Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kirkeveien Nord - Varsel om oppstart av planarbeid

Frist for merknader 16.02.2018.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det herved om at Ski kommune igangsetter arbeid med områderegulering for Kirkeveien nord.

Foreløpig planavgrensning fremgår av kart. Den kan bli innskrenket når konkret forslag til reguleringsplan foreligger.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet vil være å vurdere om og hvordan eksisterende småhusområde kan få en høyere arealutnyttelse, samtidig som lokale og regionale hensyn ivaretas. Viktige vurderinger i planarbeidet vil være omfang, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, ny bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst, kartlegging av bevaringshensyn m.v.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og Langhusveien. Fremtidig utforming av fylkesveiene vil bli vurdert i en egen detaljregulering, som igangsettes av Statens Vegvesen og som vil gå parallelt med områdeplanen for Kirkeveien Nord.

Avgrensning av varsel om oppstart

Det varsles oppstart av et større område for å sikre at alle usikkerheter knyttet til reguleringsplanen blir løst. Foreløpig planavgrensning fremgår av kartet, og er om lag 97,8 daa. Planområdet kan bli innskrenket når konkret forslag til reguleringsplan foreligger. Planarbeidet skal bl.a. avklare plassering av nye, permanente adkomstveier, vurdere rekreasjonsmuligheter knyttet til Kapelldammen og hvordan dammen kan kobles til boligområdet og sentrum, gjennom Waldemarhøy. I tillegg skal det vurderes om det er behov for utvidelse av Vestraat barnehage. Jordbruksarealene øst for Kapell-dammen tas ikke med, da disse arealene allerede er regulert, og i tråd med føringene fra politisk vedtak 13.12.2017 vil det ikke være aktuelt å endre arealbruken.

Både i kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan er eksisterende småhusområde nord for Kirkeveien avsatt til boligformål. Waldemarhøy og Vestraat barnehage er regulert til offentlig/privat tjenesteyting. Kapelldammen er regulert til LNF (landbruk-, natur- og fritid). Hele området er omfattet av kommuneplanens hensynssone H570_1 Bevaring kulturmiljø.

Reguleringen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensvurdering iht. forskriften.

Videre saksgang

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut eget svarbrev til dem som har kommet med innspill til varsel om oppstart. Etter at fristen til varsel om oppstart er ute vil innkomne merknader vil bli vurdert. Deretter vil planforslaget utarbeides, og etter politisk behandling i plan- og byggesaksutvlaget vil det legges ut på høring. I høringsperioden vil det bli ny anledning til å komme med innspill. Etter endt høringsperiode skal planforslaget behandles for andre gang i plan- og byggesaksutvalg, og til slutt skal kommunestyret i ta stilling til om planen kan vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages.

Planprosess

Klikk på bildet for å få det større.

Åpent møte

Ski kommune vil holde et åpent møte om planarbeidet.

Dato: 1. februar 2018

Tid: kl. 18.30

Møtet vil finne sted på rådhuset i Ski, i kommunestyresalen i 6.etasje. Det åpne møtet vil bli avholdt samtidig med informasjonsmøte for detaljregulering av Kirkeveien som arrangeres av Statens vegvesen, og det vil bli anledning til å stille spørsmål til begge planene.

Send innspill

Har du innspill til varsel om oppstart, som kan ha betydning for planarbeidet?
Send de innen 16. februar til:

Hjellnes Consult AS v/Anders Arild, Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo eller e-post: ANA@hjellnesconsult.no

Andre spørsmål til planarbeidet kan sendes til: postmottak@ski.kommune.no med kopi til emma.andreasson@ski.kommune.no.

Du kan også sende brev til: Ski kommune v/Emma Andreasson, Virksomhet plan, bygg og geodata – planavdelingen, P.b. 3010, 1402 SKI.

Planinnsyn

Vedlegg

Saksfremlegg fra møte i Plan- og byggesaksutvalget 22.12.2017

Vedlegg til saksfremlegg - 24 meter versus 26 meter

Vedtak fra Kommunestyret 13.12.2017


Publisert: 09.01.2018 13:47
Sist endret: 05.02.2018 12:12
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot