Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny videregående skole i Ski sentrum

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møte den 13.mars å legge forslag til detaljplan for ny videregående skole med boliger ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill gikk ut 31.mai. Det ble avholdt åpent informasjonsmøte torsdag 9.mai.

Om planen

Akershus Fylkeskommune har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030. Fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole  i Ski sentrum. Skolen er foreslått plassert i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal‐ og transportplan (ATP), med god tilrettelegging for gående og syklende. Den nye vgs blir et ikke‐kommersielt flerbruksbygg som bidrar til aktivisering av sentrum. Planlagt bygningsmasse skal romme 1100 elever, over 200 ansatte, kulturskole og bibliotek og idrettshall. Parallelt reguleres der for boliger på nord‐østre del av planområdet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS.

Planforslag på høring

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møte den 13.3 å legge forslag til ny videregående skole med boliger ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill var 31.5.

Her kan du lese dokumentene som fulgte saken på høring:

Samlet saksframstilling.pdf

A_Forslag til plankart.pdf

B_Forslag til bestemmelser.pdf

C_Planbeskrivelse.pdf

D_Illustrasjonsplan.pdf

E_Snitt VGS.pdf

F_Snitt bolig.pdf

G_Faseplan.pdf

H_Trafikkanalyse.pdf

I_Støyutredning.pdf

J_Inkomne merknader under varsel om oppstart.pdf

K_Helsekonsekvensutdredning.pdf

L_Kvalitetsprogram - ny vgs.pdf

M_Miljøprogram - ny vgs.pdf

N_Kvalitetsprogram_Miljøprogram - bolig.pdf

O_ROS-analyse - ny vgs.pdf

P_ROS-analyse - bolig.pdf

Q_Georapport - ny vgs.pdf

R_Georapport - bolig.pdf

S_Notat for vann, avløp og overvannsanlegg.pdf

T_Notat medvirkning barn og unge.pdf

Send innspill

  

Prosess

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet igangsetting av planarbeidet  i februar 2018. Fristen for å komme med innspill til planoppstart var 19.3.2018.

 

  • Oppstartsmøte

Ski kommune hadde oppstartsmøte med Akershus fylkeskommune og Kirkeveien Utbyggingsselskap AS i januar 2018.

 

  • Åpne møter

Det ble avholdt et åpent møte i slutten av februar 2018 hvor fylkeskommunen informerte om status og veien videre. Det var også et informasjonsmøte i august 2018 hvor fylkeskommunen igjen fortalte om prosjektets fremgang. Du kan se og høre orienteringen som var i august 2018 her.

 

  • Videre saksgang

Høringsperioden er nå over, og kommunen vil gå gjennom alle merknader og innspill og vurdere om og hvorvidt noen av dem skal føre til endringer i planforslaget. Merk deg at du ikke vil få direkte svar på ditt innspill. Det vil i saksfremlegget til politisk 2.gangsbehandling fremgå hvordan de ulike innspillene er vektlagt i utformingen av den endelige planforslaget. Kommunestyret bestemmer om planen skal vedtas og gjøres rettslig bindende. Det er foreløpig ikke avklart når planforslaget skal behandles i kommunestyret.

Mer informasjon

Du kan lese mer om prosjektet på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside

 

Har du spørsmål?

Du kan ta kontakt med kommunens saksbehandler Sven Venske dersom du har spørsmål ang. planen. Mobil: 95 07 97 23 eller på e-post: sven.venske@ski.kommune.no


Publisert: 04.12.2018 13:44
Sist endret: 05.06.2019 12:26