Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og unge

Barn og unges interesser i planleggingen

Barn og unges interesser skal ivaretas i planarbeidet. Kommunen har opprettholdt ordningen med barnerepresentant. Representanten skal delta i planprosesser og tilse at barn og unges interesser blir i varetatt og blant annet etterspørre medvirkning. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og forslagsrett i Plan og byggesakutvalget i saker etter plan- og bygningsloven.

Barnerepresentant oppnevnes for 4 år og følger kommunestyreperioden.
Barnerepresentant er Hege Narvåg, folkehelsekonsulent.

Barn og unges interesser i planleggingen

Barne- og ungdomsrådet (BU)

Barne- og ungdomsrådet (BU) skal representere og ivareta interessene til barn og unge bosatt i Ski kommune. Det er viktig at rådet har en bred sammensetning, og det består derfor av en representant fra hver grunnskole i Ski, en representant fra Ski og Drømtorp videregående skoler og en fra hver av kommunens fritidsklubber. Representantene fra de videregående skolene må være bosatt i Ski kommune.

Valg til BU gjøres om høsten etter at skolenes elevråd er konstituert. Representanten fra elevrådene behøver ikke å være elevrådsleder, da alle i elevrådet kan stille til valg. Det er viktig at representanten er demokratisk valgt.

Rådet skal ha en funksjonstid på to år, men det første året (fra og med høsten 2017) vil man kun la rådet sitte for ett år, da det er et prøveår.

Rådet skal møtes en gang i måneden i rådhuset i Ski kommune.
Sekretæren følger opp møteinnkalling, saker og referat, men det er medlemmene i rådet som i stor grad skal styre innholdet. Det vil bli nedsatt et arbeidsutvalg med leder, nestleder og to representanter. Dette arbeidsutvalget skal bestå av én representant fra henholdsvis barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og fritidsklubb. Det er rådets leder som vil være møteleder og ordfører deltar under flere møter.

Mandat
- BU skal bli forelagt og få anledning til å uttale seg om aktuelle saker som er til behandling i utvalgene og kommunestyret.
- BU behandler saker som angår barn og unge.
- BU kan fremme saker til behandling i utvalg og kommunestyre.
- BU kan ha to representanter i Kommunestyret med møte- og talerett.
- BU fordeler aktivitetsmidler innenfor ramme bevilget fra kommunestyret.
- Sammen med andre enheter er BU med å prioritere tiltak for investering i skolegårder og lekeplasser, og deltar i arbeidsgrupper med politikere og administrasjon i Ski kommune.

Kontakt Ski BU: Monica Sjøveian Hovednak, barne- og ungdomskoordinator i Ski kommune: monicasjoveian.hovdenak@ski.kommune.no / 900 34 126

 Barne- og ungdomsrådet 2017 

Unge representanter i BU høsten 2017. Foto: Ski kommune


Publisert: 30.11.2015 18:29
Sist endret: 08.03.2019 10:16