Idrettsveien 10, m.m. og gårds- og bruksnummer er 134/24, 134/50, 134/91, 134/92, 134/93, 134/150, 134/314 m.m.

Foreløpig planavgrensning fremgår av vedlagt kart. Den vil bli avklart som en del av planarbeidet. Hensikten med reguleringen er å støtte under sentrumsutviklingen i Ski med boligutbygging og etablering av gatetun og parker, samtidig som det tilrettelegges for en ny videregående skole med 1100 elevplasser og kulturelle sambruksfunksjoner med Ski kommune. Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte mellom Akershus fylkeskommune, Kirkeveien utbygging AS og Ski kommune ble avholdt 22.01.2018. Planideen som ble diskutert i møtet besto av dokumentene:

Ski sentrum vgs - Underlag til oppstartsmøte

Vedlegg 1 - Illustrasjonsplan

Vedlegg 2 - Snitt

Vedlegg 3 - Plankart skisse

Vedlegg 4 - Mulighetsstudie bolig

Referat fra oppstartsmøte 22.01.2018

Åpent informasjonsmøte

Akershus fylkeskommune avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 28. februar kl. 18.30 på Thon Hotel Ski. Her kan du lese mer, og se en presentasjon som ble holdt på det åpne informasjonsmøtet.

Innspill og merknader

Innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet samt spørsmål rettes til:
LMR arkitektur as, Rosenkrantz' gt 15, 0160 Oslo, tlf. 23 31 12 50, lmr@lmr-arkitektur.no
eller AFK Eiendom FKF, Postboks 1193, Sentrum, 0107 Oslo, tlf. 22 05 50 00, postmottak@afk-eiendom.no.

Frist for innspill var 19.03.2018.

Du kan også se informasjon om saken på http://lmr-arkitektur.no/.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og det blir vurdert hvorvidt merknader under varsel om oppstart kan / bør etterkommes. Planforslaget vil så førstegangs behandles av plan- og byggesaksutvalget (PBU) og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før det annengangs behandles i PBU og endelig vedtas i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak kan påklages.

Planinnsyn

Planinnsyn for plan-ID 201711

Akershus fylkeskommune informerer

Her kan du lese mer om den nye videregående skolen i Ski på fylkeskommunens nettsider


Publisert: 14.02.2018 15:19
Sist endret: 07.12.2018 10:58