Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Pågående og kommende statlig og fylkeskommunal utbygging i Ski sentrum

Her finner du oversikten over arbeider i Ski sentrum 2017-2023 som ble vist under folkemøtet i Ski rådhus 11. januar.

Under folkemøtet om trafikksituasjonen i Ski og de statlige og fylkeskommunale utbyggingene 11. januar 2018 ble følgende vist og omtalt:

illustrasjon fra Statens vegvesen, AFK og Bane NOR

Statens vegvesen har laget oversiktstabellen i samarbeid med Akershus fylkeskommune (AFK) og Bane NOR.

Her ser du hvilke store statlige og fylkeskommunale utbygginger som kommer i Ski sentrum, hvem som er ansvarlig for hver utbygging og hvor lenge den er planlagt å vare. Hvert prosjekt fører med seg nødvendig anleggstrafikk, men aktørene vil gjøre det de kan for å minimere trafikkbelastningen i forbindelse med anleggsperiodene så mye som mulig.

Nordbyveien bro: Bane NOR gjorde ferdig broen i 2017.

Nordbyveien: Bane NOR gjorde ferdig sin del i 2017. I siste kvartal av 2018 planlegger Statens vegvesen å begynne utbygging av den delen av Nordbyveien som ligger mellom Nordbyveien bro og rundkjøringen Vestveien/Oppegårdveien.

Kirkeveien: Bane NOR gjorde ferdig området ved innkjøringen til Waldemarhøy sent i 2017. I andre kvartal av 2021 har Statens vegvesen planlagt å begynne på sin utbygging av Kirkeveien. Frist for innspill: 16. februar 2018.

Jernbaneveien/Bussterminal: I 2017 arbeidet Bane NOR med å bygge ut den øvre delen av Jernbaneveien. Det arbeidet er planlagt ferdig våren 2018. I 2019 planlegger Bane NOR å begynne arbeidet med ny gateterminal for buss i Jernbaneveien. Samtidig bygger Bane NOR ut nye Ski stasjon, som etter planen skal stå ferdig i 2020. Det vil derfor bli anleggstrafikk i området gjennom hele perioden som er markert i blått.

Oppdatering februar 2018: Bane NOR har utsatt idriftssettelsen av nye Ski stasjon til 2021. 

Sanderveien: Det foreligger foreløpig ingen konkrete planer om utbygging av fylkesveien Sanderveien, som eies av Statens vegvesen. Statens vegvesen ønsker å bygge ut veien. Det står på finansieringen.

Ny videregående skole i Ski sentrum: Akershus fylkeskommune (AFK) varsler snart oppstart av planprosessen for ny videregående skole i Ski sentrum. Skolen er planlagt plassert like ved Ski rådhus, og blir et veldig synlig bygg i Ski sentrum. Skolen skal bli et flerbruksbygg for både skolens elever og innbyggerne i Ski, blant annet ses på muligheten for å flytte Ski bibliotek dit. Byggeperioden for den nye skolen er planlagt fra siste kvartal av 2020 til og med andre kvartal 2023, med skolestart høsten 2023.

Åsveien: Statens vegvesen planlegger utbygging fra tredje kvartal 2019 til og med andre kvartal 2020.

Ustvedt bru: Statens vegvesen planlegger å bytte ut Ustvedt bru i tidsrommet tredje kvartal 2018 til og med andre kvartal 2019. Hensikten med prosjektet er å erstatte eksisterende bru over Østfoldbanens østre linje med en ny, da den nåværende brua er både smal og i svært dårlig forfatning. Jernbanedirektoratet har gitt Bane NOR i oppdrag å finne alternative traseer for østre linje på denne strekningen, som ville gitt en flytting av østre linje i samme periode Statens vegvesens har planer for Utstvedt bru. Det pågår diskusjoner om de trafikale utfordringene dette vil gi. I slutten av januar 2018 skal samferdselsutvalget i Akershus avgjøre om Ustvedt bru skal rives og erstattes med en ny bro når Statens vegvesen har planlagt det, eller om arbeidet skal utsettes.

Vevelstadveien: Statens vegvesen planlegger utbygging fra og med andre kvartal 2018 til og med første kvartal 2019.

Nordbytunnelen: Nordbytunnelen ligger på E6 mellom Ås og Frogn, men påvirker trafikksituasjonen flere steder, deriblant i Ski sentrum. Det fikk mange merke i 2017, da det en lang periode pågikk omfattende arbeider i tunnelen. Statens vegvesen skal arbeide videre i Nordbytunnelen siste halvdel av 2018.

 

Her kan du se opptak fra folkemøtet i Ski 11. januar 2018, med tema trafikksituasjonen og de statlige og fylkeskommunale utbyggingene.

---

Ski kommune, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune koordinerer kommunens planprosess for Kirkeveien nord, Statens vegvesens utbygging av Kirkeveien og Akershus fylkeskommune planprosess med ny videregående skole.

Kommunal planprosess for Kirkeveien nord

Ski kommune varslet nylig oppstart av arbeidet med områderegulering av Kirkeveien nord. Frist for innspill: 16. februar 2018. 


Publisert: 18.01.2018 10:31
Sist endret: 15.01.2019 08:25