Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedlikehold av veier og parker

Er veien kommunal?

For å finne ut hvem som har ansvaret for en vei, kan du gå inn på Kommunekart og søke opp veinavnet. Kommunale veier er gule, fylkesveier er merket med oransje, og private veier er lysegule. 

Virksomhet Kommunalteknikk har ansvar for vedlikehold av ca. 140 km kommunal vei/gangvei/fortau og 18 km driftsveger. Kommunen drifter også 17 km gang/sykkelvei langs fylkesveiene. 

Totalt utgjør dette ca. 175 km vei.

Kommunale parkeringsplasser 

Meld fra om feil eller mangler

Feil/mangler ved de kommunale veiene

Meld feil her.

Feil/mangler ved fylkesveiene

Riks- og fylkesveiene eies av Statens vegvesen, som også har ansvaret for å vedlikeholde dem hele året. Har du viktig trafikkinformasjon som gjelder en fylkesvei, ring 175 eller ta kontakt med vegvesenet her.

Feil/mangler på veilys

Det er Infratek som vedlikeholder kommunens veilys, feil må derfor rapporteres dit. Gå inn på infratek.no og scroll litt ned på siden, der finner du skjema for å melde feil.

Mangel på universell utforming

Vi ønsker gjerne tips om manglende universell utforming i offentlige bygg og uteområder i Ski kommune:

Meld fra om tilgjengelighetsproblemer (universell utforming)

Ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune

Snøbrøyting, strøing og salting

Den kommunale snøbrøytingen starter når det har kommet minst 5 cm snø, med unntak av de prioriterte veiene (se under). Ved glatte veier skal det strøs. Bruken av salt i strømaterialet begrenses mest mulig, men brukes hvis stort behov.
Dersom værforholdene ligger til rette for det skal det strøs i forkant (eventuelt om kvelden).

Prioriterte veier

Følgende veier skal brøytes ved 3 cm snø:

Regnbuevegen
Snipetjernveien
Berghagan
Håndverksvegen
Skoglia
Gamle Vevelstadvei
Vardåsveien

Regnbuevegen og Snipetjernveien har første prioritet, disse skal også saltes eller strøes umiddelbart etter brøyting.

Parker, idrettsanlegg og badeplasser

vanningI Ski kommune finner du mange fine grøntområder, parker, lekeplasser, idrettshaller og badeplasser.

Det er virksomheten Kommunalteknikk som har ansvar for drift og vedlikehold av disse.  

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et sertifisert Trygt lokalsamfunn og godkjent som en Trafikksikker kommune

For å ivareta trafikksikkerheten i kommunen er det utarbeidet en trafikksikkerhetsplan som rulleres hvert 4 år. Det utarbeides også en tilhørende handlingsplan som rulleres hvert år. Her kan publikum komme med forslag til nye trafikksikkerhetstiltak.

Les mer om trafikksikkerhet i Ski kommune.

Gravemelding og arbeidsvarsling

Dersom du skal skal grave i eller ved kommunal vei eller på kommunal grunn, må du sende inn både gravemelding og en plan for arbeidsvarsling.
Hvis du skal grave et sted utenfor offentlig vei men på kommunal grunn, trenger du kun fylle ut gravemelding.

Med arbeidsvarsling menes all bruk av varsling og sikring for å lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeids- stedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Les mer om arbeidsvarsling og gravetillatelse på kommunal grunn og vei

Reglementer

Norm for planlegging og utførelse av kommunale veier

Norm for planlegging og utførelse av vann- og avløpsanlegg

Norm for universell utforming av uteområder, veger og gater

Norm for planlegging og utførelse av veilys

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på følgende telefonnummer:

Dagtid (kl.08.00-15.00): Tlf. 64 87 87 00
Vakttelefon (kl.15.00-08.00): Tlf. 64 87 12 66

 


Publisert: 07.10.2015 13:05
Sist endret: 26.03.2019 12:01