Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kværnerveien 10

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende utearealer og parkering. Forslaget skal tilpasses terrenget i størst mulig grad og bevare tilgrensende friareal som kulturminne og kulturlandskap til glede og bruk av allmenheten.

Status

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet igangsetting av planarbeid 9.4.18. Forslagsstiller sendte ut brev til alle berørte parter og direkte berørte naboer.

K) VARSEL OM OPPSTART KVÆRNERVEIEN 10.PDF

 

  • Førstegangsbehandling / offentlig ettersyn

Plan- og byggesaksutvalget vedtok å legge planforslaget ut på høring i møte den 13.6.18. Fristen for å komme med innspill var 31.8.18.

 

  • Vedtak

Planforslaget ble vedtatt i Kommunestyret 31.10.18. Under ligger alle dokumenter som fulgte saken til sluttbehandling

A) PLANKART 08.05.18 DETALJREGULERING KVÆRNERVEIEN 10.PDF

B) PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING KVÆRNERVEIEN 10.PDF

C) ILLUSTRASJONSPLAN KVÆRNERVEIEN 10.PDF

D) REGULERINGSBESTEMMELSER 16.05.18 KVÆRNERVEIEN 10.PDF

E) INNSPILL TIL VARSLING.PDF

F) BGF KVÆRNERVEIEN 10.PDF

G) KARTLEGGING AV HULE EIKER KVÆRNERVEIEN 10.PDF

H) OVERVANNSHÅNDTERING NOTAT.PDF

I) UTBYGGERS OPPSUMERING AV MERKNADER KVÆRNERVEIEN 10.PDF

J) PLANAVGRENSNING 09.04.18 KVÆRNERVEIEN 10.PDF

 

Planinnsyn


Publisert: 21.01.2019 13:40
Sist endret: 12.04.2019 12:00