Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Klima, miljø og natur

Forurensning og forsøpling

Gå til Forurensning og forsøpling

Naturverdier i Ski

Viktige naturverdier er til en stor del kartlagt og finnes tilgjengelig på Follokart og i Naturbase. Kjente forekomster av fremmede arter finnes i Artsobservasjoner og i Follokart.

Follokart
Naturbase
Artsobservasjoner

Hva må du tenke på?
Før man bygger ut et område eller gjør andre tiltak, er både privatpersoner og profesjonelle aktører lovpålagt (naturmangfoldloven § 6) å undersøke om det er viktig natur eller vilt å ta hensyn til. 

Merk at kartleggingene som er utført ikke er uttømmende. Det kan finnes truede arter, viktige naturtyper, viktige viltområder og fremmede arter i det aktuelle området selv om det ikke er blitt registrert. Legg alltid føre-var-prinsippet (naturmangfoldloven § 9) til grunn.

Lurer du på om, eller hvordan, du kan gjennomføre et tiltak?
Ta kontakt med miljøvernrådgiver for råd og veiledning.

Grønt regnskap

Grønt regnskap er Ski kommunes verktøy for å se utviklingen innen viktige områder som klima, energi, miljø og natur. Grønt regnskap har vært utgitt siden 2001.

Grønt regnskap 2016
Grønt regnskap 2015
Grønt regnskap 2014
Grønt regnskap 2013
Grønt regnskap 2012
Grønt regnskap 2011

For eldre utgaver, send en forespørsel til postmottak@ski.kommune.no

Klima

For å bidra til å nå de globale og nasjonale målene om utslippskutt for å begrense de menneskeskapte klimaendringene, må Ski kommune planlegge for å bli en tilnærmet utslippsfri kommune noen få tiår fram i tid.

En ny klima- og energiplan for Ski kommune er under utarbeidelse og vedtas i 2016. Planen tar for seg tiltak der Ski kommune har virkemidler, og fokuserer både på egen virksomhet og på Ski som bysamfunn.

I Grønt regnskap overvåker Ski kommune årlig utviklingen innen blant annet klima og energi.

Ski kommunes klima- og energiplan del 1: temaplan 2016-2020
Ski kommunes klima- og energiplan del 2: handlingsplan 2016-2017
Overordnet kvalitetsprogram for klima- og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune
Energiutredning for Ski sentrum, vest og øst
Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski kommune 
Klima- og energiplan 2009-2013

Energieffektivisering av privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klima- og miljøpåvirkning.

Ski kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din. Alle private boliger i Ski kommune kan søkes opp, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her

Slik bruker du Energiportalen

Fremmede arter

Fremmede arter er i dag ansett som en av de fire viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold globalt. I Oslo og Akershus har vi de siste tiårene sett eksempler på introduserte arter som blir svært problematiske når de sprer seg i naturen. I tillegg til å fortrenge stedegne arter og endre naturtyper, påfører flere av artene samfunnet store økonomiske tap.

For å unngå nye introduksjoner samt begrense spredningen av eksisterende fremmede skadelige organismer, jobber Ski kommune systematisk med kartlegging, bekjempelse og informasjonstiltak. Mer informasjon om dette arbeidet finnes i Grønt regnskap.

Å huske på:

Hva skal du se etter – verstingene i Ski:
Kjempebjørnekjeks
Parkslirekne
Kjempespringfrø
Kanadagullris
Lupiner
Brunskogsnegl

Nyttig informasjon:
Hagerømlinger - fra prydplanter til svartelistearter
FAGUS
Svartelista

Miljøvernprisen

Ski kommune deler årlig ut miljøvernprisen til noen som har gjort en spesiell og verdifull innsats for miljø- og naturmangfold i Ski. Prisen består av kr 5000 og et trykk av Espen Helland-Nilsen.

Prisen kan gis til personer, foreninger, organisasjoner m.m. som har gjort en innsats på frivillig grunnlag, eller bedrifter som har utviklet produkter, tjenester eller prosesser med klar miljøvernprofil. Den kan ikke tildeles personer som gjennom sitt ansettelsesforhold i Ski kommune jobber med miljøvern, og ingen kan motta prisen mer én gang.

Miljøvernprisutvalget vurderer kandidatene og kårer en vinner. Utvalget består av representant fra formannskapet, leder av Lokal Agenda 21-forumet og miljøvernrådgiveren.

Alle kan sende inn forslag til kandidater. Kontakt miljøvernrådgiver for mer informasjon.

Tidligere prisvinnere:
Magnus Reneflot (2015)
Stein Martinsen (2014)
Grunneierne i Gaupesteinmarka (2013)
Birger Løvland og Reidar Haugen (2011)
Pål Helge Jensen (2010)
Hebekkskogen barnehage (2009)
Terje Sundvoll (2008)
Arne Gunnar Havnås (2007)
Knut Solberg (2006)
Laila Støen (2005)
Karin Gjerset (2004)
Karl-Olaf Løkenhagen (2003)

Vilt- og fiskeforvaltning

Gå til Viltforvaltning
Gå til Fiskeforvaltning

Motorferdsel i utmark

Gå til Motorferdsel i utmark

Lokal Agenda 21-forum

Gå til Lokal Agenda 21


Publisert: 10.09.2015 12:37
Sist endret: 20.04.2018 13:58
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css