Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering for Kværnerveien 10

Detaljreguleringsplan for Kværnerveien 10 ble vedtatt av Kommunestyret 31.10.2018.

Kommunestyrets vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering av Kværnerveien 10 med plankart datert 16.05.2018, sist endret 26.09.2018 med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2018 sist endret 29.09.2018. Planen erstatter deler av reguleringsplan for Vardåsen vedtatt 4.12.1974.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende utearealer og parkering. Forslaget skal tilpasses terrenget i størst mulig grad og bevare tilgrensende friareal som kulturminne og kulturlandskap til glede for og bruk av allmenheten. Foreløpig skisseprosjekt viser 4 boliger på ca. 125 m2 BRA, 2 boliger på ca. 150 m2 BRA og

2 sekundærleiligheter på ca. 70 m2 BRA. (Til sammen 8 nye boenheter i 2-3 etasjer i hellende terreng.)

Eventuelle klage

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre berørte varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Østlandets blad.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3. desember 2018.

Kommunen opplyser om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Saksdokumenter

a) Vedtak og saksfremlegg 2. gangs behandling

b) Plankart

c) Bestemmelser

d) Kunngjøring

e) Planavgrensing

f) Kunngjøring_2

g) Planavgrensing_2

h) Planbeskrivelse

i) ROS-analyse

j) Vedtak og saksframlegg 1. gangs behandling

Link til planinnsyn

Planinnsyn plan-ID 201802


Publisert: 08.11.2018 12:39
Sist endret: 24.06.2019 13:44