Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Særskilt språkopplæring

Elever i grunnskole og videregående skole med annet morsmål enn norsk og samisk, kan få særskilt språkopplæring fram til de har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge ordinær undervisning.

Hva er særskilt språkopplæring?

Elever med annet morsmål enn norsk kan få særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt språkopplæring er hjemlet i opplæringslovens § 2-8.

Særskilt norskopplæring

I følge forskrift til opplæringsloven gjelder dette først og fremst elever som er nyankomne.
Ressursteamet på den enkelte skole vurderer elevens behov i samarbeid med foresatte. Skolen og ressursteamet må vurdere om eleven skal følge ordinær læreplan eller læreplan for grunnleggende norsk.

Innføringstilbud

Innføringstilbudet tar i mot elever gjennom hele skoleåret og har plass for inntil 12 elever av gangen. Alle timer benyttes til norskopplæring, og de andre fagene inngår i undervisningen. Elevene kan få undervisning i innføringsklassen inntil to skoleår, før de begynner i vanlig klasse på sin nærskole.

Nyankomne minoritetsspråklige elever på 2.-7. trinn får tilbud om plass i innføringsklassen på Vevelstadåsen skole. Nyankomne elever på 8.-10. trinn får sitt tilbud på Haugjordet. Elever i aldersgruppen 12-14 år plasseres i den innføringsklassen der det er best kapasitet.

Tospråklig fagopplæring

For å ha rett til tospråklig fagopplæring må eleven ha hatt kort botid i Norge (0-4år) og beherske sitt eget morsmål . Eleven skal ha blitt tildelt særskilt norskopplæring og ligge under kritisk grense på kartleggingsprøver og skal kartlegges og vurderes med TOSP (på norsk og morsmål).

Morsmålsundervisning

En elev som er nyankommet og ikke har skandinavisktalende eller engelsktalende foreldre kan ha rett på morsmålsundervisning, dersom eleven ikke kan lese og skrive på eget morsmål, men behersker det muntlig. Elevens foresatte har ikke samtykket til tilbud i innføringsklasse og det må tildeles timer i særskilt norsk og tospråklig fagopplæring på elevens egen skole for å ha rett på morsmålsundervisning. Tilbudet om morsmålsundervisning kan tilbys på en annen skole i kommunen, for eksempel en skole med innføringstilbud, om dette er vurderes mer hensiktsmessig.

 

Hvem kan få særskilt språkopplæring?

Særskilt språkopplæring gjelder nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede norskkunnskaper som ikke klarer å følge vanlig opplæring. Har du spørsmål om særskilt språkopplæring må du kontakte skolen til barnet ditt.

Saksgang

  1. Skolen gjennomfører kartlegging
  2. Dersom kartlegging tilsier behov for særskilt språkopplæring iht. § 2-8 i opplæringsloven vil elev og foresatte få tilbud om dette
  3. Skolen ved rektor fatter enkeltvedtak
  4. Tilbudet vil bli sendt skriftlig til de foresatte, i form av et enkeltvedtak

 

Dersom foresatte vurderer at barnet har behov for særskilt språkopplæring må de kontakte nærskolen.

Lovverk

Opplæringslovens § 2-8


Publisert: 07.10.2015 10:54
Sist endret: 07.11.2016 08:51