Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Frist: 17.11.2017. Åpent informasjonsmøte: 17.10.17.

Hensikten med funksjons- og designplanen er å fremheve viktigheten av de offentlige byrommene i utviklingen av Ski by. Planen er en oppfølging av områdereguleringsplanen for Ski sentrum og anbefaler prinsipper og løsninger for funksjoner og kvaliteter i Skis gater og offentlige rom.

Plan og byggesaksutvalget har i møte 14.6.2017 vedtatt å legge forslag til funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum ut på høring.

Ski er en regional by. Ski skal i fremtiden bli et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide, og byen vokser. Byutviklingen er i stor grad prosjektbasert. Det vil si at utviklingen realiseres av ulike byggetiltak initiert av private eller offentlige aktører. Det er viktig at hvert enkelt prosjekt bygger oppunder en helhet i byen og at det er kvalitet i denne utviklingen.

Funksjons- og designplanen synliggjør hvilke kvaliteter som bør tas hensyn til og hvilke grep som bør gjøres i den videre planleggingen av byen. Planen søker spesielt å sikre funksjoner og kvaliteter i de offentlige byrommene som vil gjøre livet i Ski sentrum optimalt for alle brukere.

Tema som tas opp i planen er bl.a.; sykkelparkering, håndtering av overvann, grøntstruktur, kjøremønster for personbiler, varetransport og andre nyttekjøretøy, utforming av parker og brukervennlighet for gående og syklende. I tillegg diskuteres hvordan bygningenes fasader må bidra positivt til kvaliteten og aktiviteten i de ulike byrommene.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planen på Ski bibliotek 17. oktober kl 1830-2000.

Saksdokumenter kan sees på Ski rådhus, Ski bibliotek og kommunens hjemmeside (www.ski.kommune.no under «Høringer og offentlig ettersyn» og «Byutvikling/Prosjekter») i tiden 29.09.-17.11.2017.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune / v Cecilie Høgden Mæle, tel. 90 47 21 79 eller e-post cecilie.maele@ski.kommune.no.

Har du meninger om og ønsker for Skis gater, torg og parker kan du skrive til:

Ski kommune, Plan, byggesak og geodata, Postboks 3010, 1402 Ski, eller postmottak@ski.kommune.no innen 17.11.2017. Merk innspill med funksjons- og designplan.

 

Saksdokumenter

Samlet saksframstilling

Forslag til funksjons og designplan del I

Forslag til funksjons og designplan del II

Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer

Illustrasjonsplan A3

 

For mer informasjon om Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum


Publisert: 29.09.2017 16:29
Sist endret: 04.10.2017 13:04