Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Alle som skal utføre arbeider på kommunal vei og grunn i Ski kommune må søke kommunen om tillatelse. Hvis du skal plassere lift eller container på et kommunalt fortau må du søke om det.

Aktuelt

1. januar 2018 innførte Ski kommune gebyr på gravemeldinger.

Ski kommunes gravereglement ble oppdatert høsten 2017.

Søk om å få grave

Send inn gravemelding

Dette må du legge ved gravemeldingen/søknaden:

Eventuelt også:

 • Forhåndsgodkjent plan må legges ved dersom det er et stort tiltak som skal utføres
 • Trafikkavviklingsplan. Denne må leveres to uker før man ønsker å begynne gravingen

Når må jeg søke om gravetillatelse?

Du må søke om gravetillatelse når du skal

 • Grave i kommunal vei
 • Grave nær og inntil kommunal vei
 • Når offentlige vann- og avløpsledninger går over eiendommen det skal graves på
 • Utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn
 • Plassere container, utstyr, stillas og lignende på offentlig veigrunn
 • Grave i grøntareal i og langs kommunal vei (innenfor veigrunn)
 • Grave på annen kommunal grunn eller eiendom

Gater med sperrefrist

Veier som har fått ny asfalt har tre års sperrefrist. Det betyr at de ikke kan graves opp igjen før det har gått tre år. Fristen er satt til tre år fordi ny graving før det vil forringe veiens kvalitet, og kan føre til blant annet setningsskader i veien.

Kontakt kommunalteknikk for å finne ut om veien du vil grave i eller ved er sperret for gravearbeider.

Hvis vi gir gravetillatelse, blir den som graver i vei eller gate med sperrefrist krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr.

Arbeidsvarsling

Med arbeidsvarsling menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg.

En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeids- stedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Det er Vegdirektoratet som fastsetter retningslinjene for hvordan dette skal gjøres. I Håndbok N301 – utgitt av Statens vegvesen gis detaljerte instrukser om hvordan arbeidsvarsling skal gjennomføres.

Langs kommunale veier er det kommunen som behandler søknaden.

Langs riks og fylkesveier er det Statens vegvesen som behandler søknad om arbeidsvarsling.

 

Skjemaer for arbeidsvarsling

Arbeidsvarslingsplan_eksempel

Arbeidsvarslingsplan_mal

 

Bruk av VISIO til Arbeidsvarslingsplaner

Bruk av Visio til å lage arbeidsvarslingsplaner_eksterne

Eksempelsamling tofeltsveg vevesen_no.vsd 

Priser

Saksbehandlingsgebyr: 4 900 kr (ikke mva-pliktig)

Graving på kommunal grunn, uten tillatelse: 5 280 kr

Arbeid på offentlig trafikkareal, uten tillatelse: 1 060 kr

Skade på veigrunn: 2 570 kr

Tillegsgebyr for manglende sikring og skilting: 2 570 kr

Tillegsgebyr for ikke istandsatt til frist: 2 570 kr

Ukesgebyr ved forsinket istandsettelse: 2 570 kr

 

Når får jeg svar?

 • Det tar normalt 2-5 virkedager å få svar på søknad om graving
 • Søknad som krever trafikkavviklingsplan må sendes inn til Ski kommune to uker før ønsket oppstartsdato
 • Anlegg som krever forhåndsgodkjent plan har tre ukers behandlingstid
 • Det gis kun èn arbeids- og gravetillatelse per gate/vei, strekning eller område

Akutt hendelse som krever graving

Kommunens kontortid er hverdager kl 08.00–15.00 (15. september - 14. mai kl 08.00–15.45).

Ved akutte hendelser utenfor vår kontortid som krever graving gjelder følgende:

 • Du kan grave før arbeids- og gravetillatelse er gitt hvis det oppstår kritisk lekkasje, kabelfeil eller ledningsbrudd utenom vår kontortid
 • Du må levere korrekt utfylt søknad til oss senest neste virkedag
 • Dersom det ikke blir gjort, anses gravingen som ulovlig
 • Ved ulovlig graving må den som har gravd betale et gebyr til kommunen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Da kan du kontakte kommunalteknikk ved Dang Nguyen eller Tor Aasheim Torp.

Telefon: 64 87 87 00

Epost: postmottak@ski.kommune.no


Publisert: 08.11.2017 13:01
Sist endret: 21.03.2019 13:49