Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger for kommunens virksomhet, og gjennomføres årlig på 2-3 utvalgte virksomhetsområder.

På samme måte skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager behandles etter det regelverk som gjelder for den aktuelle sakstypen.

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og/eller henvendelser, vurdere om sentrale lover/forskrifter, kommunens egne retningslinjer og/eller politiske vedtak følges av forvaltningen.

 

Kontrollutvalget har følgende møter høsten 2019:

Tirsdag 20. august klokken 1800, Kantinen, Oppegård rådhus - Fellesmøte med kontrollutvalget i Oppegård

Tirsdag 17. september klokken 1800, Auduns sal, Ski rådhus

Tirsdag 29. oktober klokken 18.00, Møterom 1, 1. etg., Ski rådhus

Tirsdag 10. desember klokken 18.00, Auduns sal, Ski rådhus

 

Kontrollutvalget for perioden 2015 - 2019:

Lars Chr. Bilet, FRP, leder, e-post: lars@mrcoffee.no

Bente Njøs Paulshus, H, Medlem, e-post: bentenpaulshus@gmail.com / tpaulshu@online.no

Karl M. Johnsen, PP, Medlem, e-post: karl-3@online.no

Roar Thun, AP, Nestleder, e-post: roar.thun@dna.no

Svein Kamfjord, V, Medlem, e-post: svein.kamfjord@ks.no / kamfjord1@gmail.com

Anne Marit Holene, SP, Medlem, e-post: a-m.holene@online.no

Torill Rønsen Ekeberg, SV, Medlem, e-post: treski@live.no  

Møteinnkallinger

Møteinnkalling KU 10.12.19

Møteinnkalling KU 29.10.19

Møteinnkalling KU 17.09.19

Møteinnkalling Fellesmøte Kontrollutvalget i Oppegård kommune og Kontrollutvalget i Ski kommune 20.08.19

Møteinnkalling KU 28.05.19    Tilleggssak KU 28.05.19

Møteinnkalling KU 30.04.19    Tilleggssak KU 30.04.19

Møteinnkalling KU 19.03.19

Møteinnkalling Fellesmøte Ski KU og Oppegård KU 04.02.19 

Møteinnkalling KU 22.01.19

 

Møteprotokoller

Møteprotokoll KU 28.05.19

Møteprotokoll KU 30.04.19

Møteprotokoll KU 19.03.19

Møteprotokoll Fellesmøte Ski KU og Oppegård KU 04.02.19

Møteprotokoll KU 22.01.19

 

Sakspapirer fra tidligere år

Forvaltningsrevisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressurskrevende brukere - 2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo Landbrukskontor - 2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger - 2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning - 2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale anskaffelser - 2018

Byutvikling i Ski - 2017

Kunstisflaten/Møteplassen - 2017

Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering - økonomi og IKT 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og Beredskap 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole og barnehage 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp 2015

Årsrapporter

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2018

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2017

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2016

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2015

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014.pdf 

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013.pdf

Kontaktinformasjon

Leder: Lars Chr. Bilet
Mob: 404 70 441
E-post: lars@mrcoffee.no

Utvalgsekretær: FIKS
Tlf: 64 96 20 58
Mob: 928 83 392
E-post: fiks@follofiks.no


Publisert: 13.10.2015 09:40
Sist endret: 04.12.2019 09:15