Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fv. 152 Kirkeveien/Fv. 152 Langhusveien - Varsel om oppstart av planarbeid

Frist for innspill 16.02.2018.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av fylkesveg 152 Kirkeveien og fylkesveg 152 Langhusveien.

Planutsnitt

Kartet viser avgrensningen av planområdet det varsles oppstart for. Vi gjør oppmerksom på at planområdet kun er en grov skissering av hvor tiltak kan gjennomføres og det betyr ikke at det nødvendigvis skal arbeides innenfor hele området. Endelig planavgrensning for detaljreguleringsplanen vil fremgå når planforslaget er ferdig utarbeidet.

Formålet med planen er å

 • Planlegge løsninger som legger til rette for god fremkommelighet for buss, gående og syklende i Kirkeveien.
 • Vurdere hvordan Kirkeveien best skal utvikles til en bred bygate med kollektivfelt, sykkelløsning og fortau.
 • Planlegge et nytt stort kryss som erstatter dagens to kryss; Kirkeveien x Langhusveien og Kirkeveien x Sanderveien.
 • Vurdere muligheter for å utvide Langhusveien med kollektivfelt langs vestsiden inn mot Ski sentrum.
 • Planlegge bussholdeplass ved Ski skole.
 • Vurdere og planlegge nye adkomster som erstatter adkomster som er vedtatt stengt i områdereguleringsplan for Ski sentrum.

Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Innspill til planarbeidet

Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet. Innspill sendes til Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post firmapost-ost@vegvesen.no.

Frist for å gi innspill er 16.02.2018. Innspill merkes med saksnummer 17/29272.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut svarbrev, men innspillene vil bli behandlet og følge planforslaget fram til politisk behandling.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og innkomne merknader vil bli vurdert. Deretter vil planforslaget behandles i plan- og byggesaksutvalget og legges ut til offentlig ettersyn. Etter endt høringsperiode med muligheter for å gi innspill, skal planforslaget behandles for andre gang i plan- og byggesaksutvalget. Til slutt skal kommunestyret ta stilling til om planen kan vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages.

Planprosess

Klikk på bildet for å få det større.

Informasjonsmøte

Vi ønsker velkommen til åpent informasjonsmøte om arbeidet med detaljreguleringsplanen

torsdag 1. februar kl. 18.30 i Kommunestyresalen, 6. etasje Ski rådhus.

Møtet arrangeres i samarbeid med Ski kommune som vil informere om områdereguleringsplan for Kirkeveien nord som også starer opp nå. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til begge planene. For informasjon om planarbeidet, se Statens vegvesens prosjektsider https://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/skisentrum.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Cathrine Løken i Statens vegvesen, telefon 24 05 83 90 eller e-post cathrine.loken@vegvesen.no.  Kontaktperson i Ski kommune er Emma Andreasson, telefon 47 64 56 03, e-post emma.andreasson@ski.kommune.no.

Planinnsyn

Vedlegg

A) Forhåndinformasjon oppstartsmøte notat

B) Forhåndsinformasjon oppstartsmøte tegninger

C) Referat fra oppstartsmøte 31.10.2017


Publisert: 16.01.2018 12:36
Sist endret: 05.02.2018 12:13
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot