Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for S5 og S6

Forslagsstillere Idrettsveien 14-18 AS, Idrettsveien 20 AS og Rådhussvingen 7 AS, ønsker å utvikle eiendommene (g.b.nr.) 134/91, 134/92 og 134/167 i Ski sentrum

Varsel om oppstart

Forslagsstiller varsler herved oppstart av planarbeid for arealene som i områdeplan for Ski sentrum er omtalt som S5 og S6, se kartet. Planområdet er markert i kartet med stiplet linje. Frist for å komme med innspill eller merknader er satt til 18.2.19.

Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og Ski kommune, iht. §17 i plan- og bygningsloven.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny blokkbebyggelse, ny parkeringskjeller, påbygging av eksisterende forretningsbygg mot Idrettsveien, samt kjøreadkomst til planområdet. Planforslaget utarbeides med grunnlag i gjeldende områdeplan. Reguleringsformål i områdeplanen er sentrumsformål. Reguleringsformål for ny bebyggelse antas å bli - boliger, kontor, forretning og tjenesteyting. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte

Status

  • Oppstartsmøte

Oppstartsmøte med Ski kommune ble avholdt i Ski Rådhus 11.12.2018. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ, som ble gjennomgått på møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet finner du her:

Referat fra oppstartsmøte.pdf

Planinitiativ fra forslagsstiller.pdf

  • Varsel om oppstart

Før forslagsstiller kan gå i gang med reguleringsarbeidet må det varsles oppstart av planarbeid. Varsel om oppstart blir sendt i posten til dem som blir direkte berørt. Fristen for å komme med innspill er satt til 18.2.19 

  • Videre prosess

Etter at varselfristen har gått ut skal forslagsstiller gå gjennom alle innkomne merknader og innspill, og vurdere om og hvorvidt innspillene skal legges til grunn for videre planlegging. Har du sendt inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill ble vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

Kom med innspill

Innspill eller merknader til planarbeidet kan sendes til: Arkitektene Fosse og Aasen AS, Skippergata 33, 0154 Oslo/ epost: post@fosseaasen.no,

innen 18.02.2019.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Arkitektene Fosse og Aasen v/Tomas Enger tlf. 404 36 227, e-post: tomas@fosseaasen.no


Publisert: 24.01.2019 12:23
Sist endret: 15.02.2019 13:47