Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vurdering for læring

Alle skolene i Ski kommune vil fra og med høsten 2016 bli med i den nasjonale satsingen vurdering for læring.

Vurdering for læring er forankret i vurderingsforskriften og i forskning. Det overordnede målet for satsingen er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Vurdering for læring forankret i lov og forskrift

Klare alt

I opplæringslovens formålsparagraf står det at skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Elevene skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i aktivt i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. I tillegg skal de lære å tenke kritisk, ha medansvar og rett til medvirkning. For å få til dette, trenger skolen en vurderingspraksis som gir skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I vurderingsforskriften står det at vurderingen skal fremme læring, og at elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling.

Fire prinsipper for god underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet har med bakgrunn i forskning definert fire prinsipper for god underveisvurdering som fremmer læring.

Elevene lærer best når de:

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Vurdering for læring i Ski kommune

Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring 2016-2018. Alle skolene i Ski deltar i satsingen. Arbeidet vil foregå lokalt på skolene, i nettverk på tvers av skoler og på felles kompetansehevingsdager i kommunal regi. Kommunen har laget en plan som beskriver innhold, omfang og organisering av satsingen.

Elevbrosjyre om satsingen vurdering for læring 2016-18Elevinvolvering

I planen beskrives også hvordan elevene skal involveres i skolenes arbeid med vurdering for læring. Ski kommunes elevbrosjyre om satsingen er laget i samarbeid med kommunalt elevråd, og gjennom skolens elevråd vil alle elevene i Ski-skolen bli informert om utviklingsarbeidet. Elevene vil gjennom elevrådet på egen skole og i kommunalt elevråd få mulighet til å støtte lærerne i utviklingsarbeidet og slik være med og bidra til å skape en enda bedre skole.

Elevbrosjyren vil også kunne gi nyttig informasjon til foresatte og andre som er interessert i arbeidet med vurdering for læring i Ski-skolen.

Ski kommunes plan for satsingen Vurdering for læring 2016–18

Elevbrosjyre om satsingen Vurdering for læring 2016–18


Publisert: 30.06.2016 13:49
Sist endret: 28.02.2017 11:35
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css