Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nytt og nyttig for arbeidsgivere

NAV Ski ønsker å dele nyttig informasjon med arbeidsgivere i Ski kommune. 

Kontaktinformasjon
Martin Ingeberg Tlf: 988 78 749, E-post: martin.ingeberg@nav.no

Daniel Sigde Tlf: 909 68 953, E-post: daniel.sigde@nav.no

 

Nytt om digitale sykemeldinger

Stadig flere vil i tiden fremover finne sin sykemelding på nav.no. Arbeidsgiver finner sykemeldingen i sin innboks på Altinn. Her er informasjon til arbeidsgivere om ordningen.

Solid nedgang i arbeidsledigheten i Akershus

I Akershus i november var det 7 003 personer helt arbeidsledig. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 544 personer sammenlignet med november i fjor. For landet som helhet ligger ledigheten på 2,8 prosent.
-Dette er den laveste registrerte ledigheten vi har hatt på lang tid. Det er derfor fint å registrere at mange i Akershus kan gå inn i juletider med visshet om jobb, sier Inger Anne Speilberg, fylkesdirektør i NAV Akershus.

En reell nedgang

Fylket har ikke hatt så få tilmeldte siden 2013. Sist vi opplevde en så lav arbeidsledighet i november var i 2012. Det er færre deltakere på tiltak enn det var i november i fjor. Reduksjonen er på 8 prosent. Antall tiltaksdeltakere er nå på 1898.  Antallet langtidsledige er gått ned sammenlignet med i fjor. Reduksjonen er liten, på 0,7 prosent. Det er nå 2109 langtidsledige i Akershus, det utgjør 30 prosent av alle ledige.

Størst reduksjon innen bygg- og anlegg

Størst reduksjon i ledigheten finner vi i bygg- og anlegg. Det er 174 færre ledige innen denne bransjen i november, en reduksjon på 22 prosent. De siste seks måneder var tømrere og snekkere blant de åtte hyppigst utlyste stillingene. Ingeniør og ikt sliter fortsatt med økende ledighet. Økningen var på 11 prosent sammenlignet med i fjor. Det er nå 723 ledige innen ingeniør og ikt.

Lavest ledighet på Gjerdrum

Mange kommuner har redusert ledighet i november. Hele fire kommuner har ledighet på under to prosent av arbeidsstyrken. Det er Gjerdrum (1,2%), Frogn (1,8%), Oppegård (1,9%) og Ski (1,9%). Høyest ledighet har Ullensaker, 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

 

IA-bedrift

Er dere en IA-bedrift? Vi gir dere gratis påfyll av IA-kompetanse gjennom kursing. Benytt anledningen til å holde deg faglig oppdatert! Du kan enkelt reservere kursplasser på nav.no.

Er dere ikke IA-bedrift? Ta kontakt med vår IA-rådgiver:
Morten Hanssen
Akershus Arbeidslivssenter
Epost: morten.hanssen@nav.no
Tlf: 21068508/4509532

Les mer om IA-ordningen på nav.no

 

 

Håper på tettere samarbeid

Sammen med Follo Næringsråd inviterte NAV Ski lokale bedrifter til frokostmøte for å diskutere hvordan de kan samarbeide om å få flere ut i jobb.
-Arbeidsledigheten i Ski er lav med rundt 330 (2,1 prosent) arbeidsledige. Dette er ledige som står lengre unna arbeidsmarkedet. Målet med møtet var derfor å se på hvordan vi kan samarbeide tettere om å få disse ut i jobb og utfordre bedriftene til raus rekruttering og gjerne da utradisjonelle ansettelser, sier Einar Lødemehl, enhetsleder for NAV Ski.

Skryt fra XXL
     

Jobbspesialistene Mona Huuse, Daniel Sigde og Helle Rødahl, presenterte gode brukerhistorier om hvordan arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne har kommet ut i arbeid med støtte fra NAV og rause bedrifter. Markedsrådgiver Martin Ingeberg supplerte med informasjon om sitt arbeid med rekruttering av arbeidskraft og kunne si noe om at NAV også formidler arbeidstakere uten behov for oppfølging.
Varehussjef på XXL i Ski Knut Alstad fortalte om deres erfaringer med å samarbeide tett med NAV når det gjelder rekruttering og inkludering av brukere med nedsatt arbeidsevne gjennom arbeidstrening med arbeid som tydelig felles mål. Alstad trakk frem dette som en effektiv og kostnadsbesparende måte å rekruttere på, og noe som gagner ham som arbeidsgiver, deltager selv, samt NAV.
Morten Hanssen ved Arbeidslivssenteret holdt et innlegg om sykefravær med vekt på forebyggende faktorer og hovedårsaker til at medarbeidere velger å gå på jobb "på tross av...".
-Det ble et positivt førstemøte for alle parter. Dette er en type relasjonsbygging med lokale arbeidsgivere som er et viktig bidrag for å kunne bistå flere brukere ut i jobb. Det blir nok ikke siste frokostmøte med arbeidsgivere i Ski, sier Einar Lødemehl.

Tekst: Marita Kristiansen, seksjonsleder ved NAV Ski

 

Arbeidsplassen som mestringsarena

Arbeid er en sentral del av vår identitet. Hvordan vi lykkes i arbeidslivet vil ofte være avgjørende for vårt selvbilde.

Psykologen Marie Jahoda (1907-2001) regnes som en av grunnleggerne av positiv psykologi. Hun mente at psykologien fokuserte for mye på psykiske lidelse og for lite på hva som fører til god mental helse.

Hun definerte fem faktorer som kjennetegner personer med god mental helse:

 • har gode sosiale relasjoner
 • kan samarbeide godt med andre
 • god selvtillit
 • organiseringsevneer
 • i meningsfull aktivitet

Jahoda mente at negative konsekvenser av arbeidsledighet kan forklares ut fra manglende tilgang til de faktorene som bidrar til god mental helse. Hvis man i tillegg sliter med et helseproblem, så kan det være ekstra utfordrende å mestre situasjonen.
Eksempelvis kjennetegnes depresjon ved at man får svekket selvtillit, trekker seg tilbake sosialt, blir mer passiv, får problemer med å organisere og se meningen med aktiviteter. Ut fra dette er det viktig å se hvordan NAV, Arbeidsgiver og lege/behandler kan samhandle med personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Men hva er det da som er avgjørende for å lykkes med dette?

Styrke mestringstro
Arbeidsplassen er en av våre viktigste mestringsarenaer. Vår trivsel og selvtillit i jobben vil både være avhengig av hvordan vi mestrer arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver. Et godt og støttende arbeidsmiljø hvor man blir møtt med åpenhet og forståelse når man får det vanskelig er helt avgjørende for om man vil fortsette å gå på jobben når man blir syk. I tillegg vil hvordan man mestrer og mulighet for tilrettelegging av arbeidsoppgaver være avgjørende for om man klarer å stå i jobb.

Mestringstro (self-efficacy, A.Bandura) )styrkes gjennom konkrete mestringserfaringer, rollemodeller, støtte fra sosialt nettverk og håndtering av stress, helseplager m.v. Mestringstro øker motivasjon, drivkraft og troen på at man vil mestre den situasjonen man står i. I en situasjon hvor man står i fare for å falle ut av jobben eks. på grunn av helseproblemer vil det være avgjørende at personen har:

 • Mulighet til å beholde de arbeidsoppgavene som han/hun mestrer og motsatt fritas fra oppgaver som man ikke mestrer. Det å bli tatt helt ut av jobb vil som regel føre til dårligere selvfølelse og mindre mestringstro. Jo lengere man er helt ute av jobb jo vanskeligere blir det å beholde troen på at man klarer å komme tilbake.
 • Gode rollemodeller kan eksempelvis være andre ansatte i bedriften som har klart å komme tilbake i jobb på tross av utfordringer. Hvis en bedrift klarer å skape noen gode erfaringer med dette og viser i praksis at de vektlegger det å bistå ansatte med å beholde jobben, så vil det ha en viktig signalverdi og trygge de ansatte.
 • Støtte fra sosialt nettverk som familie og venner er avgjørende for å styrke mestringstro. I tillegg vil det sosiale nettverket på arbeidsplassen være en avgjørende faktor. Hvis du vet at du er ønsket tilbake og ser at leder og kolleger bryr seg og prøver å legge til rette for at du skal fungere i jobben så vil det motivere. Hvis man i motsatt fall ikke hører noe, så vil det i en sårbar situasjon lett oppfattes som at man ikke er ønsket tilbake.
 • Sykdomsforståelse og håndtering av stress er videre avgjørende for hvordan vi mestrer arbeid og andre oppgaver på tross av helseutfordringer. Bedre kunnskap om egen sykdom vil føre til at man blir tryggere på hvordan man best mulig kan mestre sykdommen. Lege /behandler og NAV kan her bidra med forståelse for plagene og bekrefte hva som er normale reaksjoner. Videre kan man bidra med kunnskap om hva som kan bidra til best mulig mestring av egen helse.

Råd for å mestre depresjon kan være å:

 • Forsøke å fortsette normale rutiner
 • Fortsette å jobbe hvis mulig, men tilrettelegge for å redusere stress som oppgaver man ikke mestrer
 • Lage en plan for hva man skal gjøre; fysisk aktivitet, trening og sosial aktivitet
 • Se på hva man klarer å utføre i løpet av en dag på tross av plagene
 • Skrive ned hva man gjør for å mestre egen helse
 • Skrive ned noe positivt man har opplevd, noe meningsfylt eller noe man er takknemlig for
 • Ta kontroll over egen situasjon; Forsøke å gjennomføre framfor å unngå vanskelige situasjoner
 • Forsøke å medvirke aktivt i egen situasjon og unngå å bli passiv

Godt samarbeid mellom de rundt
Den som står i fare for å falle ut av jobb på grunn av sykdom er avhengig av støtte fra NAV, lege/behandler og arbeidsgiver for å klare å stå i arbeid. Hvis personen får motstridende råd av lege, behandler, NAV eller arbeidsgiver så vil det være større sjanse for at man faller helt ut av jobb. Det er derfor viktig at vi som bistår personen samarbeider godt.

Tekst: Jon Fiske, leder /sjefspsykolog, NAV Arbeidsrådgivning Akershus.


Publisert: 26.08.2016 09:16
Sist endret: 08.06.2018 12:38