Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski øst

Bydelen skal bidra til å løse Ski by's vekstbehov fram mot 2030, og gi et langsiktig utviklingspotensial for Ski by.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Arealplanlegger Sven Venske
Mobil:  950 79 723
E-post: Sven.venske@ski.kommune.no

 

Prosjektbeskrivelse

Status 

Kommunen er i jevnlig dialog med eiendomsaktørene i Ski øst. Det er foreløpig ikke avklart hvordan videre samarbeid skal gjennomføres. Det er behov for utbygging av skolekapasitet, mest i den sørøstlige delen av Ski tettsted, men dette krever en rekke avklaringer. Skal det planlegges ny skole sør for Kjeppestadveien, må det etableres en adkomst uavhengig av Østre linje. Budsjett og handlingsplan for kommende fireårsperiode skal vedtas i Ski kommunestyre i desember 2017, og vil ligge til grunn for Ski kommunes videre planlegging og prioritering av blant annet skole- og barnehageutbyggingen i Ski.

-

Kommunedelplan for Ski Øst er endelig vedtatt. Planen erstatter samtidig midlertid forbud mot tiltak som gjaldt for deler av planområdet.

Hensikten med planen er å legge til rette for utviklingen av Ski øst i et langsiktig perspektiv og å følge opp kommuneplanens målsettinger.

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret i møte 17.6.2015. Etter vedtaket forelå det fortsatt innsigelser fra regionale myndigheter, slik at vedtatt plan ikke var rettskraftig. Planen ble derfor oversendt til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Departementet vedtok i sitt brev av 7.11.2016 at innsigelsene delvis tas til følge og at planen vedtatt av kommunestyret endres på noen punkter.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Kommunedelplanen fastsetter kun rammer for fremtidig utvikling av område. Utbyggingen forutsetter at delområdene detaljreguleres og nødvendig
infrastruktur er opparbeidet, jfr. pkt. 2 og 3 i planbestemmelsene. Hva som er tillatt i de enkelte byggeområdene framgår blant annet av pkt. 14-17 i planbestemmelsene.

Saksdokumenter

Vedtatt kommunedelplan
Vedtatte bestemmelser
Samlet saksframstilling kommunestyremøte 17.6.2015
Samlet saksframstilling kommunestyremøte 3.2.2016
Brev fra departementet, datert 7.11.2016
Saksdokumenter til behandling av meklingsprotokoll sak kst- 1/16
Dokumenter som fulgte kommunestyrets sluttbehandling, sak 64/15
Planinnsyn


Publisert: 22.02.2016 09:08
Sist endret: 16.10.2017 14:16