Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny videregående skole i Ski sentrum

Kommunestyret vedtok detaljregulering for ny videregående skole og boliger i møtet den 16.oktober 2019

Om planen

Akershus Fylkeskommune har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030. Fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole  i Ski sentrum. Skolen skal ligge i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal‐ og transportplan (ATP), med god tilrettelegging for gående og syklende. Den nye vgs blir et ikke‐kommersielt flerbruksbygg som bidrar til aktivisering av sentrum. Planlagt bygningsmasse skal romme 1100 elever, over 200 ansatte, kulturskole, bibliotek og idrettshall. Parallelt åpnes det for boligbygging i østre del av planområdet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS.

Vedtak

Kommunestyret vedtok detaljregulering for ny videregående skole med boliger i møtet 16.oktober 2019:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for «Ny videregående skole» med de endringer og tillegg nevnt i avsnitt «forslag til endringer etter offentlig ettersyn» med følgene tillegg: 

a) Nytt strekpunkt i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.2 Krav til utomhusplan: 

- Løsning for vare- og persontransport til Kirkeveien 3, rådhuset og ny videregående skole og plass til minst 6 HC-plasser til Kirkeveien 3. 

b) Utomhusplanen skal godkjennes av kommunestyret før rammetillatelse gis"

Plandokumenter

Vedtatt plankart

Vedtatte bestemmelser

Illustrasjonsplan

Planbeskrivelse

Resten av dokumentene som fulgte saken finner du i den politiske møtekalenderen for sak 2018/258. 

Klagemuligheter

Det er sakens parter som har klageadgang. Fristen for å oversende klage er satt til 28.11.2019. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom du klager for sent, vil kommunen ikke ta klagen til behandling. Du kan søke om å få forlenget fristen, men da må du oppgi årsaken til at du ønsker forlenget frist. Søknad om forlenget frist, bør foreligge før vanlig klagefrist utløper.

Klagen vil bli lagt fram for plan- og byggesaksutvalget. Dersom klagen ikke tas til følge av utvalget, vil klagen bli videresendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Klagen må inneholde:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes av deg eller en fullmektig.
Vær oppmerksom på at du ikke kan klage på senere byggesaksbehandling hvis det du klager på allerede er avgjort i reguleringssaken.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@ski.kommune.no eller til postadresse Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk klagen med saksnr. 18/258

Prosess

  • Oppstartsmøte

Ski kommune hadde oppstartsmøte med Akershus fylkeskommune og Kirkeveien Utbyggingsselskap AS i januar 2018.

 

  • Varsel om oppstart

Det ble varslet igangsetting av planarbeidet  i februar 2018. Fristen for å komme med innspill til planoppstart var 19.3.2018.

 

  • Åpne møter

Det ble avholdt et åpent møte i slutten av februar 2018 hvor fylkeskommunen informerte om status og veien videre. Det var også et informasjonsmøte i august 2018 hvor fylkeskommunen igjen fortalte om prosjektets fremgang. Du kan se og høre orienteringen som var i august 2018 her.

 

  • Høring og offentlig ettersyn

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møte den 13.3.2019 å legge forslag til ny videregående skole med boliger ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill var 31.5.2019.

 

  • Vedtak av plan

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for ny videregående skole og boliger i møtet den 16.oktober 2019.

Mer informasjon

Du kan lese mer om prosjektet på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside

Har du spørsmål?

Du kan ta kontakt med kommunens saksbehandler Ozrenko Gacic på e-post ozrenko.gacic@ski.kommune.no


Publisert: 04.12.2018 13:44
Sist endret: 05.11.2019 15:05