Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fylkesvei 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien

Status

I midten av januar 2018 varslet Statens vegvesen oppstart av deres arbeid med detaljregulering av fylkesvei 152 Kirkeveien og fylkesvei 152 Langhusveien.

Statens vegvesen utarbeider nå detaljreguleringen etter merknadsfristen som var 16. februar 2018. Se under videre saksgang lenger ned på siden for informasjon om flere medvirkningsmuligheter.

Formål og planområde

Kartet under viser avgrensingen for planområdet det ble varslet oppstart for:

kart kirkeveien langhusveien

Det viste planområdet er kun en grov skissering av hvor tiltak kan gjennomføres. Det betyr ikke at det nødvendigvis skal arbeides innenfor hele området.

Endelig planavgrensning for detaljreguleringsplanen vil fremgå når planforslaget er ferdig utarbeidet.

Formålet med planen er å:

  • Planlegge løsninger som legger til rette for god fremkommelighet for buss, gående og syklende i Kirkeveien.
  • Vurdere hvordan Kirkeveien best skal utvikles til en bred bygate med kollektivfelt, sykkelløsning og fortau.
  • Planlegge et nytt stort kryss som erstatter dagens to kryss; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien.
  • Vurdere muligheter for å utvide Langhusveien med kollektivfelt langs vestsiden inn mot Ski sentrum.
  • Planlegge bussholdeplass ved Ski skole.
  • Vurdere og planlegge nye adkomster som erstatter adkomster som er vedtatt stengt i områdereguleringsplan for Ski sentrum.

Her kan du se en presentasjon Statens vegvesen viste under det åpne informasjonsmøtet 1. februar 2018.

Videre saksgang

Planforslaget blir utarbeidet etter merknadsfristen 16. februar 2018, og innkomne merknader vil bli vurdert.

Deretter vil planforslaget behandles i plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune og legges ut til offentlig ettersyn.

Etter endt høringsperiode med muligheter for å gi innspill, skal planforslaget behandles for andre gang i plan- og byggesaksutvalget.

Til slutt skal kommunestyret ta stilling til om planen kan vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Cathrine Løken i Statens vegvesen, telefon 24 05 83 90 eller e-post cathrine.loken@vegvesen.no. Kontaktperson i Ski kommune er Sven Venske, e-post sven.venske@ski.kommune.no.


Publisert: 19.02.2018 12:52
Sist endret: 03.05.2018 09:38