Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nedgravde oljetanker

For huseiere og grunneiere som har nedgravde oljetanker.

Med en nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig.

Er du usikker på tilstanden på din nedgravde oljetank?

Ta kontakt med Ski kommune v/ plan- og byggesaksavdelingen, så gir vi råd og veiledning.

Eier/bruker skal sørge for at nødvendige reparasjoner av tanken blir utført, eller at den ved behov blir utskiftet/utkoblet. Ved sanering eller utskiftning av nedgravd oljetank skal kommunen ha skriftig melding på utført arbeide innen en måned etter arbeidet er avsluttet. Se foretaksliste for firma som utfører kontroll av nedgravde oljetanker.

Periodisk tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av tankmaterialet, konstruksjon og ev. korrosjonsbeskyttelse.

Tilstandskontrollen skal dokumenteres skriftlig og oppbevares av den ansvarlige og av kontrolløren. Kopi sendes Ski kommune v/ Plan- og byggesak. Dokumentasjonen skal vise at kontrollen er utført slik at formålet med forskriften ivaretas.

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.En tank anses som permanent ute av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres.

Ski kommune v/ Plan- og byggesak kan ved søknad om gjenfylling gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller lignende. For gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

 

Energieffektivisering av privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klima- og miljøpåvirkning.

Ski kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din. Alle private boliger i Ski kommune kan søkes opp, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her

Aktuelle lenker

Forureningsforskrift kap. 1

Presentasjoner fra informasjonsmøte 31/10-2016

Enovas tilskuddsordning
Fornybare alternativer til fossil oljefyring - Knut Olav Knudsen
Hva er problemet med fossil oljefyring - Silje Østerbø
Nedgravde oljetanker i forsikringsperspektiv - Ane Beate Fredriksen
Nedgravde oljetanker: praksis i Ski kommune - Helge Klevengen
Annuitetsberegning for varmepumpe


Publisert: 10.09.2015 12:39
Sist endret: 21.06.2017 08:43