Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politiske utvalg og råd

Formannskapet

Formannskapets hovedoppgave er å legge fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak slik kommunelovens §8 fastsetter, og innstiller deretter til kommunestyret. Formannskapet skal dessuten avgjøre saker der kommunestyret har delegert myndighet, eller der særlover bestemmer det. Formannskapet fører også tilsyn med den kommunale forvaltningen og skal påse at kommunestyrets vedtak blir satt i verk og fulgt opp. Formannskapet er også kommuneplanutvalg.

Formannskapets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer  

Utvalgssekretær: Iren Hagen
E-post: Iren.Hagen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 11

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget består av Formannskapet og har ansvar for overordnet planlegging (kommuneplaner,kommunedelplaner, økonomiplaner m.v.), næringsutvikling, regionalt/interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler.

Kommuneplanutvalgets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Iren Hagen
E-post: Iren.Hagen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 11

Plan og byggesaksutvalget

Plan og byggesaksutvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10. Kommunestyret har delegert til utvalget å fatte vedtak/innstille til kommunestyret innenfor følgende områder, i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen:

 • Reguleringsplaner (off.ettersyn og innstille til kommunestyret)
 • Klage på bygge-og delesaker
 • Klage på reguleringsplaner
 • Klage på gebyrfastsetting
 • Adressemyndighet (veinavn mv)
 • Bygningsvern
 • Kulturminner
 • Brukerundersøkelser
 • Serviceerklæringer
 • Saker til høring innenfor utvalgets faglige område
 • Kart og geodata - geodataloven
 • Lov om eierseksjoner
 • Gebyrregulativ
 • Ekspropiriasjonssaker

I saker der utvalget behandler saker som skal til kommunestyret, innstiller utvalget direkte til kommunestyret med mindre sakene har økonomiske konsekvenser. Slike saker skal forelegges formannskapet for innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker.

Et vedtak i utvalget etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og må protokolleres.

Plan og byggesaksutvalgets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Jeanette Karlsen
E-post: Jeanette.Karlsen@ski.kommune.no | Tlf: 915 86 597

Utvalg for omsorg og helse

Utvalg for omsorg og helse er opprettet i medhold av kommuneloven § 10. Utvalg for omsorg og helse har det folkevalgte ansvaret for å fatte vedtak/innstille til kommunestyret innenfor følgende områder, i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen:

 • Kommunehelsetjenesten ( kommunal helse-og omsorgslov)
 • Sosialtjenesten (kommunal helse-og omsorgslov)
 • Barnevern
 • Helsevern (forbygging og kontroll)
 • Miljørettet helsevern
 • Rehabilitering
 • Tiltak og tjenester for eldre og funksjonshemmede
 • Psykiatritjenesten
 • Pleie og omsorg (åpen og i institusjon)
 • Forebygging og rehabilitering ved rusmisbruk
 • Samhandlingsreformen
 • Overordnede planer (psykiatriplan, ruspolitisk handlingsplan mv.)
 • Fritt brukervalg
 • Brukerundersøkelser
 • Serviceerklæringer
 • Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger for vanskeligstilte
 • Retningslinjer for tildeling av startlån
 • Boliger for vanskeligstilte
 • Saker til høring innenfor utvalgets faglige område
 • Deltakelse i byggekomiteer

Serverings-og skjenkesaker:
Avgjørelser om tildeling av salgs- eller skjenkebevilling og om tiden for salg og skjenking av alkohol delegeres til utvalg for helse og omsorg. Det samme gjelder myndighet til inndragning av bevillinger når vilkårene i alkoholloven eller kommunale bestemmelser ikke lenger er oppfylt.
Servering, salgs- og skjenkebevilling

I saker der utvalget behandler saker som skal til kommunestyret, innstiller utvalget direkte til kommunestyret, med mindre sakene har økonomiske konsekvenser. Slike saker skal forelegges formannskapet for innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker.

Et vedtak i utvalget etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og må protokolleres.

Utvalg for omsorg og helses medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Marianne Skjervold

E-post: marianne.skjervold@ski.kommune.no  Tlf: 951 79 950

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur er opprettet etter kommunelovens § 10. Kommunestyret har delegert til utvalget å fatte vedtak/innstille til kommunestyret innenfor følgende områder, i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen:

 • Opplæringsloven
 • Kulturloven
 • Biblioteksloven
 • Grunnskole
 • Barnehager
 • Skolefritidsordning
 • Voksenopplæring
 • PPT
 • Brukerundersøkelser
 • Serviceerklæringer
 • Kriterier for skoleskyss
 • Overordnede planer innen opplæring
 • Nasjonale prøver
 • Navn på skoler/barnehager
 • Nye skoler/barnehager
 • Follo barne- og ungdomsskole
 • Alment kulturarbeid
 • Kulturskole
 • Fritidsklubber
 • Overordnede planer innen kulturområdet
 • Rådhusteatret
 • Saker til høring innenfor utvalgets faglige område
 • Deltakelse i byggekomiteer
 • Idrettsplanen behandles også i hovedutvalg for oppvekst og kultur

I saker der utvalget behandler saker som skal til kommunestyret, innstiller utvalget direkte til kommunestyret med mindre sakene har økonomiske konsekvenser. Slike saker skal forelegges formannskapet for innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker.

Utvalget er årsmøte for Frivilligsentralen.

Et vedtak i utvalget etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og må protokolleres.

Utvalg for oppvekst og kulturs medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Enid Christensen
E-post: Enid.Christensen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 32

Utvalg for teknikk og miljø

Utvalg for teknikk og miljø er opprettet etter kommunelovens § 10. Kommunestyret har delegert til utvalget å fatte vedtak innenfor følgende områder, i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen:

 • Landbrukssaker ( jordloven, konsesjonsloven)
 • Friluftsliv
 • Viltforvaltning
 • Skogforvaltning
 • Miljøforvaltning
 • Idrettsanlegg
 • Forurensingsloven
 • Vannforsyning
 • Avløp
 • Vannrenseprosjekt (Morsa mv)
 • Vei og veivedlikehold
 • Trafikksikkerhetsplan
 • Klage på gebyr, for eksempel vannmåling
 • Brukerundersøkelser
 • Serviceerklæringer
 • Saker til høring innenfor utvalgets faglige område
 • Motorferdsel
 • Konsesjon (kommunal forkjøpsrett)
 • Brannvern
 • Matloven

I saker der utvalget behandler saker som skal til kommunestyret, innstiller utvalget direkte til kommunestyret med mindre sakene har økonomiske konsekvenser. Slike saker skal forelegges formannskapet for innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker.

Et vedtak i utvalget etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og må protokolleres.

Utvalg for teknikk og miljøs medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: May-Britt Ødegård
E-post: May-Britt.Odegard@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 86 33

Eiendomsutvalget

Eiendomsutvalget er opprettet i medhold av kommuneloven § 10. Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer og velges av kommunestyret.
Eiendomsutvalget skal ha som formål å følge opp og sikre en aktiv, formålstjenlig og bærekraftig forvaltning av kommunens eiendommer. Arbeidsområdet omfatter følgende:

 • Kjøp/salg av eiendommer
 • Egne formålsbygg
 • Bygg og arealer kommunen leier ut
 • Boliger
 • Lokaler og bygg kommunen leier inn
 • Festetomter

Eiendomsutvalget har ansvar og myndighet som følger av reglement eller egne vedtak gjort av kommunestyret.
Alle saker av prinsippiell karakter skal behandles i utvalget.

Eiendomsutvalget er delegert avgjørelsesmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i den utstreknign ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen.

Eiendomsutvalgets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer 

Utvalgssekretær: Marianne Skjervold

E-post: marianne.skjervold@ski.kommune.no  Tlf: 951 79 950

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er opprettet med hjemmel i lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne, § 2 første ledd, og er å anse som fast utvalg etter kommuneloven § 10.

Rådet er opprettet som et virkemiddel for å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 1.

Rådet er kommunens formelle rådgivende organ i arbeidet for likestilling og full deltakelse for funksjonshemmede.

Rådet skal være hørings- og rådgivningsorgan for kommunens tolkning, håndtering og implementering av aktuell diskrimineringslovgivning i forhold til funksjonshemmede.

Formål:
Bidra til at funksjonshemmede sikres en reell påvirkning i arbeidet for likestilling og full deltakelse på alle samfunnsarenaer i Ski kommune.

Rådets mål:
Rådets mål er å sikre full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede. Rådets arbeid skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser og skal etter loven være åpent, bredt og tilgjengelig.

Rådet skal følge tett kommunens håndtering av saker i henhold til lovverket som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oppnevning:
- Kommunestyret vedtar mandat og sammensetning av rådet
- Kommunestyret fastsetter leder, nestleder, øvrige politiske medlemmer og antall medlemmer av rådet
- Funksjonshemmedes organisasjoner inviteres til å foreslå kandidater til rådet
- Rådet skal oppnevnes for valgperioden med en varighet på fire år

Mandat for Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Årsmelding 2014     |     Årsmelding 2013     |     Årsmelding 2012

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Enid Christensen
E-post: Enid.Christensen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 32

Eldrerådet

Eldrerådet er valgt av kommunestyret og består av 7 medlemmer. To av medlemmene er politikere. De øvrige er valgt etter forslag fra organisasjoner som ivaretar eldres interesser. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal uttale seg til alle saker som omhandler eldres levekår.

Eldrerådet koordinerer feiringen av Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober i Ski.

Akershus eldreråds handlingsprogram for fylkesperioden 2015-2016 ble vedtatt i Fylkestinget 12.09.16.

Eldrerådslova 

Eldrerådets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Enid Christensen
E-post: Enid.Christensen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 32

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av Kommunnestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven: 
Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.

Valgstyret kan delegere oppgaver og myndighet til rådmannnen.

Et vedtak i valgstyret etter delegert myndighet kan bringes inn for kommunestyret dersom minst 1 medlem krever det, dersom ikke annet er bestemt i særlov. Slikt krav må framsettes før møtets avslutning og må protokolleres.

Valgloven  

Valgstyrets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Utvalgssekretær: Iren Hagen
E-post: Iren.Hagen@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 11

Partsammensatt utvalg

Partsammensatt utvalg, PSU er opprettet etter kommuneloven § 25 for behandling av overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget består av 5 politikere valgt av kommunestyret, og 3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene, utpekt etter forholdstallsprinsippet.

PSU skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategi og behandle overordnede personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

Innenfor utvalgets arbeidsområde har det innstillingsmyndighet overfor formannskapet i saker som har prinsipiell betydning og/eller økonomiske konsekvenser for kommunen. Utvalget avgjør selv videre behandling av orienterings- og informasjonssaker.

Utvalget skal behandle følgende saker:

 • Årsmelding, Økonomiplan, Budsjett og Handlingsplan med vekt på fokusområde "medarbeidere" under balansert målstyring.
 • Overordnede langsiktige føringer for områder som arbeidsgiverstrategi, livsfasepolitikk, kompetanseutvikling og lønnspolitikk. Dette gjelder også praktisering av avtaler, reglement og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.
 • Saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, likestilling, omstillingsprosesser og konkurranseutsetting.
 • Utvalget kan selv initiere saker utover dette dersom leder eller minst 2 medlemmer ønsker det. Den som fremmer saken har ansvar for saksframlegget. Saksforberedende myndighet kan be om utdypninger og avklaringer.

Kommuneloven 

PSUs medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer 

Utvalgssekretær: Linda Maalen Andersen
E-post: Lindamaalen.Andersen@ski.kommune.no | Tlf: 481 31 891

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av Kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser også at revisjonen fungerer på betryggende måte. 

Kontrollutvalgets medlemmer, oversikt over møtedatoer og sakspapirer

Klagenemnden

Klagenemnden er opprettet med hjemmel i forvaltningsloven § 28, 2. ledd, jf. kommunehelsetjenesteloven § 2-4, og gis de oppgaver og har slik myndighet som lovverket til enhver tid fastsetter.

Klagenemnden skal utgjøre 5 medlemmer med varamedlemmer.

Klagenemnden velges av kommunestyret som også velger leder og nestleder. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. Kommunestyret delegerer til klage­nemnden myndighet til å behandle og avgjøre klagesaker over enkeltvedtak overens­stemmende med forvaltningslovens regler.

Klagenemnden skal behandle og gjøre vedtak i de klager som klagenemnden får oversendt til seg fra det organet hvor enkeltvedtaket det klages over, er fattet. Klagenemndens behandling av klagen skal skje overensstemmende med forvaltningslovens regler.

Klagenemnden består av følgende medlemmer:

Harald Teigen (leder), tlf: 916 50 804 , e-post: harald.teigen@nsb.no  
Ingelin N. Winters (nestleder), tlf: 992 54 064, e-post: ingelinw@gmail.com 
Inger-Lise Kvifte Andresen (medlem), tlf: 480 75 474, e-post: inglisa@online.no  
John Kristian Forslund (medlem), tlf: 980 61 331, e-post: kristian.forslund@dnb.no 
Mette Feie Haram (medlem), tlf: 959 64 585, e-post: mfeihar@online.no / uxhamf@ous-hf.no 

Kontaktinformasjon
Leder: Harald Teigen
Mob: 916 50 804
E-post: harald.teigen@nsb.no

Utvalgssekretær: Tove Næs
E-post: Tove.Naes@ski.kommune.no | Tlf: 64 87 85 02

Øvrige styrer, råd og utvalg

Forhandlingsutvalg for 3.4 forhandlinger     
Stiftelsen Kontra - Styret  
Ski kirkelige fellesråd     
Kommunenes sentralforbund - KS Fylkesmøte    
Kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-Forumet i Ski  

Hovedkomitéen for 17. mai i Ski

Hovedkomitéen for 17. mai i Ski har hovedansvaret for avviklingen av 17. mai i Ski kommune. Komitéen koordinerer de lokale komitéene på Siggerud, Langhus og Kråkstad. Hovedkomitéens medlemmer har ansvaret for seremonien ved Ski Middelalderkirke, avviklingen av barnetoget i Ski sentrum og borgertoget i Ski.

Medlemmer:
Atle Teddy Sørlie, PP
Monica Dervo, FRP
Gunvor Eldegard, AP
Rune Sletner, AP

Varamedlemmer:
1. Aksel Georg Roksti, MDG
2. Dag Mork Ulnes, H

Forliksrådet

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i Norge for sivile saker.
Hensikten med forliksrådet er å forsøke å mekle mellom partene for å prøve å komme til en enighet i form av et forlik.
Kontakt Forliksrådet i Ski

Medlemmer av Forliksrådet Ski            |            Mer informasjon om forliksråd

Konfliktrådet i Østfold og Follo

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbys over hele landet.
Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktrådfor hjelp og veiledning-
Konfliktrådet i Østfold og Follo

Årsmøte til Oslo og omland friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et av 24 friluftsråd i Norge og er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. OOF er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og kommuner, deriblandt Ski, med formål å arbeide for friluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. OOF arbeider for at alle kan drive friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.

Representantene ble oppnevnt i kommunestyret møte 09.12.2015 og endret 15.02.2017.

Representanter:
Christian Pedersen (V)
Marthe Arnesen (MDG)
Cecilie Pind (H)

Vararepresentanter:
Mina Mjærum Johansen (SP)
Mats Prytz Halvorsrud (FRP)
Bård Hogstad (SV)

MORSA

Vannområdeutvalget for Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdragene med kystområder.

Vannområdeutvalget Morsa er et partnerskap mellom berørte myndigheter i vannområdet. Vannområdeutvalget Morsa skal være et samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter for å oppnå miljømålene om god økologisk tilstand. I henhold til vannforskriften skal Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning.

MORSA

Markarådet

Markarådet er et organ som ble opprettet i forbindelse med markaloven, som trådte i kraft i 2009. Loven åpner for å opprette et markaråd som har en ombudsmannsfunksjon og bidrar til å fremme lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Markarådet

Representerer brukere og aktører
Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven. Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer, som er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Medlemmene er valgt for fire år. Det første Markarådet hadde sitt første møte i november 2011. Ordfører i Ringerike, Kjell Børre Hansen, ble da valgt til leder av rådet og Hans-Petter Aas ble valgt til nestleder. Markarådet har et eget arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, samt et av rådets medlemmer.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for Markarådet.

 


Publisert: 23.11.2015 15:26
Sist endret: 17.10.2018 13:15