Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Ski er en regional by og skal gjennom en formidabel transformasjon de neste 10-15 årene. Det skal bygges cirka 1400 nye leiligheter i dagens sentrum, det blir over 6000 kvadratmeter mer forretning, opp mot 30 000 flere kvadratmeter offentlig tjenesteyting (barnehage, skole, eldresentre etc), og over 50 000 nye kvadratmeter kontorarealer.

Byutviklingen er et stort samarbeid mellom private eiendomsutviklere, ulike borgerinteressenter og kommunen.

Bylivet foregår mellom husene. Gatene, parkene og torgene binder sammen alle de forskjellige byggeprosjektene som kommer. Funksjons- og designplanen skal legge føringer for hvordan disse offentlige rommene skal fungere best mulig for alle og hvordan kvaliteter vi skal ha. Planen blir ikke juridisk bindende, men et viktig grunnlag i utarbeidelsen av alle detaljreguleringsplaner i Ski sentrum.

Tema som tas opp i Funksjons- og designplanen er blant annet; sykkelparkering, håndtering av overvann, grøntstruktur, kjøremønster for personbiler, varetransport og andre nyttekjøretøy, utforming av parker og brukervennlighet for gående og syklende.

Fremdrift

Funksjons- og designplanen ble behandlet i plan- og byggesaksutvalget 14. juni 2017 og var ute til offentlig høring i tidsrommet 29.september til 17. november 2017. Saken var sendt til politisk sluttbehandling og ble presentert for politikerne i utvalg for teknikk og miljø 13. mars og plan- og byggesaksutvalget 14. mars 2018. Saken var deretter til politisk behandling i alle hovedutvalg i april (uke 17) og kommuneplanutvalget 26. april 2018.

Vedtatt veileder

Kommunestyret vedtok i møte 2. mai 2018 veilederen Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

Funksjons- og designplanen utdyper reguleringsbestemmelsene i områdereguleringsplanen for Ski sentrum knyttet til offentlige gater, torg og parker – våre byrom. Planen skal være en veileder for ønsket byutvikling i Ski og viser hvordan kommunens overordnede mål og strategier skal sikres og ivaretas i den videre utviklingen av byrommene og byen vår.

Saksdokumenter

A) Saksprotokoll

B) Veilederen Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

C) Illustrasjonsplan

Kontaktinformasjon

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune / v Cecilie Høgden Mæle, tel. 904 72 179 eller e-post cecilie.maele@ski.kommune.no.

Medvirkning

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort på kommunens hjemmeside, i Østlandets Blad og med brev til grunneiere i sentrumskjernen 01.12.2016. Frist for innsending av kommentarer og merknader til varsel om oppstart av planarbeidet var 15. januar 2017.

Åpent møte torsdag 5. januar 2017

Vedlagt er presentasjonen og oppsummering av tilbakemeldingene som ble gitt skriftlig og muntlig i møtet.

Presentasjon åpent møte

Oppsummering innspill åpent møte

Utkast plantegninger:
Grøntplan
Oversiktsplan
Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 5

Utkast snitt:
Idrettsveien
Jernbaneveien- Sambruksgate - Skoleveien
Park 10
Sentrumsveien
Torgveien
Åsenveien

Offentlig ettersyn:

Plan og byggesaksutvalget har i møte 14.6.2017 vedtatt å legge forslag til funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum ut på høring. Høringsperioden var 29.09.-17.11.2017.

Saksdokumenter til høringen kan leses her.

Åpent møte 17. oktober 2017

Møtet ble avholdt på Ski bibliotek.


Publisert: 06.01.2017 12:53
Sist endret: 12.09.2018 12:46