Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Overganger

Ski kommune har utarbeidet retningslinjer for overganger mellom barnehager og skoler. Formålet er å se hele opplæringsløpet i sammenheng og gi barna og elevene forutsigbare overganger. Med denne retningslinjen sikrer vi også en enhetlig praksis i Ski kommune.

Bakgrunn for veilederen

Det diskuteres stadig hvordan overgangen mellom barnehage–skole og mellom de forskjellige skoleslagene skal være for at de skal bli så gode og smidige som mulig for barna og elevene. Diskusjonen har gått på om barna eller elevene skal ha mulighet til å starte i barnehage, første klasse, åttende klasse eller i videregående opplæring med blanke ark, eller om de forskjellige skoleslagene skal være en oppfølging av forrige fase. Inntrykket er at diskusjonen har dreid mot å være bevisst på at alle fasene i barnas og elevenes opplæring må sees i sammenheng. Barna har med seg erfaringer fra de ulike fasene, og utviklingen og opplæringen av barnet eller eleven må skje med utgangspunkt i barnets individuelle ståsted. Det er med utgangspunkt i dette vi har laget denne veilederen.

I 2009 ble overgangsordningen for barnehage–skole revidert med utgangspunkt i veilederen «Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» (Kunnskapsdepartementet 2008). Overgangen barnehage–skole ble bredt evaluert våren 2016, og som et resultat av denne foreligger nå den reviderte overgangsordningen. I tillegg til overgang mellom barnehage–skole, har vi nå også innlemmet overgang hjem–barnehage, overgang barneskole–ungdomsskole og overgang ungdomsskole–videregående. Overgang ungdomsskole–videregående opplæring er ikke ferdigstilt ennå, men temaet er allikevel synlig i dokumentet og vil bli oppdatert etterhvert. Dokumentet er ment å være nettbasert og dynamisk slik at det lett kan oppdateres. Med en digital veileder, sikrer vi at det alltid er siste versjon som benyttes. Ressurser og kilder som er benyttet som grunnlagsmateriell finnes under overskriften Ressurser.

Overgang hjem–barnehage

Å begynne i barnehagen er en fase i livet hvor barnet må orientere seg på nytt. Å starte i barnehage har stor innvirkning på barnets liv. En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. For å få en trygg start i barnehagen, har barnehagene en tilknytningsperson som skal skape trygghet og tilknytning mellom barnet og barnehagen. Det er viktig at en av foreldrene er sammen med barnet den første tiden i barnehagen, og at de setter av nok tid til tilvenning. Minst tre dager bør sette av til dette, slik at barnet får mulighet til å gjøre seg kjent med lokaler, andre barn og de ansatte. Tilknytningspersonen vil være sammen med barnet hele tiden de første dagene i barnehagen, og skal fungere som en trygg overgangsperson mellom foreldrene og barnehagen. For at barnet skal bli trygt, er det viktig at foreldrene tar tydelig avskjed med barnet og informerer tilknytningspersonen om at de forlater barnehagen. Pedagogisk leder har hovedansvaret for barnets pedagogiske tilbud på avdelingen.

Barnehagen har et eget foreldremøte eller besøksdag på våren for foreldre til barn som skal begynne i barnehagen på høsten. Hensikten med et slikt foreldremøte er å gjøre foreldrene kjent med hva barnehagen står for, møte andre foreldre i samme situasjon og få svar på ting en lurer på. Etter oppstart i barnehagen tilbys foreldrene en oppstartsamtale for å sikre at barnets behov blir ivaretatt på en god måte.


Overgang barnehage–skole og sfo

I 2005 ble det utarbeidet prosedyrer for god overgang barnehage–skole. Overgangsprosedyren ble redigert og fornyet i 2009 med bakgrunn i veilederen «Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole». Grunnlaget for veilederen var å skape en helhet i opplæringsløpet, skape gode vilkår for vekst, og skape trygghet for barna. Overgangen mellom barnehage og skole er viktig, og samarbeidet skal omfatte tiden før, under og etter barnet slutter i barnehagen og starter på skolen. Et godt samarbeid mellom skole og foresatte er viktig for barnets læringsutbytte. Vi ønsker derfor å inkludere og ivareta foresatte i overgangen for å sikre god informasjon, og slik øke sannsynligheten for et godt samarbeid til barnets beste.

Denne overgangsrutinen bygger på tidligere arbeid og en evaluering foretatt av styrere i barnehagene og ledere i skolene våren 2016. Stortingsmelding 19 (2015–16), «Tid for lek og læring», er også lagt til grunn i denne nye overgangsprosedyren. Selv om overgangen barnehage–skole ikke behandles spesifikt i meldingen, tar den for seg hva barna skal kunne når de starter på skolen og forventninger til hvordan barnehagen jobber med dette. Det presiseres i meldingen at både barnehage og skole har sin egenverdi og at vi må se sammenhengen mellom disse i barnets utvikling.

Kalender

Dato 

Aktivitet 

Ansvar 

September 

Foreldremøter i barnehagen

Barnehage

Oktober

Skole-/SFO-innmelding

Skolene/pedagogisk virksomhet

November 

Faglig-pedagogisk møte mellom barnehage–skole

Pedagogisk virksomhet/virksomhet kommunale barnehager

Februar/mars 

Felles foreldremøte

Skoler/SFO/barnehager

Mars/april

Samtaler med foreldre og barn basert på samtaleskjemaer

Barnehage

Mars–mai 

Vennskapsgrupper

Barnehage

April/mai 

Overføringsmøter

Skole

Mai/juni 

Førskoledag(er)

Skole

Juni 

Åpen kveld

Skole

Foreldremøter i barnehagen

Foreldremøtet på femårsgruppa i barnehagen i september har som tema hvordan man arbeider med barna fram mot skolestart, og dessuten informasjonsdeling fra barnehage til skole.

Skole-/SFO-innmelding

Barnehagene melder om skolestarterne til skolen og virksomhet barnehager. Innen 1. november skal rektor ha fattet enkeltvedtak om skoleplassering for skolestarterne.

Faglig-pedagogisk møte mellom barnehage–skole

Barnehagelærere som jobber med 5 åringene og lærere som jobber på barnetrinnet avholder et faglig-pedagogisk møte i oktober. Her legges det vekt på kunnskaps- og erfaringsdeling mellom barnehagelærerne og lærerne i barneskolen og de får innsikt i hverandres læringsfilosofi.

Barnehagelærerne får overvære en skoletime og vice versa i løpet av skoleåret.

Felles foreldremøte

Skole, SFO og barnehage informerer om de siste forberedelser til skolestart. Det blir orientert om vennskapsgruppene ved styrer i den barnehagen som har ansvaret for organiseringen av gruppene.

Overgangssamtaler

Barnehagene avholder barnesamtaler og foreldresamtaler basert på skjemaet «Informasjon om skolestarteren» (se vedlegg). Se eksempler fra Moss og Oslo kommuner i referanselisten. Hovedtema er en oppsummering av tiden i barnehagen. Skjema for barnesamtaler er ikke utviklet ennå. Samtykkeskjema (vedlegg) benyttes slik at barnehage og skole kan utveksle relevant informasjon om barnet. Dersom det er gjort kartlegginger med for eksempel TRAS eller Alle med, gjennomgås disse. Skjemaet oversendes skolen etter samtykke fra foreldrene.

Vennskapsgrupper

Det er barnehagen som har ansvaret for organisering og gjennomføring av vennskapsgruppene. De barnehagene som har barn som skal begynne på samme skole, samarbeider om organisering av vennskapsgruppene, men én barnehage har hovedansvaret for koordineringen. Koordineringsansvaret går på omgang mellom barnehagene. Minimum ett av treffene er på skolens område. Lærer/rektor/SFO-leder/base-leder besøker vennskapsgruppene minst en gang. Det er også ønskelig at kontaktlærer besøker barnehagen/vennskapsgruppene hvis det lar seg gjøre. Det er hensiktsmessig med en form for fadderordning. Erfaringen viser at det kan være vanskelig med personlige faddere, men at det er lettere med en fadderklasse/-gruppe.

Overføringsmøter

Skolen inviterer til møte med pedagogiske ledere/styrere fra barnehagene som avgir barn til skolen. SFO-leder er med. Det gjennomføres samtale mellom skolen og den enkelte barnehage med overgangsskjemaene som utgangspunkt. Her kan det snakkes om prioriteringer i arbeidet i barnehagen og skolen. Det avholdes egne overgangsmøter om barn som trenger spesiell tilrettelegging hvor skole, barnehage, PPT, SPT og foreldre deltar.

Førskoledag(er)

Barna har om mulig en formiddag i sin klasse på den nye skolen. Hvis mulig møter barna sin kommende lærer. Hensikten er at barna blir bedre kjent med hverandre og med de voksne de vil møte ved skolestart. Barna blir også kjent med skolens lokaler og hvordan man jobber på skolen. Skolestart er en stor begivenhet i barns liv. Vi har lykkes når alle barn opplever skolestarten med trygghet, men også med spent forventning.

Åpen kveld

Barn og foreldre inviteres til åpen ettermiddag/kveld på skolen. De får hilse på skolens ledelse og treffe læreren de skal ha. Vi mener vi har lykkes når foreldrene er engasjerte og er opptatt av god overgang mellom barnehage og skole. Ved at barn og foreldre sammen besøker skolen, mener vi at vi bidrar til å skape interesse og engasjement. Vi er opptatt av også å ivareta foreldrene, derfor inviteres de sammen med barna til en mer uformell samling på skolen.

Overgang barneskole–ungdomsskole

Kalender

Dato 

Aktivitet 

Ansvar 

Oktober

Faglig-pedagogisk møte mellom lærere i barneskole og ungdomsskole

Pedagogisk virksomhet

Januar/februar

Overføringsmøte barneskole–ungdomsskole.
Rektor/ressurslærer/team–barneskole–PPT. Elever med spesielle behov blir kartlagt 

Ungdomsskole 

Mars/april

Overføringsmøte rådgivere på ungdomsskole–barneskoler 

Ungdomsskole 

Mars/april

Elever fra 7. trinn besøker ungdomsskolen

Ungdomsskole

April/mai

Overføringsmøte med PPT, rådgiver, foresatte og ressurskoordinator i forbindelse med elever som trenger spesiell tilrettelegging

Ungdomsskole

Mai/juni

Klassesammensetning

Ungdomsskole 

Mai/juni

Foreldremøte på ungdomsskolen 

Ungdomsskole 

Mai/juni

Elevene fra barneskolen besøker ungdomsskolen og møter sine kommende lærere

Barneskole/ungdomsskole 

September 

Felles foreldremøte på 8. trinn og base/klassemøte med kontaktlærere 

Ungdomsskole 

Faglig-pedagogisk møte

Lærere som jobber på 7. trinn og lærere på ungdomstrinnet (fortrinnsvis 8. trinn) har et pedagogisk møte i oktober. Her legges det vekt på kunnskaps- og erfaringsdeling mellom pedagoger i barne- og ungdomsskolen for å få innsikt i hverandres lærefilosofi. Ett tema er informasjon om hva som vektlegges i undervisningen på 7. trinn og hva lærerne på 8. trinn kan forvente av elevene. Et annet er at man avklarer hvilke forventninger lærerne på ungdomstrinnet har til elevene når de starter på ungdomsskolen.

Overføringsmøte barneskole–ungdomsskole

Det avholdes felles møte mellom barneskole og ungdomsskole hvor elever med spesielle behov er tema. Rektor, ressurslærer og PPT deltar.

Overføringsmøte rådgivere på ungdomsskole–barneskoler

Rådgivere møter kontaktlærere fra barneskolen for gjennomgang av alle elevene. Elevene møter rådgiverne og får informasjon om overgangen til ungdomsskolen.

Elever fra 7. trinn besøker ungdomsskolen

Elevene møter blant annet rådgiverne som informerer om de forskjellige valgfagene.

Klassesammensetning

Klassene/basene settes sammen av ungdomsskolen i samarbeid med lærerne på barneskolen. Barneskolen deler inn klassene i grupper som skal til alle klassene/basene på ungdomsskolen. Søknad om klassebytte på 8. trinn skal som hovedregel ikke innvilges før etter høstferien.

Foreldremøte på ungdomsskolen

På møtet presenteres lærerne, assistenter og aktuelle samarbeidspartnere som helsesøster, Hjelper'n, PPT, barnevernstjenesten og leder for fritidsklubben.

Informasjon ved rådgiver.

Aktuelle temaer er generell organisering med timer, fag- og timeplanfordeling, fravær, karakterer, valgfag og fremmedspråk. Fremmedspråklærerne kan eventuelt delta med presentasjon av fremmedspråkene.

Elevbesøk på ungdomsskolen

7. trinnselever besøker ungdomsskolen i mai/juni. I møtet gis generell informasjon og elevene møter deres kommende kontaktlærer.

Felles foreldremøte på 8. trinn og base-/klassemøte med kontaktlærere

Det avholdes foreldremøte med felles informasjon og møte med kontaktlærerne.

Overgang ungdomsskole–videregående skole

Ressurser

Fra eldst til yngst, Kunnskapsdepartementet

Tid for lek og læring, Stortingsmelding 19 (2015–2016)

Overgang barnehage–skole, Oslo kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, Bergen kommune

 

Skjemaer

Samtaleskjema

Informasjon om skolestarteren

Samtykkeskjemaer

Barnehage–skole
Barneskole–ungdomsskole
Barnehage i annen kommune
Skole i annen kommune


Publisert: 29.11.2016 12:48
Sist endret: 12.06.2017 08:55