Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trafikksikkerhetsplan Ski kommune

Tiltaksplan trafikksikkerhet 2019

  • I Nasjonal transportplan 2014–2023 er det beskreveten visjon om et  transportsystem som er  universelt  utformet, og  at  det  ikke  skal  forekomme  ulykker med  drepte  eller  hardt  skadde  i  transportsektoren. Videre er det angitt et delmål om at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal være halvert innen 2024.
  • I handlingsplanen for trafikksikkerhet i Akershus 2011-2014 er det beskrevet en nullvisjon: Et  transportsystem som ikke fører til drepte og ingen  hardt skadde. Den er en visjon og ikke et mål – og skal være noe å strekke seg etter. Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i veisystemet.
  • Ski kommuneplan 2011-2022 beskriver en rekke mål ogvisjoner:  Transportsystemet  i  Ski  skal  være  effektivt  og  miljøvennlig,  med  tilgjengelighet  for  alle  og  med  lavest mulig behov for biltransport. Det skal på enrasjonell måte knytte kommunen sammen og til resten av hovedstadsregionen.  Trafikksikkerhet vil ha høy prioritet i planperioden, både på kommunale og fylkeskommunale veier.  Trygge  skoleveier  skal  prioriteres  både  i  den  lokale  trafikksikkerhetsplanen  og  i  kommunens innspill til prioriteringer knyttet til fylkesveier.  Bedre  tilrettelegging  for  fotgjengere  og  syklister  er  et  viktig  tiltak  for  å  skape  tryggere  trafikkforhold, god fremkommelighet og for å bidra til øktfysisk aktivitet for hele befolkningen.  Transportsystemet skal gi miljøvennlige og trafikksikre løsninger tilknyttet boligområdene, og minimalisere de negative trafikale virkningene av gjennomgangstrafikk.
  • Ski  kommune  er  godkjent  som  «et  trygt  lokalsamfunn».  Dette  forplikter  oss  til  å  arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker.  Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal:
  • Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i Ski kommune gjennom systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid for barn, unge og voksne.
  • Synliggjøre trafikkfarlige områder på kommunale veier og foreslå tiltak.  Tiltakene gir grunnlag for å søke midler fra Aksjonskoleveg.
  • Identifisere trafikkfarlige punkter på fylkeskommunale veier i Ski kommune og påvirke Statens vegvesen til å utbedre disse.

         Tiltaksplan trafikksikkerhet 2019

 

Til Meny Kommunalteknikk


Publisert: 23.10.2015 13:53
Sist endret: 25.02.2019 12:37