Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbygging av Follobanen og nytt kollektivknutepunkt i Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, vil Ski få et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Togturen mellom Oslo S og Ski vil da ta bare 11 minutter. Når passasjerene går av toget i Ski, vil de kunne ta bussen videre fra en ny bussterminal i Jernbaneveien.

Om Follobanen

Den nye Follobanen blir 22 kilometer lang, og størstedelen vil gå i tunnel. Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter også et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

På Bane NOR sine hjemmesider kan du finne mer informasjon om utbyggingen av Follobanen.

Der finner du også varslinger om planlagt arbeid på jernbanen.

Om Ski stasjon

Nye Ski stasjon vil etter planen stå ferdig i 2022. Stasjonen vil få seks spor, tre midtplattformer og en ny ti meter bred og 80 meter lang gjennomgående undergang som forbinder øst- og vestsiden av stasjonen for gående, syklende og bevegelseshemmede med hjelpemidler.

Reisetorg på begge sider av sporene vil bidra til å åpne Skibyen mellom øst og vest, og gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Det er også planlagt parkeringsområder for bil og sykkel i tilknytning til stasjonen.

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2020.

Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen. Dette er planlagt ferdig i 2020.

Når vestre del av Ski stasjon åpnes vil det bli gang- og sykkelpassasje fra Nordbyveien ned til stasjonsområdet. Denne gang- og sykkelpassasjen, som vil gå forbi den østlige delen av Skeidarbygget, skal etter planen være ferdig samtidig som vestre del av Ski stasjon åpnes for trafikk i august 2019. Sør for Skeidarbygget vil det bli gang- og sykkelvei som kobles på den ovennevnte gang- og sykkelveien. I dette området er det tekniske bygg som ikke kan rives før det nye tekniske bygget på vestsiden tas i bruk i august 2019. De gamle tekniske byggene må så rives og veien bygges før den kan tas i bruk.

Området mellom Skeidarbygget og politistasjonen på vestsiden av stasjonen, som på folkemunne kalles "Slipset", er regulert til næring. Hvordan det vil se ut i fremtiden er avhengig av fremtidige utbygginger. Detaljplanleggingen av området vest for stasjonen vil komme etter at nye Ski stasjon står ferdig i 2022.

Bane NOR har varslet at det vil være færre parkeringsplasser enn vanlig på øst- og vestsiden av Ski stasjon inntil den nye stasjonen er ferdig.

På Bane NOR sine hjemmesider kan du lese mer om arbeidet som foregår og hvordan den nye stasjonen vil bli.

 

Bygging i Jernbaneveien

For å få et godt fungerende kollektivknutepunkt bygget Bane NOR og hovedentreprenøren deres OHL ny vei i den nordre delen av fylkesveien Jernbaneveien, like utenfor Ski stasjon. De første endringene startet tidlig i 2017, og Jernbaneveien åpnet i mai 2018 med:

  • nytt lyskryss med prioritet for buss
  • eget avkjøringsfelt i Kirkeveien for busser på vei mot Ski stasjon
  • flere ruteavgang for buss

Jernbaneveien vil bli stengt i enda en periode når Bane NOR og OHL begynner å bygge den nye bussterminalen i Jernbaneveien. Gående og syklende vil alltid kunne benytte egen gang- og sykkelvei.

Etter vedtak fra Ski kommunestyre vil Jernbaneveien ikke kunne benyttes av biler i fremtiden. Veien skal være forbehold buss, taxi, bevegelseshemmede, gående og syklende.

Innbyggere og næringsdrivende må regne med at det vil bli mye anleggstrafikk i Jernbaneveien, også etter at den nye bussterminalen står ferdig, på grunn av bygging av nye Ski stasjon.

Når Bane NOR arbeider i Jernbaneveien, jobber de etter en reguleringsplan for Ski stasjon fra 2013, som ble vedtatt av kommunestyret i Ski samme år.

På Bane NOR sine hjemmesider kan du lese mer om utbyggingen av Jernbaneveien

Kontakt Bane NOR

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Henvendelser fra naboer etter klokken 16:
Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 459 75 212.


Publisert: 17.01.2019 12:19
Sist endret: 07.06.2019 09:48