Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gjedsjø - praktisk pedagogisk opplæring

Gjedsjø PPO
Ferier og fridager (skoleruta)      Skolene i Ski

Aktuelt

Skolemiljø og mobbing

 • Pakke ut kunnskapsmål sammen med elevene

  Alle skolene i Ski kommune deltar i den toårige nasjonale satsingen Vurdering for læring. Som en del av dette deltar alle lærere på felles planleggingsdag i vurdering for læring og elevinvolvering. Etter en halv dag i Rådhusteatret skal alle tilbake til egen skole og jobbe videre med dette viktige temaet.

 • Søknadsfrist gratis skoleskyss

  15. mai er frist for å søke om gratis skoleskyss dersom skyssen skal være klar til skolestart høst 2017.

 • Skolenes bidrag til elevenes læring i grunnskolen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 19. januar 2017 en rapport som gir informasjon om skolenes bidrag til elevenes resultater på nasjonale prøver og eksamen. Sammen med annen kunnskap vi har om skolene, vil denne informasjonen kunne gi oss et bedre bilde av skolenes kvalitet. Informasjonen vil brukes til å gjøre Ski-skolen enda bedre for alle elevene i Ski.

 • Elevbrosjyre om satsingen Vurdering for læring

  Kommunalt elevråd har vært med på å lage en elevbrosjyre som gir informasjon til elevene om satsingen Vurdering for læring som alle skolene i Ski nå er i gang med.

Les eldre saker

 

Facebook ikon Følg oss på Facebook! 

Om Gjedsjø PPO?

Gjedsjø PPO (praktisk pedagogisk opplæring) er et frivillig spesialpedagogisk opplæringstilbud for elever i ungdomsskolealder med sammensatte sosiale- og emosjonelle vansker. Vi holder til i Ski kommune og er en enhet under Pedagogisk virksomhet. Gjedsjø har inntil 12 elevplasser, men dette avhenger av elevgruppe og gruppesammensetning. Vi er også åpne for deltidplasser, og antall plasser vil kunne variere avhengig av kapasitet og elevsammensetning. 

PPT må utarbeide sakkyndig vurdering forut for oppstart da skolen er et spesialpedagogisk tilbud. Elever fra andre kommuner kan også søke - les mer under overskriften søknad om skoleplass.

Hvem er elever på Gjedsjø PPO?
Gjedsjø PPO har elever med spesielle behov som har spesialundervisning på grunn av faglige og sosiale utfordringer. Elevene på Gjedsjø vurderes å ha behov for opplæring i små grupper og at opplæringen er mer praktisk enn det nærskolen gir.

Hva gjør vi av faglige aktiviteter på Gjedsjø PPO?
Vi tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene i læreplanen; språk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Vi gir opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. De andre fagene knytter vi til tiltakets praktiske tilbud - bl.a verksted, ATV-kjøring og vedproduksjon.

Vi har en praktisk pedagogisk tilnærming til alle fag. I tillegg til undervisningen, kan det tilrettelegges for yrkesrettet utplassering.

Hva gjør vi av sosiale aktiviteter på Gjedsjø PPO?
Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom elever og ansatte. Vi legger vekt på å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom tett veiledning, regelmessige morgenmøter, felles lunsj, turer, samtaler og andre aktiviteter. I tillegg tilbyr vi tilrettelagte ART-grupper.

Regler og retningslinjer

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Ansatte

Ledelse
Navn Funksjon Telefon E-post
Erik Viktor Wedde Fagleder Gjedsjø PPT 92 61 79 04 Send e-post
Arnfinn Almås Virksomhetsleder Pedagogisk virksomhet 92 02 20 92  Send e-post 
       
 Pedagoger og miljøterapeuter
Navn Funksjon Telefon E-post
Kjersti Dahl Miljøterapeut 90 69 37 25 Send e-post
Tomas Simonsen Miljøterapeut 90 69 37 25 Send e-post
Bjørn Terje Flem Spesialpedagog 90 69 37 25 Send e-post
Harald Kjeldstad Lærer 90 69 37 25 Send e-post
Silje Eline Fjeldbraaten Vernepleier 90 69 37 25 Send e-post

Ledige stillinger i Ski kommune 

Foreldresamarbeid

Vi ser på foreldrene på som viktige samarbeidspartnere, og vi mener tett oppfølgning av ungdommene er vesentlig for at våre elever skal få ut sitt læringspotensiale faglig og sosialt. Ved skolestart har vi en oppstartssamtale med foresatte for å enes om felles utviklingsområder for eleven.

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for kommunens tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Elever ved Gjedsjø PPO kan ta rutebuss til skolen fra Ski Stasjon bussrute 555(til Tangen Bru). Holdeplassen heter Gjedsjø skole.

Søknad om skoleplass

Elever og foresatte kan søke om skoleplass på Gjedsjø PPO. Dette må skje i nært samarbeid med elevens nærskole og PPT. Eleven må involveres og det må avtales besøk på skolen. Elevens skal ha tilpasset opplæring og spesialundervisning på nærskolen før man søker om skoleplass på Gjedsjø.

Elever fra andre kommuner kan også søke om skoleplass. Da må skolefaglig ansvarlig/skolekontoret og PPT i hjemkommunen bistå elev og foresatte. Hjemkommunen må også stille refusjonsgaranti. Hvis elever fra andre kommuner blir innvilget plass overtar Ski PPT sakkyndighetsansvaret for eleven.

Søknadsfristen er 15.april hvert år. Elever, foresatte og nærskoler får informasjon om inntak i midten av mai. Dersom det er ledig skoleplass i løpet av skoleåret kan det søkes utenom årlig søknadsfrist.

Elever fra Ski kommune
 1. Elev, foresatte og nærskole vurderer behov for annet skoletilbud
 2. Elevens utvikling og behov for tilrettelegging drøftes på skolens ressursteam hvor PPT deltar
 3. Elev og foresatte skriver søknad
 4. Elevens nærskole skriver anbefaling og PPT skriver bekreftelse
 5. Søknad sendes samlet til Pedagogisk virksomhet
 6. Søknad behandles i inntaksnemnd
 7. Elev, foresatte og nærskolen får informasjon om inntak
 8. PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering
 9. Nærskole skriver enkeltvedtak
Elever fra andre kommuner

Hjemkommunen har ansvar for søknadsprosess. Det er viktig at elev, foresatte og nærskole samhandler godt. Lokal PPT og lokal skolefaglig ansvarlig/skolekontor må involveres tidlig i prosessen. Hjemkommunens PPT eller skolefaglige ansvarlige avtaler søknadsprosess med fagleder. Hjemkommunen må stille refusjonsgaranti i forbindelse med søknad.

Søknadsskjema

Søknadsskjema elev/foresatte
Søknadsskjema nærskole

Bildegalleri

I toget opp til GaustadtoppenTåka lå tett på toppenFlom i KongsbergUtkikkstårnetharald og Tomas på toppenatv utstyr


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 06.03.2017 11:13
Gjedsjø PPO

Besøksadresse:

Kollerøysveien 25B
1400 Ski

Fagleder: Erik Viktor Wedde

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski