Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Glynitveien 39

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møtet den 5.12.18 at planforslaget for Glynitveien 39 skal legges ut på offentlig ettersyn med et tilleggsforslag til planen. Frist for å sende eventuell merknader til planen er 18.02.19

Hensikt med planen

Planområdet omfatter områder vist på kartutsnittet under. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt boligområde mellom småhusbebyggelsen i Drømtorpjordet og Ski næringspark. Det tenkes oppført blokker mot industriområde med inntil 4 etasjer og rekkehusleiligheter mot villaområde med inntil 3 etasjer. Kjøreadkomst vil være fra Glynitveien gjennom Ski næringspark.

I tilleggsforslaget til planen fremgår det endringer til bebyggelseshøyder og endring av planområdets avgrensning. Det var Plan- og byggesaksutvalgets som vedtak endringene 5.12.18, og dette vedtaket gjelder foran det opprinnelige planforslaget datert 8.11.18. Detaljene kan sees i protokollen fra behandlingen i vedlegg "A) Samlet saksfremstilling" nederst på denne siden. Merknader som kom inn ved oppstart av planarbeidet er opplistet og vurdert i saksfremlegget.

Åpent informasjonsmøte

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om reguleringsforslaget i kommunestyresalen på rådhuset i Ski 29. januar 2019 kl.18:30

Kom med innspill

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til postmottak@ski.kommunen.no, innen 18.02.2019. Merk henvendelsen med «merknad til 18/251».

Det vil ikke sendes svarbrev til alle som sender inn merknad eller innspill. Innkomne merknader og innspill følger planen til politisk behandling, og du kan lese i saksfremstillingen hvordan din merknad/ditt innspill har blitt vurdert. Alle kan komme med merknader eller inspill, men bare utvalgte offentlige myndigheter kan fremme innsigelse.

Saksdokumenter

A) Samlet saksframstilling.pdf

B) Forslag til reguleringsplankart.pdf

C) Forslag til reguleringsbestemmelser.pdf

D) Forslagstillerens planbeskrivelse.pdf

E) ROS - analyse.pdf

F) Samlet innkomne merknader.pdf

G) Luftforurensning.pdf

H) Støyfaglig utredning.pdf

I) Geoteknisk datarapport.pdf

J) Grunnforurensning.pdf

K) Miljøoppfølgingsprogram.pdf

L) Trafikknotat.pdf

M) VA - notat.pdf

N) VA - plankart.pdf

O) Overvannshåndtering.pdf

P) Overvannshåndtering - plankart.pdf

 

 

 


Publisert: 09.01.2019 11:42
Sist endret: 15.02.2019 13:48