Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordning SFO

Skolefritidsordningen i Ski er et pedagogisk ledet, frivillig tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn på 1.–4. trinn og funksjonshemmede barn på 1.–7. trinn.

SFO er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid. SFO skal være en arena der barnet opplever mestring, trygghet og fellesskap. Vi vil bidra til å utvikle barnet til å bli et selvstendig tenkende individ som skal mestre hverdagen og fungere i sosiale sammenhenger. Her finner du Ski kommunes rammeplan for SFO

 

Aktiviteter på SFO – fagområder

I løpet av skoleåret vil elevene få tilbud innen disse områdene:

Fysisk aktivitet og lek

 • Gi mulighet for valg av aktiviteter på ulike arenaer

Natur og miljø

 • Å gi barnet opplevelser ved å tilby varierte aktiviteter i naturen
 • Å bidra til miljøbevissthet

Kunst, kultur og kreativitet

 • Tilby kunst- og kulturaktiviteter
 • Presentere kunst og kultur for foreldre gjennom skoleåret

Mat og helse

 • Tilstrebe å gi barnet kunnskap om et sunt kosthold og gode matvaner og skikker
 • Gi barnet mulighet til å være med og tilberede mat

 

Hva kan du som foresatt forvente?
 • At vi er representert på ett foreldremøte i året
 • At SFO og skole samarbeider til det beste for barnet
 • At skolestarterne får tid til å bli trygge i sine nye omgivelser den første tiden
 • At barnet ditt skal få lov å være barn
 • At barnet ditt får trøst og omsorg når det trenger det
 • At vi ser barnet ditt
 • At vi tar kontakt med deg hvis vi er bekymret for ditt barn
 • At du er velkommen til å ha samtale med oss om du ønsker
 • At vi voksne er gode rollemodeller
 • At vi gir jevnlig informasjon om SFO

 

Hva forventer vi av deg som foresatt?
 • At du følger med på våre informasjonskanaler
 • At du husker på å melde fra når du henter barnet
 • At endringer meldes skriftlig
 • At du gir oss nødvendig informasjon om barnet
 • At dere respekterer og overholder tidsfrister
 • At du spiller på lag med oss og at vi behandler eventuelle uenigheter oss voksne imellom

 

Hvordan søke om eller endre SFO-plass?

Alle skolestartere som melder seg på innen påmeldingsfristen 1. mars, får plass i SFO fra 1. august.

Påmelding, endring av plass og oppsigelse skjer via Foreldreportalen. Påmelding kan skje fortløpende gjennom skoleåret for elever i skolen.

Spørsmål og svar til søknad om eller endring av SFO- plass.

 

Åpningstider for SFO

Se skolenes hjemmesider for informasjon om åpningstider for SFO.

 

Priser for SFO

Prisene er inkludert mat.

 

 

Fra og med 1. august 2018

5 dager per uke

Per barn/mnd

2800

4 dager per uke

Per barn/mnd

2230

3 dager per uke

Per barn/mnd

1680

Søskenmoderasjon 5 dager per uke

Per barn/mnd

2100

Søskenmoderasjon 4 dager per uke

Per barn/mnd

1680

Søskenmoderasjon 3 dager per uke

Per barn/mnd

1340

Enkeltdag (når skolen er åpen)

Per barn/dag

270

Enkeltdag (når skolen er stengt)

Per barn/dag

475

Gebyr for sen henting av barn

Per påbegynt kvarter

240

Les mer om  priser og prisreduksjoner  i SFO. Det er søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling, på grunnlag av lav inntekt.

Vedtekter og dialog

Her finner du vedtektene for skolefritidsordningen i Ski kommune. Her finner du også en presisering av oppsigelsestidene i SFO.

Ski kommune ønsker at alle barn og voksne, foresatte og ansatte, skal trives i skole og SFO. Vi setter pris på kontinuerlig dialog og gjensidig tillit. Ta kontakt med din SFO dersom du har informasjon - ris eller ros - som gjør din SFO til et enda bedre sted for store og små.


På den enkelte skoles egen nettside finner du mer informasjon som gjelder den enkelte SFO.

 

SFO Ski

Retningslinje for matservering

Ski kommunes retningslinje for matservering i SFO har som fomål å sikre et variert, sunt og likeverdig mattibud på de ulike SFO'ene i kommunen. Retningslinjen bygger på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for måltider i skolen, samt Ski kommunes rammeplan for SFO


Publisert: 22.09.2015 11:02
Sist endret: 02.07.2018 09:57