Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kirkeveien nord

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet vil være å vurdere om og hvordan eksisterende småhusområde kan få en høyere arealutnyttelse, samtidig som lokale og regionale hensyn ivaretas.

Viktige vurderinger i planarbeidet vil være omfang, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, ny bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst, kartlegging av bevaringshensyn m.v.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og Langhusveien.

Fremtidig utforming av fylkesveiene vil bli vurdert i en egen detaljregulering, som igangsettes av Statens Vegvesen og som vil gå parallelt med områdeplanen for Kirkeveien Nord.

Planavgrensing

kart kirkeveien nord

Foreløpig planavgrensning fremgår av kart. Den kan bli innskrenket når konkret forslag til reguleringsplan foreligger.

Varsel om oppstart

Ski kommune varslet i januar 2018 oppstart av arbeidet med områderegulering for Kirkeveien nord. 

Kommunen holdt et åpent informasjonsmøte 1. februar 2018.

Denne presentasjonen ble vist under det åpne informasjonsmøtet 1. februar.

Frist for merknader til varsel om oppstart var 16. februar 2018.

Det kom inn 24 innspill til varsel om oppstart. Kommunen og innleid plankonsulent gjør en vurdering av innspillene og om/i hvilken grad innspillene skal tas til følge.

Det vil ikke sendes ut svarbrev til alle som kom med innspill, men innspillene følger planen helt frem til 1. gangs behandling. Til 1. gangs behandling vil det følge en oversikt over alle innspillene, og det vil komme frem hvordan og hvorfor disse er/ikke er innarbeidet i planen.

Medvirkningsmøter

Som et viktig ledd i planarbeidet avholdes tre medvirkningsmøter med grunneierne i planområde Nord for Kirkeveien. I tillegg vil det bli avholdt et møte der foreløpig mulighetsstudie for planområdet presenteres.

 

Det første møte ble avholdt 10.4.2018. Dagsorden for møte har vært:

  • Introduksjon, Ski kommune
  • Gjennomgang av innspill til varsel om oppstart, Multiconsult
  • Fordeling av byggeretter og økonomiske fordeler, Multiconsult
  • Presentasjon ab medvirkningsopplegget, LINK
  • Presentasjon av kulturminner og landskap, LINK
  • Gruppearbeid i 5-10 grupper

Presentasjonene, oppsummering av innspillene i gruppearbeidet:

Ski medvirkningsseminar no1

Notat Medvirkningsseminar no1

 

Det andre medvirkningsmøte ble avholdt 26.4.2018:

Presentasjon medvirkningsseminar no2 

20180426 innspill gruppemøte MVM2

20180426 Referanseprosjekter

Notat Medvirkningsseminar no2

 

Det tredje grunneiermøte ble avholdt 8.5.2018:

Presentasjon medvirkningsseminar no3

20180508 Innspill gruppearbeid

Notat Medvirkningsseminar no3

 

Det ble avholdt informasjonsmøte 20.6.2018. I møte ble det orientert om arkeologisk registering, presentert foreløpig utkast til mulighetsstudie for Kirkeveien nord og orientert om status på detaljregulering for Kirkeveien og del av Langhusveien. Foredragene som ble holdt i møte finner du her:

01_Oversikt

02_Arkeologisk registrering

03_Kirkeveien nord - landskap

04_Kirkeveien nord - kulturminner

05_Kirkeveien nord - mulighetsstudie

06_Status detaljregulering Kirkeveien_Langhusveien

 

Mulighetsstudien vil bli videre bearbeidet og ferdigstilt i høst og danne grunnlaget for utarbeidelse av områdeplanen for Kirkeveien nord. Politisk 1.gangsbehanding av områdeplanen forventes senest februar 2019. Statens Vegvesen vil avholde egne informasjonsmøter om i høsten og ha direkte dialog med berørte grunneier.

Videre saksgang

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut eget svarbrev til dem som har kommet med innspill til varsel om oppstart. Nå som fristen til varsel om oppstart er ute vil innkomne merknader bli vurdert.

Deretter vil planforslaget utarbeides, og etter politisk behandling i plan- og byggesaksutvlaget vil det legges ut på høring.

I høringsperioden vil det bli ny anledning til å komme med innspill.

Etter endt høringsperiode skal planforslaget behandles for andre gang i plan- og byggesaksutvalg, og til slutt skal kommunestyret i ta stilling til om planen kan vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages.

planprosess Kirkeveien nord

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om planarbeidet?

Ta kontakt med Ski kommune på epost postmottak@ski.kommune.no med kopi til sven.venske@ski.kommune.no.


Publisert: 20.02.2018 12:17
Sist endret: 28.08.2018 13:08