Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Ski vest

Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak. Planen åpner for videre detaljplanlegging av de samme områdene for bebyggelse av skole, næring, bolig, tjenesteyting og forretning. Det skal også legges til rette for betydelige arealer til bevaring og grønt-formål

Om planen

Områdeplan for Ski vest ble vedtatt av Kommunestyret 2.februar 2016. Under offentlig ettersyn fremmet Riksantikvaren innsigelse til planen, og til annengangsbehandlingen ble det derfor gjort endringer etter Riksantikvarens ønsker, som innebar utvidelse av hensynssonen med byggegrenser rundt de fredete bygene og en gravhaug.

 

Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak. Endringer som ble vedtatt i siste behandling omfattet utvidelse av hensynssonen med byggegrenser rundt de fredete byggene, og en gravhaug. Justeringene er gjort etter føringer fra Riksantikvaren, som hadde fremmet innsigelse til tidligere vedtatt plan. Med de justeringene som nå er vedtatt, både i juni 2015 og i februar 2016, skal hensynet bak alle innsigelser fra overordnete myndigheter være ivaretatt. 

Saksdokumenter

Under finner du dokumentene som fulgte områdeplanen til sluttbehandling og som ble vedtatt av Kommunestyret 2.febaruar 2016. Dokumentene ligger også i Planinnsyn.

Kommunestyrets vedtak

Plankart

Illustrasjonsplan

Bestemmelser til planen

Planbeskrivelse

Forhåndsuttalelser

Illustrasjon i A3 format - perspektiver

Illustrasjon i A3 format - Snitt / Sol-skygge diagram

Kulturminnerapport

Kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling

Naturmangfoldsrapport

Notat om lading av el-bil

Områdeanalyse - funksjonsinnhold

Oppsummering av høringsuttalelser

Sammendrag av merknader til varsel om oppstart

ROS-analyse

Støyrapport

Trafikkanalyse

Planinnsyn

Kontakt oss

Prosjektleder: Erik Hovden og Sven Venske

E-post: erik.hovden@ski.kommune.no / sven.venske@ski.kommune.no

 

 


Publisert: 05.12.2018 11:09
Sist endret: 12.04.2019 12:00