Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski sentrum

Planen er å legge til rette for fremtidig utbygging på eksisterende og nye byggeområder med ulike funksjoner, etablering av ny infrastruktur, gateløp og grøntstruktur/torg samt legge til rette for mer miljøvennlig transport og folkehelse

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Avdelingsleder Kristian Larsen
Mobil:  474 67 846
E-post: Kristian.larsen@ski.kommune.no

 

Status områderegulering Ski sentrum

Saksdokumenter:

Med henvisning til plan- og bygningsloven § 12-12 bekjentgjøres herved at Ski kommunestyre i sitt møte den 11. mai 2016 har vedtatt områdereguleringsplan for Ski sentrum (sentrumsplanen). I hovedsak omfatter denne planen områder avgrenset av Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien. Hensikten med planen er å legge til rette for en omfattende utvikling av samtlige arealer den omfatter med byggeområder, gater, parker og annen arealbruk. Den inneholder et stort potensial for utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige løsninger og økt arealutnyttelse.

Planinnsyn

Sammendrag av merknader
Dive-rapport
Hovedgatenettet i Ski by
By og landskap
Illustrasjonsplan
Støyutredning
Vindanalyse med CFD
Rapport simulering av boligutbygging 


Publisert: 13.10.2015 09:46
Sist endret: 15.06.2016 14:41
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css