Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Interkommunale samarbeid

De interkommunale virksomhetene er organisert etter ulike styreformer.

Interkommunale selskaper (IKS)
§ 27 - Interkommunalt samarbeid
§ 28-1a - Vertskommunesamarbeid
§ 28-1b - Administrativt vertskommunesamarbeid
Administrativt samarbeid
Aksjeselskap

Eierskapsmelding for Ski kommune

Alarmsentral Brann Øst AS

Selskapets eiere: Movar som representerer kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn.

Selskapets formål er å motta og formidle meldinger om brann og ulykker fra publikum over nødnummer 110. Dessuten salg og utvikling av vakttjenester og andre alarmoppgaver og for øvrig det som står i forbindelse med dette.

Alarmsentral Brann Øst AS  

Empo AS

Empo AS ble etablert i 1990 og eies i sin helhet av Ski kommune.
Empo skal tilby tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo skal gjennom sin virksomhet bidra til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de erverver seg nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen. Empo skal bidra til større forståelse og aksept for tilrettelagt arbeid hos bedrifter i Ski og omegn og i befolkningen generelt. Arbeidstilbudet i avdelingene Produksjon og TV er Empos virkemidler for å nå dette formålet.

Empo AS 
Styret i Empo AS
Vedtekter for Empo AS
Virksomhetsplan

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Deltakerkommuner: Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglige samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:

 • koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden 
 • rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
 • bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Follo barne og ungdomsskole

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby, Ås og Ski

Follo barne og ungdomsskole er et interkommunalt tiltak, som består av alle de 7 eierkommunene. Driften av skolen og bygningsmassen er basert på et samarbeid mellom partene hvor alle eierkommunene forutsettes behandlet likt, og hvor eierandelen er fordelt i forhold til innbyggertall. Ut fra samme beregningsmodell er antall elevplasser pr. kommune fordelt. For å sikre best mulig drift og styring av skolen er det opprettet et rådgivende interkommunalt utvalg.

Follo Barne- og ungdomsskole er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet på sin nærskole. Skolen gir også SFO-tilbud til de elever som har rett til det.

Follo barne og ungdomsskole har som formål å gi spesialundervisning etter opplæringsloven.

Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen som administrativt samarbeid etter kommuneloven § 28 b. Ski kommune er vertskommune både når det gjelder drift av skole og bygningsmasse.

Samarbeidsavtale          |          Rådgivende utvalg

Follo barne og ungdomsskole

Follo barnevernvakt

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Selskapets formål: Selskapets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det.

Kontakt Follo barneværnvakt:
Follo barnevernvakt                                                             
Follo politistasjon
Postboks 3390, 1402 Ski
Tlf.: 917 19 615 / 64 85 16 00                                    
E-post: follobarnevernvakt@ski.kommune.no   | Daglig leder: Berit Landmark  | Styreleder: Benedikte Selsing   | Leder repr.skap: Odd Haktor Slåke 

Follo Brannvesen IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, Ås og Nesodden.

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 

 • Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. 
 • Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning. 
 • Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15.

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter.

Follo Brannvesen IKS

Follo Byggetilsyn

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Follo Byggetilsyn er et felles tilsynskontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven.
Tilsynskontoret har ansvar for å utarbeide felles rutiner for tilsyn.

Ski kommune er vertskommune.

Follo Byggetilsyn

Follo Distriktsrevisjon IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Nesodden og Ås

Selskapets formål: Å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Selskapets oppgaver er bl.a. revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres interkommunale selskaper mv, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Follo Distriktsrevisjon IKS

Follo Futura AS

Eiere: Akershus fylkeskommune, Vestby, Ås, Ski, Oppegård, Frogn og enebakk kommune, samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary

Selskapets formål: Selskapets formål er gjennom næringsvirksomhet å være et aktivt attføringstilbud ved å føre arbeidstakere som av en eller annen grunn har problemer i sitt forhold til arbeidslivet tilbake til - eller inn i arbeid i det ordnære arbeidsliv.

Follo Futura AS

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat - FIKS

Sekretariatet forbereder og følger opp alle møtene i utvalgene. FIKS har ansvaret for selskapskontrollen i de syv medlemskommunene. Follo Distriktsrevisjon og kommunerevisoren i Ås står for revisjonen av seks av kommunene. BDO AS er revisor for Vestby kommune.

Forskriften om kontrollutvalg (§ 20) krever at kommunestyret skal sørge for at kontorllutvalget har sekretærbistand som dekker utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av både kommunens admnistrasjon og revisjonen. På denne bakgrunn ble FIKS dannet og startet sitt arbeid 1. desember 2005. Etter at Nesodden sluttet seg til FIKS i 2010, er samtlige Follo-kommuner med i samarbeidet: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Ås kommune er vertskommune for sekretariatet.

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat - FIKS

Follo Kvalifiseringssenter IKS

Deltakerkommuner: Frogn, Ski Vestby

Selskapets formål: Gi voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnsfag, slik at de kvalifiseres til videre utdanning og arbeid. Opplæringen skal så langt mulig kombineres med praktisk arbeidserfaring.

Styret  
Follo Kvalifiseringssenter IKS

Follo Lokalmedisinske senter IKS

Kontakt

 • Follo lokalmedisinske senter
 • Vardåsveien 3, 1400 Ski
 • tlf. 64 85 61 00
 • Daglig leder: Tove Kreppen Jørgensen

Legevakt

Interkommunal legevakt Follo lokalmedisinske senter

 • Hverdager, kl. 18.00 - 07.00 og i helger/høytider.
 • Tlf. 116 117

Skadelegevakt på A-hus

Ved akutte skader som brudd, kutt, leddbåndskader, lett hjernerystelse og ved skader etter mindre trafikkulykker, kan du ta direkte kontakt med Skadelegevakten.

 • Tlf. 67 96 61 00

Deltakerkommuner: Oppegård, Nesodden, Ås, Enebakk, Ski og Frogn

Follo lokalmedisinske senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral. Selskapet er et eget rettssubjekt, som skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Selskapet er lokalisert i Ski kommune.

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av ordførerne i deltagerkommunene, med varaordførerne som personlige vararepresentanter. 

Follo REN IKS

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Selskapet påtar seg på vegne av deltakerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre.

Follo REN IKS

IKT-Follo

Deltakerkommuner: Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Nesodden og Ås

IKT-Follo er et administrativt samarbeidstiltak mellom deltakerkommunene.
Formålet er å sikre enhetlig og trygg drift av den felles infrastruktur som er etablert for å ivareta ulike systemområder i IKT Follos samarbeidsflate.

Ski kommune er vertskommune og er ansvarlig for at forsvarlig drift er sikret innenfor de vedtatte rammer for samarbeidet.

Kontakt IKT-Follo:
IKT-Follo
Postboks 3010, 1402 Ski
E-post: Arne.Bjoru@ski.kommune.no

Kemneren i Follo

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Kemneren i Follo er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27.
Selskapets formål: Kemneren i Follo skal, som skatteoppkrever for de deltagende kommuner, sørge for gjennomføring av de oppgaver som er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven), folketrygdloven § 24-4, instruks for skatteoppkrevere og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven.

Representantskapet     
Styret          
Vedtekter   
Årsmelding 2015  

Kemneren i Follo

Kompetansehjulet i Follo

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
Følgende kommuner er i dag med i samarbeidet:

 • Enebakk kommune
 • Frogn kommune
 • Nesodden kommune
 • Oppegård kommune
 • Ski kommune
 • Vestby kommune
 • Ås kommune

SAMMEN BYGGER VI KUNNSKAP!
Hensikten med Kompetansehjulets arbeid 

 • å bidra til rekruttering av fagutdannet personell til helse- og omsorgstjenestene
 • å bidra til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte framtidens krav

Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape og opprettholde rimelige tilbud av høy kvalitet. Slik bidrar vi til å oppnå en effektiv økonomi- og ressursutnytting i våre respektive kommuner.
Opplæringstilbudet er forutsigbart, målrettet og delfinansiert med midler fra Fylkesmannen.

 

Fokus og målgruppe
Kompetansehjulet har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse. Dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap.
Målgruppe er alle faggrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Vi har fokus på:

 • Å utvikle faglige ferdigheter
 • Å åpne for egen læring
 • Å aktivisere taus kunnskap
 • Samhandlingskompetanse

Ski sin representant er Ingrid Charlotte Norby, Samhandlingsenheten

Kontakt Kompetansehjulet i Follo:
Ingrid Charlotte Norby
Telefon: 917 54 346
E-post: IngridCharlotte.Nordby@ski.kommune.no 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Krise- og incestsenteret i Follo er et lovpålagt tilbud etter lov om kommunale krisesentertilbud. Selskapets formål: Yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner. Synliggjøre og bekjempe den private volden.

Kontakt Krise- og incestsenteret i Follo IKS:
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Langbakken 9, 1430 Ås
Telefon: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no | Daglig leder: Anne Odenmarck | Styreleder: May Granum | Leder repr.skap: Ildri Eidem Løvaas

Landbrukskontoret i Follo

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom deltakerkommunene om felles landbruksforvaltning. Landbrukskontoret er administrativt knyttet til Ås kommune. 
Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.
Rådmannen i de samarbeidende kommunene deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret. Koordinerende utvalg er et administrativt styre for kontoret som behandler årsmelding, regnskap, budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet.

Landbrukskontoret i Follo

Nordre Follo Renseanlegg IKS

Deltakerkommuner: Oppegård, Ski og Ås.

Selskapets formål: Fra vedtektene KAP. 3 SELSKAPETS FORMÅL: "Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde strekningen Haugbro - Fåleslora - Sjødalstrand for de tre kommunene. Avløpsvannet skal ikke omfatte overflatevann."Selskapets oppgaver er iht KAP. 4: "• Rense avløpsvann iht utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. • Behandle og omsette avløpsslam i henhold til Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav F-1029 (Ikrafttreden 20.07.2003)"

Representantskapet  
Styret  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 


Publisert: 02.10.2015 10:53
Sist endret: 14.08.2018 12:58