Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vardåsveien 8

Ski kommune ønsker å omregulere Vardåsveien 8. Det foreslås etablering av blokker i 3-4 etasjer i stedet for ambulansestasjon og frittliggende småhus.  Frist for uttalelser er 8.5.2019

Om planen

I gjeldende reguleringsplan er tomten regulert til tjenesteyting (ambulansestasjon) og småhusbebyggelse. Det er ikke lenger behov for å bruke tomten til ambulansestasjon, og hensikten bak gjeldende regulering faller dermed bort. Ski kommune er grunneier og ønsker å regulere tomten i sin helhet til boligbebyggelse (blokkbebyggelse i 3-4 etasjer). Utbyggingsomfanget kan bli omlag 24 boenheter. Kjøreatkomsten skal være fra Vardåsveien. Endringsforslag er utarbeidet av planavdelingen i samarbeid med andre virksomheter i Ski kommune. Før endelig vedtak skal berørte parter få anledning til å uttale seg. Fristen for å komme med innspill er satt til 8.5.19

Bakgrunn

Planavdelingens opprinnelig forslag til omregulering var å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse med totalt 6 boenheter. PBU vedtok i møte 5.12.18 at utnyttelsesgraden bør være høyere med utgangspunkt i arealinnspill for Vardåsveien 2, 4 og 6 i kommuneplanen. I tillegg skal det avsettes 20 % av boarealet til sosiale formål. Rammene for videre planarbeid ble avklart i PBU- møte 13.3.19. Det ble fattet følgende vedtak:

«Området ligger under 1 kilometer fra Ski stasjon, og cirka 100 meter fra en høyfrekvent bussrute. Området er derfor innenfor det området der regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ønsker en høyere fortetting enn frittliggende småhusbebyggelse.
Reguleringsformålet endres gjennom en forenklet prosess, slik at det legges til rette for lavblokker på 3-4 etasjer. 20 % av boarealet avsettes til sosiale boligformål.»

 

Send innspill

Har du merknader til endringsforslaget? Send den inn skriftlig til Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 Ski eller postmottak@ski.kommune.no. Vennligst merk merknaden med «18/4595».

Frist for innsendelse av skriftlige merknader er onsdag 8. mai 2019.

Saksdokumenter

Planavdelingens saksutredning.pdf

Vedlegg A -_Utsnitt gjeldende regulering.pdf

Vedlegg B - Forslag til endring av reguleringsplan.pdf

Vedlegg C - Forslag til endring av reguleringsbestemmelser.pdf

Vedlegg D - Illustrasjonsplan.pdf

Vedlegg E - Snitt.pdf

Vedlegg F - Perspektiver.pdf

Vedlegg G - Stedsanalyse for Vardåsveien 8.pdf

 

Ta kontakt

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Sven Venske på mobilnr. 90 69 13 41 eller e-post sven.venske@ski.kommune.no.


Publisert: 12.04.2019 12:24
Sist endret: 12.04.2019 13:03