Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forebyggende kurs og prosjekter

COS-P (Circle of security)


COS er et program rettet mot småbarnsforeldre, og har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson. COS-P er et psykoedukativt program som administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger à 1,5 time. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytingspsykologi. Målet er at foreldrene får en forståelse for barnets ulike behov i forbindelse med utforsknings- og tilknytningssystemet, samt hvordan deres egen tilgjengelighet og tidligere erfaringer påvirker hvordan barnet uttrykker behovene sine. Det første kurset ble initiert i vår, og kurs blir tilbudt foreldre hvert semester fremover.

Kvinnerommet

Kvinnerommet er et tilbud til kvinner med utenlandsk bakgrunn. Formålet er å få i stand en dialog rundt oppdragelsesforhold i Norge, forhold mellom menn og kvinner, foreldre og barn, omskjæring og familievold. Tilbudet er ledet av en helsøster og koordinator mot vold i nære relajoner. Det første kurset startet vår 2017 og går over 10 ganger. Etter å ha evaluert resultatet vil vi vudere hvorvidt kurset blir et fast tilbud i kommunen.

DU – kurs i mestring av Depresjon for Ungdom

Mestringskurs - brosyre

På kurset jobber vi med:

 • Hvordan tanker og følelser oppstår
 • Hvordan dette påvirker oss
 • Hvordan en selv endre negative tankemønstre

Målet med kurset er:

 • Å forstå hva som skjer ved depresjon
 • Lære metoder for å forebygge og mestre depresjon

Det vil være undervisning, diskusjon og oppgaver. Hensikten er å lære hvordan en kan håndtere tristhet og nedstemthet. Det er ca 8 ungdommer på hvert kurs i alderen 16 – 20 år. Kurset går over 8 ganger og varer i ca 2 timer. Etter kurset er det 2 oppfølgingssamlinger etter ca 1 og 3 måneder.

Kurset er gratis og holdes i Ski sentrum.

For påmelding og informasjon:

Hjelper'n, Ski helsestasjon, tlf. 64 87 86 61

e-post: Hjelpern@ski.kommune.no

KID - Kurs i depresjonsmestring for foreldre

Det starter opp kurs i uke 10 i 2017

Hjelper'n og Helsestasjonen i samarbeid organiserer KID-kurs for foreldre som sliter med mild til moderat depresjon.

Symptomene kan være; Fravær av glede, tilbaketrekking, følelse av å være verdiløs, lite initiativ, konsentrasjonsvansker, tristhet, søvnproblemer, uro, grubling, irritabilitet, m.fl.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs bygd på kognitiv og sosial læringsteori. Kurset er basert på undervisning.

Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke mønster og handlingsmønstrer som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/ depresjon.

Det er ikke nødvendig å eksponere egne problemer i gruppen, men kursdeltakerne må arbeide med disse hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som læres på kurset.

Målet med kurset:

 • Redusere graden av nedstemthet/depresjon
 • Redusere varigheten av depresjon
 • Redusere de negative følgene av depresjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Praktiske opplysninger:

 • Kurset går over 8 ganger. 2 1/2 time hver gang.
 • Kursboken, "Å mestre depresjon", anvendes aktivt i hele kursperioden.
 • Etter kurset er det 2 oppfølgingsmøter etter ca 1og 2 måneder.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Anette Andersson, tlf. 400 33 684

Søskengruppe

"Søskengruppe" er et tilbud til barn i aldersgruppen 9-12 år med brødre eller søstre med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov. Tilbudet er gratis, og arrangeres av Familiens hus - avdeling Forebyggende.

Vi vil møtes 6 ganger for å bli litt kjent og prate om både det som er morsomt og bra, og det som kan være litt utfordrende med det å ha søsken med litt andre behov og utfordringer.

Tema vil være variert og selv om det er et program er det store muligheter for å ta tak i temaer som deltakerne er opptatt av der og da, f.eks.: hvordan er det å ha en familie som kan være litt annerledes, hvordan snakker man med venner om dette, hva forstår venner om det å ha søsken med nedsatt funksjonsevne, litt om de ulike diagnosene, hva man liker å gjøre sammen med søsknene og i familien, hvordan er det å ha et søsken som kanskje trenger og får mer oppmerksomhet, i tillegg til en del lek og spill når vi har tid.

Det vil være 5-8 barn/unge med på gruppen, og 2 dyktige og erfarne fagpersoner med på gruppene hver gang.
Enkel servering (frukt eller lignende).

Meld din interesse, kurset starter når det er nok påmeldte.

For mer informasjon eller for å melde interesse, ta kontakt med:

Thomas Nielsen, Hjelper'n

mobil 489 98 729

epost: thomas.nielsen@ski.kommune.no

Liv og røre

Liv og røre er rettet mot barn og unge med overvekt. Liv og røre skal bidra til å redusere utviklingen av overvekt blant kommunens yngre innbyggere, gjennom positive opplevelser knyttet til livsendring, økt mestring og bevelgelsesglede for foreldre og barn.

Formålet med prosjektet er å forebygge sykdom som følge av livsstil, endre kosthold og øke fysisk aktivitet hos barn med tanke på å stabilisere vekten.

Målgruppen er barn fra 1. til 4. trinn, opptil 12 barn pr. kurs.

Tiltaket er et samarbeid mellom Frisklivssentralen, Familiens hus, barn og foreldre. Aktiviteter 1 gang i uken.

For mer informasjon, ta kontakt med Lene Martinsen Østby:

Mobiltelefon: 456 18 678 E-post: lenemartinsen.ostby@ski.kommune.no

"Gode relasjoner"

Hjelper'n tilbyr et tilpasset foredrag (45-90 minutter) om foreldreinvolvering, klassemiljø og mobbing/ krenkelser. Et foredrag som tar sikte på å skape enda mer refleksjon i foreldregruppa rundt hva de voksne kan gjøre og bidra med for å skape gode relasoner og et godt miljø for barna.

"Skjermbruk" (spilling, sosiale medier, mobiler og nettbrett)

Hjelpern tilbyr et tilpasset foredrag (30-90 minutter) om "Skjermbruk" for foreldre. Ofte er det FAU ved skolene som arrangerer og kaller inn til dette.

Foredraget er godt egnet til foreldre med barn i småskole/mellomtrinn, men kanskje aller best for 4. eller 5. trinn.

Tema er:

 • spilling, sosiale medier, mobiler og nettbrett
 • litt positive og negative sider ved "skjermbruk"
 • litt om hva som kan være viktig for å få gode rutiner i hjemmet når det gjelder skjermbruk, og minske konflikter knyttet til dette.

For mer informasjon, kontakt

Thomas Nielsen,tlf: 489 98 729

E-post: thomas.nielsen@ski.kommune.no

La barna snakke om skilsmissen - PIS

Program for skilsmissegrupper (PIS) er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

PIS gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evaluering av PIS viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Ski kommune organiserer PIS-kurs på flere barne- og ungdomskoler i løpet av året.

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt med:

Eva Steffensen, tlf: 97 66 29 51

E-post: eva.steffensen@ski.kommune.no


Publisert: 23.10.2015 09:13
Sist endret: 09.04.2018 12:48