Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forurensing og forsøpling

Parker, friområder og marka tilhører allmennheten. Her vil vi gjerne ha det rent og ryddig slik at de neste som kommer og skal bruke områdene, ikke må rydde søppel etter andre.

Hva regnes som forsøpling?

Forsøpling er tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Hageavfall regnes også som forsøpling, og er ulovlig å kaste i friområder.

Tips oss!

Benytt skjemaet meld fra om forurensing og forsøpling.

Alternativt kan du melde fra på telefon, post eller e-post.

Alle henvendelser vil bli fulgt opp og man kan være anonym dersom man ønsker det.

Hvem gjør hva

Byggesaksavdelingen har fått delegert forvaltningsansvar for kommunens myndighet etter forurensningsloven og mottar ofte tips fra kommunens innbyggere eller fra ansatte i kommunen. Avdelingen samarbeider tett med andre kommunale instanser om miljørelaterte tiltak som f.eks. kommuneoverlege, klima- og miljøvernrådgiver, skogsbestyrer, osv.

Hva gjør vi

1. Vi kontrollerer hvor forsøplingen er lokalisert og hvem som er grunneier

2. Vi reiser på befaring for å dokumentere forsøplingen.

3. Det blir sendt ut brev med krav eller pålegg om opprydding til den ansvarlige med frist for opprydding.

4. Oppfølgning skjer ved at kommunen kontrollerer at opprydding er foretatt etter fristens forfall.

For å fremtvinge handling, kan kommunen bruke tvangsmulkt iht. forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten settes ofte som dagmulkt med virkning etter endelig frist for opprydding. Dagmulkten vil løpe så lenge det ulovlige forholdet varer.

Litt forsøpling blir mer etter hvert

Alle er forpliktet til å levere avfall til godkjent mottak. Stadig forsøpling i et område kan føre til at det over relativt kort tid dannes en ulovlig avfallsfylling. Forurensningspotensialet avhenger som regel av hva slags type søppel det gjelder og om avfallet er (delvis) gravd ned. Hva slags type natur og hvordan folk bruker området har også betydning.

Avfallstyper som registreres i ulovlige fyllinger stammer som regel fra en rekke forskjellige kilder. Bygg- og anleggsavfall, park- og hageavfall og bilvrak er noe av det vanligste.

Båtpant

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak.

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Oversikt over mottak for små båter finner du på sortere.no.

Hageavfall kan også forsøple

På samme måte som andre typer avfall som kastes i friområdene, regnes også hageavfall som forsøpling og er ulovlig å kaste i friområder. Mange har etablert uheldige vaner rundt hageavfall og ser på det som en type avfall som går i oppløsning og forsvinner av seg selv. Dumping av hageavfall i naturen kan imidlertid gjøre stor skade på naturmangfoldet ved å spre fremmede arter, som utgjør en stor trussel mot de stedegne norske plantene. Ved å levere hageavfall gratis på kommunens avfallsmottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Det blir også ofte kastet andre typer avfall på hageavfallsfyllinger, som gjør at de kan vokse seg til å bli store søppelsfyllinger. Små hager med løv og kvist fra lokale trær utgjør imidlertid kjærkomne boliger for blant annet pinnsvin.

Borettslag, velforeninger, nabogrupper og lignende kan nå søke om støtte til opprydding av ulovlig hageavfall.

Hva skjer med miljøet?

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Sigevannsproblem. Avrenning kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Ulykker og helseskade. Skader kan forekomme som følge av barns lek med hensatte maskiner, skarpe gjenstander osv.
  • Smittespredning. Fyllinger som inneholder matavfall kan få store bestander av fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Redusert bruksverdi generelt. Områdets kvaliteter kan svekkes, og resultatet kan bli lav utnyttelse, fordi fyllingen forringer omgivelsene og gir nedsatt trivsel for brukerne av området.
  • Trusler mot biologisk mangfold. Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet (dette kommer for øvrig ikke inn under Forurensningsloven).

Separate avløpsanlegg

Privat vannforsyning

Utfasing av oljefyrer

Aktuelle lenker


Miljødirektoratet
Lovdata
Miljøstatus
Norges naturvernforbund
Hold Norge Rent


Publisert: 10.09.2015 12:34
Sist endret: 16.04.2018 10:47