Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Folkehelse og miljørettet helsevern

Aktuelt

Kontaktpersoner folkehelse

Hege Narvåg - folkehelsekonsulent

Tlf. 916 59 631
E-post: Hege.Narvag@ski.kommune.no

Liv Marit Bølset - folkehelserådgiver (50 %) 

Tlf. 971 28 452
E-post: LivMarit.Bolset@ski.kommune.no

Folkehelsearbeidet i Ski kommune

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, redusere risiko for sykdom og skade og utjevne sosiale helseforskjeller.

Ski kommune har lenge jobbet systematisk med folkehelse. Godt folkehelsearbeid kan bare gjennomføres når man tar et felles ansvar, der kommunen, innbyggere, frivillige aktører og næringslivet jobber sammen.

Komuneplanen for 2011-2022 sier at folkehelseperspektivet, universell utforming og samfunnssikkerhet skal legges til grunn for all samfunnsplanlegging.

  • Følge opp nasjonale og regionale føringer for folkehelsearbeidet.
  • Opprettholde sin godkjenning som "Trygt lokalsamfunn"
  • Kommune med et rikt kulturliv og et godt tilbud innen idrett og friluftliv.
  • Bevare og etablere bolignære grønne områder for aktivitet og rekreasjon.
  • Pådriver for at prinsippene for universell utforming brukes i utformingen av våre lokalsamfunn.
  • Oppfylle krav i sivilbeskyttelsesloven.

Kommunens satsningsområder 2018/2019

Det er utarbeidet en Trygghetsprofil for Ski kommune. I tilknytning til denne har kommunestyret vedtatt 5 satningsområder for perioden 2018-2019:

1. Vold i nære relasjoner

2. Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

3. Trafikksikkerhet

3.  Universell utforming

5. Helsekonsekvensvurderinger

Barn og unge har særlig fokus og kommunen ønsker å involvere barn i planlegging og utviklingen av Ski kommune og er pilotkommune for barnetråkk. Høsten 2014 deltok alle 6. klassinger og 8. klassinger i registreringen av Barnetråkk. Dette pågikk også i 2017. 

Kunnskapsdokumentet

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne er for Ski kommune samlet i Kunnskapsdokumentet. Kunnskapsdokumentet brukes som grunnlag av politikere og planleggere for å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen i kommunen. I 2017 ble et nytt dokument til i samarbeid med Oppegård kommune.
Les hele Kunnskapsdomumentet her

Folkehelseprofilen 2017 viser at Ski kommune har gjennomgående gode skår på områdene levekår, miljø, skole og levevaner, men har visse utfordringer på området for helse og sykdom sammenlignet med fylkes- og landstall. Det er viktig å være klar over at landsnivået på de ulike indikatorene ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå, og innebærer en viktig helseutfordring for kommunen selv med gode score.

Lokalt skadeforebyggende arbeid - Ski et "Trygt lokalsamfunn"

Ski kommune er godkjent som "Trygge lokalsamfunn" som er den norske modellen av "Safe community" (WHO). Det forplikter kommunen til å arbeide systematisk og målrettet med forebygging av skader og ulykker og utvikling av trygge og gode oppvekstmiljøer. Arbeidet med Sikkerhetsuka 0-100 år er en viktig årsak til at Ski kommune er godkjent som et Trygt lokalsamfunn. Ordningen forvaltes av Skadeforebyggende forum.

Les mer om Sikkerhetsuka på denne siden
Follo brannvesen+skoleelever
En håndfull av totalt 700 elever som fikk lære om brannforebygging under Sikkerhetsuka 2017.

Logo til Trygge lokalsamfunnÅrsrapporter Trygge lokalsamfunn

2016   2015     2014

 Mer informasjon om Safe Community

Ski kommune er godkjent og har vært medlem av det internasjonale nettverket for " Safe community" siden 2002, med re-godkjenning i 2010 og 2016.
Klikk på vedleggende for mer informasjon.

Internasjonal søknad 2016 . Vedlegg 1:Safety week 0-100 years  Vedlegg  2: Fire prevention for vulnerable group 

Vedlegg 3: Ski injuries and accidents

Internasjonal godkjenning 2016.   

Trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhet er en del av Ski kommune sine satsingsområder. Virksomhet Kommunalteknikk har hovedansvaret for kommunal trafikksikkerhetsplan. Planen er en del av det skadeforebyggende folkehelsearbeidet, hvor et av målene er at kommunen oppfyller kriteriene for Trafikksikker kommune. Dette gjelder også for opprettholdelse av godkjenning som Trygge lokalsamfunn.

I 2016 ble Ski kommune kåret til "Årets trafikksikkerhetskommune" av Samferdselsdepartementet. Prisen blir gitt til en kommune som utmerker seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Pressemelding med begrunnelse for valg av Ski kommune

Trafikksikker kommune
Foto: Steinar Svensbakken

Helsestasjonen, barnehagene og skolene er viktige arenaer for trafikkopplæring.

Universell utforming

Det er opprettet en ressursgruppe for universell utforming (UU) i Ski kommune. Bakgrunnen for denne gruppen er Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, med mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Informasjon om universell utforming og ressursgruppe for universell utforming

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Ansvar for miljørette helsevern ligger hos Kommuneoverlegen.
Geir Korsmo, e-postadresse: geirjentoft.korsmo@ski.kommune.no

I Ski kommune er arbeidsområder blant annet barns miljø i skoler og barnehager, inneklima, røyking, skadedyrbekjempelse, dyrehold, støy, luftforurensing, radon, vannkvalitet, bassengbad, badevann, legionella, stråling, forurenset grunn og ulykkesforebygging.

Forskrift om miljørettet helsevern

Drikkevann

Ski kommune forsynes med drikkevann fra Oslo VAV. Vannet har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre det meldes om noe annet. Vannkvaliteten i Ski kommune overvåkes kontinuerlig av Kommunalteknikk. Her finner du mer informasjon om drikkevannet og rapporten fra den nyeste drikkevannsmålingen.

Virksomhet Kommunalteknikk har ansvar for drikkevannet. Hvis du har spørsmål om drikkevannet ring telefon: 64 87 85 94 eller vakttelefon: 64 87 12 66. 

Smittevern

Forebyggende enhet i Familiens hus har ansvar for kommunens smittevern. En lege og en helsesøster har ansvar for smittevernet. Tilbudet er lokalisert på Langhus helsestasjon.

Gå til Ski kommunes helsestasjon for å lese mer. 

Reisevaksinasjon utføres av Vaksinasjonskontoret for Follo.

Smittevern i barnehager, skoler og SFO

Nettverk og kompetanse

For å utveksle erfaring og kunnskap med andre kommuner, deltar Ski mellom annet i regionalt partnerskap for folkehelse. Partnerskapet jobber med utvikling av folkehelseprogram, forankring i plan- og styringsverktøy, samarbeid med frivillig sektor og næringsliv m.fl.   
Partnerskap for folkehelse i Akershus 


Publisert: 13.10.2015 09:46
Sist endret: 24.06.2018 11:40
Folkehelse

Besøksadresse:

Idrettsveien 8
1400 Ski