Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Universell utforming

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse. Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn.

Universell utforming tar høyde for mangfoldet av mennesker som til enhver tid lever i et lokalsamfunn og ser mennesket i et livsløpsperspektiv. Dette innebærer en innovativ tilnærming til planlegging og utforming og en ambisjon om stadig å finne bedre og mer inkluderende løsninger.

Universell utforming er en kostnadseffektiv strategi. Erfaringer viser at løsninger som tilstreber universell utforming og tar hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir dyrere dersom dette innarbeides i en tidlig fase av planlegging og prosjektering. Dette gjelder først og fremst nye bygg og anlegg. Men det er mange eksempler på at kostnader ved endringer som følger av omregulering kan reduseres ved å integrere universell utforming fra starten. Gjennom god planlegging kan en også legge grunnlaget for enklere og rimeligere drift.

Kilde:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveileder-universell-utforming-og-pla/id557913/

Ønske om faglig fordypning innen fagområdet universell utforming? Nytt kull ved masterstudie i universelt design og tilgjengelighet i København starter i februar 2019. Les mer her: https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/universelt-design-og-tilgaengelighed/

Tegning Trond Bredesen

Tegning: Trond Bredesen

Ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune

Høsten 2013 ble det et politisk vedtak om opprettelse av ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune. Denne gruppen hadde sitt første møte i januar 2014 og har siden hatt en til to møter hver måned.

Gruppen består av:

  • Ingjerd Sivertsen(prosjektleder Eiendom)
  • Shilan Hafid(byggesaksbehandler Plan, bygg og geodata)
  • Erik Hovden(arealplanlegger Plan, bygg og geodata)
  • Morten Sandaker(ingeniør Kommunalteknikk)
  • Urd Kari Yri(ergoterapeut  barn Samhandlingsenheten)
  • Hege Narvåg(ergoterapeut voksne Samhandlingsenheten).

Ressursgruppens leder er Hege Narvåg.

Bakgrunnen for opprettelsen av gruppen er Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, med mål om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Ressursgruppen skal arbeide for å sikre en tydeligere felles holdning og kompetanse om universell utforming hos ansatte, innbyggere og utbyggere i Ski kommune. I tillegg skal gruppen gjøre et forarbeid for å imøtekomme kravet om at alle nye bygg skal være universelt utformet ved innflytting, samt at publikumsbygg, kommunale bygg og uteområder skal være universelt utformet innen 2025.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er referansegruppe for Ressursgruppen.

Siste nytt fra arbeidet med universell utforming nasjonalt og i Ski

I 2017 og 2018 kartla Akershus fylkeskommune en rekke turveier og friluftsområder i Ski for syns- og bevegelseshemmede.

Ski kommune deltok høsten 2016 på verdenskonferanse i samfunnsutvikling i York i England. Målet med deltakelsen var å lære mer om hvordan man jobber for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Sammendrag fra verdenskonferansen.

Statens kartverk har utført og organisert prosjektet "Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming". Her har Ski kommune deltatt. Uteområder i tettsteder, gater, parker og inngangsparti frem til publikumsbygg, parkeringsplasser og friluftsområder i Ski, Langhus, Kråkstad og Siggerud har blitt kartlagt. Resultatene finner du her.  

Publikasjoner og internettsider

Film om universell utforming i Trondheim

Film om universell utforming i Stavanger

Film om universell utforming på NTNU Gjøvik

Byutvikling i Bodø

Film fra Oslo Bymuseum

KS om universell utforming

Regjeringens nye handlingsplan (2016)  

Tenk universelt Universell utforming i bygg og uteområder

Bilder fra bygg og uteområder som er universelt utformet

Har du planer om å skifte bolig? Ressursgruppen og ergoterapeutene i kommunen har gått sammen og skrevet avisinnlegg om hva man bør tenke på dersom man planlegger å skifte bolig.

Temaveileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven

Kommunestyret har vedtatt at følgende veiledere skal benyttes som styringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg, boliger, uteområder, veger og gater:

Universell utforming- publikumsbygg. Et prosjekteringsverktøy

Tilgjengelig bolig. Prosjekteringsverktøy

Norm for universell utforming av uteområder, veger og gater

Seminarer/samlinger arrangert av Ressursgruppen

16.11.2018: Dialogkonferanse

Fredag 16. november arrangerte Ressursgruppene for universell utforming i Oppegård og Ski en dialogkonferanse for utbyggere, politikere, ansatte, innbyggere og andre interesserte i Kolben. Dagens to temaer var «Boligbygging i bratt terreng» og «Erfaringer fra nye flerleilighetsbygg, hva fremmer og hemmer et selvstendig og aktivt liv?». Ca 70 personer deltok. Det var lagt opp til paneldebatt med spørsmål fra publikum. Hele dagen ble ledet av Einar Lund som er sivilarkitekt og tidligere arbeidet med universell utforming i Miljøverndepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet. Han ledet den første pilotkommunesatsningen på universell utforming i Norge i perioden 2005-08.

Presentasjon fra Gro Herheim

Presentasjon "Boliger i bratt terreng"

Presentasjon "Automatiske døråpnere"

Presentasjon "Lek og trivsel i bratt terreng"

Presentasjon "Hvilke virkemidler har kommunene til å fremme universell utforming gjennom kommuneplan og reguleringsplan"

Presentasjon "Boligkvaliteter og tilgjengelighet i nye boligblokker"

Presentasjon "LPO arkitekter"

Presentasjon "Tilgjengelige boliger"

Presentasjon "Universell utforming- Bare ønsketenkning?"

07.11.2017: Kompetansesamling 3 om universell utforming

Det inviteres til kompetansesamling i Oppegård rådhus torsdag 9. november fra klokken 11:30 til 15:30. Tema for samlingen er utearealer som er tilgjengelige og brukbare for alle - gjennom de fire årstidene.

Målgruppe for samlingen er frivillige organisasjoner og ansatte som planlegger, godkjenner, utformer, drifter og vedlikeholder veier, turveier og utearealer, borettslag og sameier.

Kompetansesamlingen er gratis. På grunn av bestilling av mat bes det om at påmelding skjer innen tirsdag 7. november. Du melder deg på ved å sende e-post til: solvor.berlin.boasson@oppegard.kommune.no Skriv "Påmelding UU" i emnefeltet og opplys om eventuelle matallergier i e-posten.

Program

22.06.2017: Miniseminar - Tilpassing av bolig

Sammen med Boliggruppa ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, inviterer Ressursgruppen for universell utforming i Ski kommune til 2 timers seminar om tilpassing av bolig.

Invitasjon til miniseminar 22.06.2017

Presentasjon "Boligtilpasning"

Presentasjon "Fastmonterte hjelpemidler i bolig"

30.11.2016: Miniseminar i universell utforming - uteområder i barnehager og skoler.

Som et resultat av kartlegging av universell utforming på inne- og uteområder i barnehager og skoler som har foregått i Ski kommune i 2016, inviterer Ressursgruppen for universell utforming i Ski kommune til et miniseminar den 30. november.

Invitasjon til miniseminar 30.11.2016

Referat fra miniseminar 30.11.2016

Presentasjon fra kommunens fysioterapeuter

Presentasjon fra Norconsult - Universell utforming i skoler og barnehager

01.09.2016: Frokostseminar om universell utforming i kommunal planlegging.

Foredragsholder: Høyskolelektor Ulf Rydningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Tema: Kommuneplanens arealdel og universell utforming – hvilke muligheter finnes? Hvordan kan uu forankres i kommuneplaner? Hvordan kan planevaluering gjennomføres mht universell utforming?

Kort om teori for Medvirkningsprosesser. Det kommunale råd for funksjonshemmede i forhold til universell utforming. Universell utforming og drift og vedlikehold- skal det være en kommunal strategi?

Politikkutforming og universell utforming: Lokalisering og Knutepunktsutvikling og universell utforming.

Presentasjon: Universell utforming i kommuneplan - Ulf Rydningen

21.04.2016: Halvdagsseminar om universell utforming av veger og gater.

Kirsti Holbæk-Hanssen som er blind fortalte om de utfordringene hun møter i Ski og Alexander Holseth fortalte om sine utfordringer som rullestolbruker i Ski. Synspedagog Bente Hermansen i Voksenopplæringen i Ski informerte synshemming og tilrettelegging- Hva handler det om? Liv Rakel Øvstedal fra Statens vegvesen informerte om universell utforming av veger og gater  og hvordan tilrettelegge for orientering.

21.01.2016: "Foredrag om universell utforming"

Foredragsholder: Solveig Dale, rådgiver uu i Trondheim kommune. 70 deltakere fra Vestby, Ås, Ski, Frogn og Oppegård. En inspirerende dag med praktiske oppgaver og utfordringer.

Innspill fra Follo kommunene til universell utforming  

03.09.2015 Frokostseminar om publikumsbygg

Seminarholder: Solveig Dale, rådgiver i universell utforming Trondheim kommune. 

presentasjon publikumsbygg

17.09.2014: Kurs for Follo kommunene v/Pål Lyngstad:

Universell utforming og FDV-u

Universell utforming, lover og regler

Mer enn tilgjengelighet

Universell utbygging av bygg

 

Ressursgruppens arbeid

Kartlegging av kompetanse om universell utforming blant kommunens ansatte er utført. Dette har resultert i ulike seminarer innen for universell utforming.

Gruppen har utabeidet "Norm for universell utforming av uteområder, veger og gater". Normen ble vedtatt som styringsverktøy i Ski kommune av kommunestyret 02.12.2015.

Ressursgruppen har også fremmet sak for å få vedtatt prosjekteringsverktøyene «Universell utforming- publikumsbygg. Et prosjekteringsverktøy» og «Tilgjengelig bolig. Prosjekteringsverktøy» som veiledere i Ski kommune. Disse prosjekteringsverktøyene ble politisk vedtatt som styringsverktøy i Kommunestyret 02.12.15. 

Et samarbeid med driftsavdelingen i Eiendom er inngått og 10 skoler kartlegges i forhold til universell utforming. I ettertid har dette blitt utvidet til å omfatte 11 skoler og 19 barnehager. Samtlige kommunale barnehager og skoler har i 2016 blitt kartlagt med tanke på universell utforming.

Servicesenteret i Kirkeveien 3 har blitt noe oppgradert i forhold til universell utforming. Her har man satt inn ny hoveddør med bedre funksjonalitet i fht dørautomatikk og bedre kontrastfarge i fht omliggende vegger. Dør inn til helsestasjon er ny med glassvindu slik at man kan se om noen er i dørens åpningsradius. Dør har også fått bryterstyrt dørautomatikk. Nye skilt med bedre kontrast og bedre lesbarhet er satt opp. Trapper har fått markering på første og siste trappenese. I 2. etg er det lagt nytt gulvbelegg med ledelinjer for synshemmede. I u. etg er det satt inn ny bredere dør med dørautomatikk og grunnen er hevet slik at man kan komme tilnærmet terskelfritt inn. Ny dør er rammet inn med synlig kontrast til omliggende vegger.

 Inngangsdør før og etter

Gammelt og nytt inngangsparti u.etg K3

Ny dør til helsestasjon med bryterstyrt dørautomatikk.

Ny dør til helsestasjon med bryterstyrt dørautomatikk.

 gammelt og nytt skilt

Gammelt og nytt (mer lesbart) skilt i Kirkeveien 3

Ledelinjer i 2.etg.

Ledelinjer i 2.etg.

Trapp

Trapp med markerte trappeneser

Ressursgruppen har startet opp Nettverk universell utforming i Follo kommunene.

Kontaktperson universell utforming:

Ergoterapeut, Hege Narvåg Samhandlingsenheten, Avd. Friskliv og Rehabilitering

Tlf. direkte: 916 59 631
E-post:hege.narvag@ski.kommune.no

Besøksadresse: Kirkeveien 3, SKI
Postadresse: postboks 3010, 1402 SKI

Meld fra om mangler i universell utforming

For registrering av mangler i universell utforming i offentlig bygg og utearealer benytt elekronisk skjema.


Publisert: 15.02.2016 20:21
Sist endret: 30.11.2018 12:20