Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av detaljregulering for Trekantkvartalet i Ski

Frist for merknader og synspunkter: 19.06.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det herved om at Ski kommune igangsetter arbeid med detaljregulering for Sanderveien 6, 10 og 12 – Idrettsveien 15, 17, 19 – Skoleveien 1 i Ski kommune. Gnr/Bnr:134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258, 134/260.
Andel 134/162, 134/258, 134/157, 134/355, 134/131, uregistrert veggrunn Skoleveien.

kart trekantkvartalet

Foreløpig planavgrensning fremgår av kartet.

Hensikt med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med vedtatt områdeplan for Ski sentrum. Det nye kvartalet representerer en ønsket utvidelse av sentrumsbebyggelsen østover.

I tillegg skal det vurderes detaljregulering av Skoleveien - Gågate/Gatetun.
Varslet planområde er i sentrumsplanen regulert til Bolig/Forretning/Kontor og Gatetun/gågate.
Reguleringen vurderes ikke å være omfattet av §§ 2-4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Trekantkvartalet AS v/ ARCASA arkitekter as - Eivind Bing Sagveien 23 C III, 0459 Oslo. t. 932 11 088. eivind@arcasa.no
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
ARCASA arkitekter as - Eivind Bing Sagveien 23 C III, 0459 Oslo. t. 932 11 088. eivind@arcasa.no innen 19.06.2018.


Publisert: 23.05.2018 09:36
Sist endret: 13.06.2018 09:47