Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbygging av Follobanen og nytt kollektivknutepunkt i Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, vil togturen mellom Oslo S og Ski bare ta 11 minutter. Når passasjerene går av toget i Ski, vil de kunne ta bussen videre fra en ny bussterminal i Jernbaneveien.

Nytt kollektivknutepunkt i Jernbaneveien

For å få et godt fungerende kollektivknutepunkt gir Bane NOR en ny utforming til Jernbaneveien. Den nordre delen av fylkesveien sto ferdig i 2018. Etter sommeren 2019 fortsetter Bane NOR arbeidet videre sørover i Jernbaneveien, og byggetrinn 1 tar for seg østre del av Jernbaneveien. For å få gjennomført arbeidet er det nødvendig å stenge Jernbaneveien og deler av Jernbanesvingen for trafikk i cirka en måned i høst. Arbeidet vil i perioder medføre støy og redusert fremkommelighet. Arbeidet omfatter: 

  • Etablering av østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien samt tilgrensende områder mot næringene i Jernbaneveien.
  • Eksisterende ledningsnett for blant annet overvann, kloakk og drikkevann erstattes.
  • I større deler av området skal det også installeres snøsmelteanlegg.
  • Området skal så bygges opp med blant annet kantstein, granittheller og beplantning.

Planlagt oppstart er i slutten av august, og arbeidet forventes helt ferdigstilt sommeren 2020. Deretter starter byggetrinn 2. 

Bane NOR beklager ulempene arbeidet medfører. Bane NOR tilstreber å gjøre ulempene for ulike interessenter så små som mulig. Bane NOR har vært, og er, i dialog med blant annet næringene i området, Ski kommune, Statens Vegvesen, Ruter, nødetater med flere.

Les mer om gjennomføring av byggearbeidene i Jernbaneveien

Her kan du se hvordan den nye bussterminalen i Jernbaneveien skal utformes. Det kan skje små endringer ved ferdigstillelse. Du kan trykke på bildet for å se mer detaljer.

Illustrasjon: Bane NOR

Om Follobanen

Den nye Follobanen blir 22 kilometer lang, og størstedelen vil gå i tunnel. Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter også et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

På Bane NOR sine hjemmesider kan du finne mer informasjon om utbyggingen av Follobanen.

Der finner du også varslinger om planlagt arbeid på jernbanen.

Om Ski stasjon

Nye Ski stasjon vil etter planen stå ferdig i 2022. Stasjonen vil få seks spor, tre midtplattformer og en ny ti meter bred og 80 meter lang gjennomgående undergang som forbinder øst- og vestsiden av stasjonen for gående, syklende og bevegelseshemmede med hjelpemidler.

Reisetorg på begge sider av sporene vil bidra til å åpne Skibyen mellom øst og vest, og gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Det er også planlagt parkeringsområder for bil og sykkel i tilknytning til stasjonen.

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2020.

Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen. Dette er planlagt ferdig i 2020.

Når vestre del av Ski stasjon åpnes vil det bli gang- og sykkelpassasje fra Nordbyveien ned til stasjonsområdet. Denne gang- og sykkelpassasjen, som vil gå forbi den østlige delen av Skeidarbygget, skal etter planen være ferdig samtidig som vestre del av Ski stasjon åpnes for trafikk i august 2019. Sør for Skeidarbygget vil det bli gang- og sykkelvei som kobles på den ovennevnte gang- og sykkelveien. I dette området er det tekniske bygg som ikke kan rives før det nye tekniske bygget på vestsiden tas i bruk i august 2019. De gamle tekniske byggene må så rives og veien bygges før den kan tas i bruk.

Området mellom Skeidarbygget og politistasjonen på vestsiden av stasjonen, som på folkemunne kalles "Slipset", er regulert til næring. Hvordan det vil se ut i fremtiden er avhengig av fremtidige utbygginger. Detaljplanleggingen av området vest for stasjonen vil komme etter at nye Ski stasjon står ferdig i 2022.

Bane NOR har varslet at det vil være færre parkeringsplasser enn vanlig på øst- og vestsiden av Ski stasjon inntil den nye stasjonen er ferdig.

På Bane NOR sine hjemmesider kan du lese mer om arbeidet som foregår og hvordan den nye stasjonen vil bli.

 

Kontakt Bane NOR

Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver/samfunnskontakt i Bane NOR
Mobil: 948 58 834
E-post: Follobanen@banenor.no

Henvendelser fra naboer etter klokken 16:
Vennligst ring Follobaneprosjektets nabovakttelefon 459 75 212.


Publisert: 17.01.2019 12:19
Sist endret: 15.08.2019 13:53