Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byutvikling

Har du henvendelser eller spørsmål om arbeider og planer som pågår i Ski? Du finner kontaktinformasjon på hvert prosjekt. Utbyggingene som pågår i Ski sentrum vinteren 2017/2018 er stort sett statlige utbyggingsprosjekter.

Ski er et av de største kollektivknutepunktene i Akershus, og når Follobanen åpner i 2021 blir reisetiden mellom Oslo og Ski 12 minutter. Follobanen og resten av InterCity-utbyggingen vil bringe Ski nærmere hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til et attraktivt sted å bo og jobbe.

For å møte denne utviklingen skal arealer på begge sider av stasjonen bli klargjort til arbeidsplasser med mange ansatte. I og rundt sentrum gis det plass til mange nye boliger. I Ski planlegges det for en «gangbar by», med nærhet til alle dagliglivets funksjoner, inkludert skoler og barnehager. For at dette skal bli mulig arbeider kommunen med store oppgraderinger av vann- og avløpssystemet, og med områdeplaner for Ski sentrum og Ski vest. Også områdeplan for Langhus sentrumsområde og kommunedelplan for Ski øst henger sammen med denne utviklingen.

Oversikt over pågående og kommende statlige og fylkeskommunale utbygginger i Ski sentrum 2017-2023 finner du her.

Kommunedelplan

Planavdelingen har ansvaret for kommunedelplan.

Ski øst

Områdeplaner

Planavdelingen har ansvaret for områdeplaner.

Ski vest
Ski sentrum
Langhus sentrumsområde

Planer på høring

Her finner du en oversikt over planene som til enhver tid er ute til høring eller offentlig ettersyn.

Arealplan

Planer under arbeid i Ski kommune (varslet oppstart, offentlig ettersyn, godkjente planer, etc.)

Detaljreguleringsplaner

Skolekvartalet
Varslingsbrev

Prosjekter

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum
Renovasjonsteknisk plan

Skiliv / bylivsprosjekter

Les mer om Skiliv 
TreStykker 
Mobil sykkelbane

Statlige utbyggingsprosjekter

Bane NOR:
Ski stasjon
Nordbyveien bro/Kirkeveien
Jernbaneveien
Follobanen

Statens vegvesen:
Ustvedt bru
Fv. 35 Nordbyveien, Oppegårdveien-Vestveien
Gang- og sykkelvei Fv. 152 Vevelstadveien-Smedsrudveien
Fylkesveiene Kirkeveien, Jernbaneveien og Åsveien
Nordbyveien mot Ås

Kommunale utbyggingsprosjekter

Tilhører virksomhet eiendom:

Skotbu skole - tilbygg
Ny svømmehall på Langhus
Ski ungdomsskole - modulbygg
Solbakken borettslag
Follo barne- og ungdomsskole
Hebekk skole
Rådhuskvartalet
Oppstart av kommunalt vann- og avløpsprosjekt i Villaveien 
Nordbyveien VA 
Nordbyveien Ski Stasjon VA-anlegg

Tilhører virksomhet kommunalteknikk: 

Kråkstad - Ski I
Kongslia infrastruktur
Finstadbekken
Ellingsrud del 2 (Industriveien)
Eikeliveien fortau
Kiss and Ride (ved Hebekk skole)
Parkveien - rehabilitering av vann og avløp

Oversiktskart

På kartet nedenfor finner du en oversikt over anleggsmeldinger og prosjekter i kommunal og statlig regi.

Viktige dokumenter for alle som planlegger utbygging i Ski

Veiledning til miljøprogram og miljøoppfølgingsplan - Formålet med dette heftet er å bistå utbyggerne i å ivareta viktige fokusområder og følge opp vedtak kommunen har gjort. Oversikten viser hvilke retningslinjer og krav som må eller bør være på plass i et miljøprogram og senere i en miljøoppfølgingsplan.

Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune - Overordnet kvalitetsprogram for sentrumsplanleggingen i Ski redegjør for visjoner og målsetninger for miljø- og klimaaspektet i områdeutviklingen. Dokumentet er ikke juridisk bindende, men er et supplement til reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelser. Det skal inspirere, legge til rette for gode prosesser og benyttes som et styrings- og veiledningsverktøy, som gir utbyggere og øvrige aktører et felles grunnlag for gjennomføring av prosjekter med høy klima- og miljøprofil i Ski.

Universell utforming

Universell utforming er en viktig strategi i byutvikling og et satsningsområde i Ski kommune. Kommunen har Ressursgruppe for universell utforming som er tverrsektoriell sammensatt og som bidrar i saker der universell utforming skal hensyntas.

Universell utforming
Skjema for mangler i universell utforming i offentlige bygg og uteområder


Publisert: 30.11.2015 00:00
Sist endret: 19.01.2018 08:32
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css