Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski kommune har vedtatt nye forskrifter for jakt og fangst av bever

Ski kommunestyre vedtok den 20. juni 2018 ny forskrift for jakt og fangst av bever i Ski kommune.

Den nye forskriften lyder slik:
§ 1: Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

§ 2: Åpning for jakt og fangst av bever
Det åpnes for jakt og fangst av bever i hele Ski kommune i samsvar med kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Ski kommune.

§ 3: Jakttid
Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

§ 4: Rapportering
Jaktrettshaver eller jeger som feller bever skal innen 10. mai innrapportere følgende opplysninger om felte dyr til kommunen: Navn, adresse og kontaktinformasjon til jeger, samt fellingssted og dato for hver bever som er felt.

§ 5: Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder bever i forskrift av 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ski kommune, Akershus.

Vedtatt målsetting for beverforvaltningen i Ski kommune - 2018

Nasjonale forskrifter for jakt og fangst av bever - 2017

bever


Publisert: 09.07.2018 08:52
Sist endret: 07.12.2018 10:58