Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunereformen i Ski frem til mai 2017

Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommuneOppegård og Ski kommune har valgt å slå seg sammen, og den nye kommunens navn er Nordre Follo.

Det er opprettet en ny nettside som skal informere om prosessen frem mot den nye kommunen: http://www.nordrefollo.kommune.no/ 

Foreløpig fellesnemnd og Partssammensatt utvalg

Lurer du på hva som foregår i foreløpig fellesnemnd og PSU (partssammensatt utvalg) går du inn på den grønne knappen med samme tekst på Ski kommunes Politisk møtekalender. Da lenkes du til Nordre Follos møtekalender og må velge riktig utvalg og ønsket dato for å lese møteinnkalling, saksliste og protokoll.

Akershuskommunenes reformvedtak - hva skjer videre?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomgår nå innsendte dokumenter og ferdigstiller sin sluttrapport som skal oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 01.10.2016.

Fylkesmannen har i oppdrag å vurdere om kommunestyrevedtakene oppfyller reformens mål, samt å gi sin selvstendige faglige tilråding om framtidig kommunestruktur i fylket. I den anledning har Fylkesmannen invitert Oslo og Akershus-kommunene til et møte den 28.09.16 for å presentere tilrådingen med planlagt etterfølgende pressekonferanse.

Les mere her fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kommunesammenslåingen.

 

Kommunestyrevedtaket 12.10.17 - Ski vedtar å slå seg sammen med Oppegård

Nordre Follo kommune

 

Her kan du lese hele forslaget til avtale mellom Oppegård og Ski

Forhandlinger 13. og 14. september 

13. september klokken 12.30 startet representanter fra Oppegård og Ski forhandlinger om en avtale som skal danne grunnlaget for den nye kommunen.

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski at de ønsket å være med og etablere en større kommune i Follo, og at avtalen «Felles plattform for ny kommune i Follo» skulle legges til grunn for arbeidet. Fordi dette var en avtale mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, er det behov for en ny avtale. Den nye avtalen skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyrene om å etablere en ny kommune med Oppegård og Ski.

Fra Oppegård kommune deltar ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Siv Kaspersen og gruppeleder for største opposisjonsparti Merete Bellingmo. Fra Ski kommune deltar ordfører Tuva Moflag, varaordfører Camilla Hille og gruppeleder for største opposisjonsparti, Anne Kristine Linnestad. Rådmennene fra begge kommuner er til stede.

Forhandlingsmøte Ski og Oppegaård

Forhandlingene foregår 13.–14. september på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, og er åpne for publikum. Du kan holde deg oppdatert om forhandlingene på kommunenes nettsider.

Ny kommune - Ski og Oppegård

Tuva Moflag og Thomas Sjøvoll, ordførerne i hhv. Ski og Oppegård holder pressekonferanse på Svartskog ved Roald Amundsens hjem i dag 12.09.16 kl. 12:30.

Tema vil være reforhandling av plattform for ny kommune og prosessen fremover. Ordførerne vil også presentere forslag til  navn på den nye kommunen.

Oppegård og Ski starter forhandlinger om ny kommune

Tirsdag 13. september klokken 12.30 møtes representanter for begge kommunene. Målet er ny avtale som skal danne grunnlaget for en ny kommune.

Intensjonsavtale om ny kommune

Nordre Follo kommune - Avtale mellom Oppegård og Ski

Kommunestyremøte 12.10.16 sak 150/16 - Ski vedtar å etablere samarbeid med Oppegård om ny kommune

Saksfremlegg

Møteprotokoll fra Kommunestyret

Kommunestyremøte 20.06.16 sak 116/16 - Kommunereformen - Framtidig kommunestruktur i Ski

 Kommunestyret i Ski vedtar prosjektplan for fremtidig kommunestruktur i Ski

Viktige datoer fram mot Nordre Follo kommune 2020

Dette skjer 2017-2020

 

 • Våren 2017: Regjeringen legger frem for Stortinget proposisjon der også ny helhetlig kommunestruktur foreslås. Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i kraft i januar 2020.
Dette skjer 2016

 • 13. april 2016: Kommunestyret behandler Follorapporten og vedtar videre prosess.
 • 25. og 26. april samt 2. og 3. mai 2016: Forhandlinger mellom kommunene Enebakk, Oppegård, Ski og Ås.
 • 11. mai 2016: Kommunestyret behandler eventuell intensjonsavtale.
 • 12. juni 2016: Folkeavstemning avholdes. Det er mulig å forhåndsstemme fra 30. mai.
 • 20. juni 2016: Kommunestyret vedtar endelig i saken. Kommunestyret sender sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som oppsummerer vedtakene i kommunene og sender sin vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • 12.september 2016: Pressekonferanse om reforhandling av plattform for ny kommune. Navneforslag for den nye kommunen var Fram.
 • 13.september 2016: Forhandlingsstart  mellom Oppegård og Ski kommune om ny avtale som skal danne grunnlag for den kommunen.
 • 14.september 2016: Forhandlingene ferdige. Nytt utkast til avtale mellom Oppegård og Ski kan du lese her, den nye kommunens navn er Nordre Follo.

 

Nyhetsarkiv 2014 - 2016

September 2016 Forhandlinger Oppegård og Ski

Her kan du lese mer om disse forhandlingene

Her kan du lese hele forslaget til avtale mellom Oppegård og Ski

Resultat av folkeavstemningen

Endelig resultat av den rådgivende folkeavstemningen i Ski kommune viser at

 • 44,6% ønsker at Ski fortsetter som egen kommune
 • 54,7% ønsker at Ski blir del av større Follokommune
 • 0,8% stemte blankt

Valgdeltakelsen var på 36,5 prosent. 

 

Mer om resultatet av den rådgivende folkeavstemningen i Ski

Ny kommune i Follo?

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås har sammen laget en felles plattform for en ny kommune i Follo. Plattformen legges ut til rådgivende folkeavstemning 12. juni 2016.

Kommunestyret har vedtatt å legge følgende to alternativer ut til folkeavstemning:

 • Ski fortsetter som egen kommune.
 • Ski blir en del av en større Follokommune.

Mer om felles plattform og folkeavstemning finner du via denne lenken knyttet til kommunestyremøtet 11. mai 2016

Siste nummeret av "sporet", juni 2016, om kommunereformen og folkeavstemningen

Velkommen til politisk debattmøte 7. juni fra klokken 19.30, i Skirkus' lille telt på torget i Ski sentrum!

Hva mener du?

Ski kommune ønsker bred involvering av innbyggerene gjennom hele prosessen. Det planlegges åpne møter/folkemøter og innbyggerundersøkelse. Kommunereformen åpner for mange spørsmål om fremtiden til Ski kommune, og hva du som innbygger mener om fremtiden til kommunen er viktig.

Innbyggerene kan gi innspill angående kommunereformen. Dette kan gjøres på to måter:

Merk e-post og brev med "Kommunereformen".

Lag din kommune 

Kommende møter våren 2016

 

Møteinnkalling og -protokoll 2016

2016

Møteinkalling og -protokoll 2015

Prosess i Ski
Informasjonsavis om kommunereformen i Ski

Bakgrunnsinformasjon

Høsten 2014 ble regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur igangsatt.

Kommunereformen
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. I kommuneproposisjonen 2015 presenterte regjeringen den helhetlige planen for kommunereformen. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2017.

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen, og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

Mål for reformen
Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

Politisk arbeidsgruppe

Kommunestyret har nedsatt en politisk arbeidsgruppe som skal utrede kommunereformen. Arbeidsgruppen ledes av ordfører, Tuva Moflag.

Følgende er også medlemmer av gruppen:
Hanne Opdan (A)
André Kvakkestad (FrP)
Anne Kristine Linnestad (H)
Kurt Soltveit (KrF)
Aksel Roksti (MDG)
Ola Øygard (PP)
Tore Kristiansen (Rødt)
Anders Graven (Sp)
Ronja Andresen (SV)
Camilla Hille (V)

Møtene er åpne for publikum. Innkalling og referat vil bli publisert fortløpende.

Kontaktinformasjon

 


Publisert: 01.04.2016 23:39
Sist endret: 27.03.2018 08:33