Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski vest

Planen er å legge til rette for fremtidig utbygging på eksisterende og nye byggeområder med ulike funksjoner, etablering av ny infrastruktur, gateløp og grøntstruktur/torg samt legge til rette for mer miljøvennlig transport og folkehelse

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Konstituert avdelingsleder Erik Hovden
Mobil:  47467846
E-post: erik.hovden@ski.kommune.no

 

Status områdereguleringsplan for Ski vest

Med henvisning til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det at områderegulerings­plan for Ski vest er endelig vedtatt, i kommunestyrets møte den 2. februar 2016. 

Hensikten med planen er å legge til rette for videre detaljplanlegging av de samme områdene for bebyggelse av skole, næring, bolig, tjenesteyting og forretning. Det skal også legges til rette for betydelige arealer til bevaring og grønt-formål.

Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak. Endringer som ble vedtatt i siste behandling omfattet utvidelse av hensynssonen med byggegrenser rundt de fredete byggene, og en gravhaug. Justeringene er gjort etter føringer fra Riksantikvaren, som hadde fremmet innsigelse til tidligere vedtatt plan. Med de justeringene som nå er vedtatt, både i juni 2015 og i februar 2016, skal hensynet bak alle innsigelser fra overordnete myndigheter være ivaretatt. 

Ski kommune kunngjør derfor at planvedtaket er endelig. 

http://tema.webatlas.no/Ski/planinnsyn?planid=201308

Det vises for øvrig til sakens dokumenter nedenfor. 

Eventuelle klager på vedtaket sendes til Ski kommune inne tre uker fra mottak av dette varsel.

Saksdokumenter:

Kommunestyrevedtak 03.02.16 sak 3/16
Plankart
Bestemmelser
Forhåndsuttalelser
Illustrasjon A3-Perspektiver
Illustrasjon A3-Snitt-solskygge
Illustrasjonsplan 
Kommunestyrevedtak 17.06.15
Kulturminnerapport
Kvalitetsprogram
Naturmangfoldrapport
Notat elbil-lading
Områdeanalyse - funksjonsinnhold
Oppsummering høringsuttalelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Sammendrag av merknader Ski vest
Støyrapport
Trafikkanalyse


Publisert: 29.03.2016 10:00
Sist endret: 16.02.2018 12:51