Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Psykisk helse

Vi yter tjenester til mennesker med psykisk helse- og/eller rusutfordringer, som har behov for hjelp, støtte og veiledning i hverdagen.

Psykisk Helseteam

Vi tilbyr både oppfølging for mennesker med langvarige og alvorlig psykiske lidelser og tidsavgrenset oppfølging for personer med lettere/moderate psykiske plager og livskriser. Avdelingen består av høyskoleutdannet fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Psykologer er knyttet opp mot tjenesten.

Målgruppe:

Vi yter tjenester til mennesker som på grunn av sin psykiske lidelse, har behov for hjelp, støtte og veiledning i hverdagen. Sammen med Koordinerende tjeneste gjøres det en vurdering på om det skal fattes vedtak om helsehjelpens innhold, omfang og varighet, eller om dette avtales direkte mellom deg og terapeuten.


Tjenestens formål:

Gi hjelp til selvhjelp, slik at de med psykiske lidelser skal mestre sin livssituasjon på en best mulig måte.


Tjenesten kan omfatte:

 • Målrettet individuell oppfølging
 • Terapisamtaler
 • Hjelp til å finne fram til ressurser og mestringsstrategier
 • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner etter samtykke fra bruker
 • Bistand til og utarbeid individuell plan der dette er hensiktsmessig
 • Bistand til å skape struktur, gi veiledning og trene på ting som er vanskelig


Hva kan du forvente av oss:

 • Vi vektlegger brukermedvirkning og bruker et strukturert tilbakemeldingsverktøy (FIT) for å oppnå et best mulig samarbeid.
 • Kartlegger ditt behov i samarbeid med deg
 • Tilrettelegger individuell oppfølging til ditt behov.
 • Samarbeid med andre tjenester som er nødvendig for at du skal få dekket ditt behov på en best mulig måte
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Koordinering og endring i tjenestene gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker og etter faglige vurderinger.


Hva forventer vi av deg:

 • Vi ønsker at vi kan inngå et samarbeid med din fastlege, når dette er nødvendig, for å gi deg en best mulig tjeneste.
 • Ønsker at du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser for at vi på best mulig måte kan bedre din funksjonsevne.
 • At du selv ønsker tjenester fra oss, og er villig til å jobbe med dine problemer.
 • At du møter opp eller er hjemme til avtalt tid, eller gir beskjed i god tid hvis avtaler ikke passer eller må endres.
 • At du klarer å gi beskjed hvis behandlingen ikke er godt nok tilpasset deg.

Vi kan ikke tilby:

 • Transport til ulike ærender
 • Flytting, anskaffelser av bolig og økonomistyring, men vi bistår med hjelp for å komme i kontakt med/samarbeid med de som kan bistå med slike tjenester.
 • Vi kan ikke henvise til psykolog/psykiater el. Innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men kan bistå deg med kontakt med lege som kan henvise.

Tjenestene fra oss er gratis.

Kontaktinformasjon: 

Merkantil/Konsulent:    

Irene Pettersen         Tlf: 959 65 373          
E-post: Irene.pettersen@ski.kommune.no

Avdelingsleder:              

Iver Strandheim        Tlf: 476 24 074         
E-post:  Iver.Strandheim@ski.kommune.no

 

 

Ambulerende tjeneste og samlokaliserte boliger


Tilbudet omfatter miljøarbeid og miljøterapi til beboerne som bor i samlokaliserte boliger.

 • Trygge og ivareta beboerne som bor her
 • Jobbe for å øke bo evnen til de som trenger dette.
 • Gi hjelp til selvhjelp, slik at de som bor her skal mestre sin livssituasjon på best mulig måte.
 • Jobbe for at de som bor her skal klare mest mulig på egenhånd.

Tjenestene kan omfatte:

 • Praktisk bistand og opplæring, der vi jobber sammen med beboerne, ikke for dem.
 • Støttesamtaler
 • Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner
 • Samarbeid med andre nødvendige hjelpeinstanser
 • Bistand til å skape struktur og forutsigbarhet i hverdagen

Beboerne bor i egne leiligheter og er å regne som hjemmeboende. Det er en personalbase på området, og vi yter tjenester ut til den enkelte på dag og kveldstid. Det er sovende nattevakt på området.

Det er en fellesstue for de som bor her, der de har mulighet til å være med på ulike aktiviteter, samt kaffeservering formiddag og ettermiddag/kveld.

 

Ambulerende

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon: 479 05 497
Kontoradresse: Kirkeveien 45, 1400 Ski

 
Avdelingsleder:      

Lena Berstad                      
Mail: Lena.Berstad@ski.kommune.no
Forsterket botiltak 

Målgruppe:

Vi yter tjenester til mennesker som har utfordringer med rus, avhengighet og samtidig psykiske lidelser hele døgnet.


Tjenestens formål:

 • Gi hjelp til selvhjelp, slik at de skal mestre sin livssituasjon på en best mulig måte.


Tjenesten kan omfavne:

 • Målrettet individuell oppfølging.
 • Terapisamtaler.
 • Hjelp til å finne fram til ressurser og mestringsstrategier.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner etter samtykke fra bruker.
 • Bistand til å utarbeide individuell plan der dette er hensiktsmessig.
 • Bistand til å skape struktur, gi veiledning og trene på ting som er vanskelig.
 • Praktisk bistand, som for eksempel bistand/ følge til andre instanser.


Hva kan du forvente av oss:

 • Respekt og aksept for dine utfordringer, og at du selv sitter med løsningen.
 • Vi kartlegger dine behov i samarbeid med deg og etter faglige vurderinger.
 • Vi tilrettelegger individuell oppfølging i forhold til ditt behov.
 • Vi samarbeider med andre tjenester som er nødvendig for at du skal få dekket ditt behov på en best mulig måte.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Vi koordinerer og endrer tjenestene i samarbeid med deg og dine behov, med respekt for dine ønsker og etter faglige vurderinger.


Hva forventer vi av deg:

 • Vi ønsker at vi kan inngå et samarbeid med din fastlege, når dette er nødvendig, for å gi deg en best mulig tjeneste.
 • Vi ønsker at du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser for at vi på best mulig måte kan bedre din funksjonsevne.
 • Vi vil at du selv ønsker tjenester fra oss, og er villig til å jobbe med dine problemer da det krever en egeninnsats for å bli bedre.
 • Vi ønsker at du møter opp eller er hjemme til avtalt tid, eller gir beskjed i god tid hvis avtaler ikke passer eller må endres.


Vi kan ikke tilby:

 • Transport til ulike ærender.
 • Flytting, anskaffelser av bolig og økonomistyring, men vi bistår med hjelp for å komme i kontakt med/samarbeid med de som kan bistå med slike tjenester.
 • Vi kan ikke henvise til psykolog/psykiater el. innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men kan bistå deg i forhold til kontakt med instanser som kan henvise.
 • Vi utfører ikke ordinære hjemmehjelpsoppgaver, men kan bidra i samarbeid med deg.

Tjenestene fra oss er vederlagsfrie for bruker.

Søk om forsterket botiltak


Kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 64918932 eller 64918930 (24 timer i døgnet).

Avdelingsleder:      

Renate Zeiner Falmyr         Tlf: 476 43 845        
Mail: RenateZeiner.Falmyr@ski.kommune.no

 

Nordre Follo FACT-team

Nordre Follo FACT-team (flexible assertive community treatment) jobber ambulerende og møter brukere der de bor eller andre steder. Teamet består for tiden av sykepleier, psykolog, russpesialist, barnevernspedagog, sosionom og merkantil. Tjenesten ytes til innbyggere i Oppegård og Ski kommune. 

Målgruppe: 

 • Personer over 18 år.
 • Alvorlig psykisk lidelse eller mistanke om det.
 • I behov av behandling og sammensatte tjenester.
 • Oppfølging fra det ordinære hjelpeapparatet er ikke tilstrekkelig eller fører ikke frem.
 • Pasienter som unndrar seg hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet.
 • Alvorlig svikt i sosial fungering.
 • Tilstanden er gjennomgripende og langvarig.
 • Pasienten kan være inkludert i LAR.

Tjenestens formål: 

Fleksibel og tilpasset hjelp til brukere med sammensatt og alvorlig problematikk.

Kontaktinformasjon:

Tjenesten tildeles av Koordinerende tjeneste i Ski kommune.
Søknad om tjenesten sendes til Koordinerende tjeneste – helse og mestring, Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski

Søk om FACT-team

For generelle henvendelser:

Avdelingsleder for FACT-team:
Hege Thomassen Stærkebye        Tlf: 41337170
Epost: Hege.Thomassen.Staerkebye@oppegard.kommune.no

 


Publisert: 08.09.2015 12:28
Sist endret: 12.04.2019 11:14